reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/139/16 Rady Miejskiej w Bojanowie

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojanowo

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 296) Rada Miejska w Bojanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojanowo.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2) formy stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 3. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne przyznawane są zamieszkałym na terenie Gminy Bojanowo uczniom wymienionym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 4. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym wynika z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) I grupa - dochód miesięczny na członka rodziny mniejszy niż 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) II grupa - dochód miesięczny na członka rodziny co najmniej 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Miesięczna kwota stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia do określonej grupy dochodowej wynosi:

1) przy I grupie - od 100% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

2) przy II grupie - od 80% do 160% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. Miesięczną wysokość i liczbę przyznanych stypendium szkolnych uzależnia się od ilości wniosków, wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy oraz sytuacji materialnej wnioskującego.

§ 5. 1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.

2. Wysokość stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty określonej w § 4 ust. 3 regulaminu a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności tej kwoty.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, odzieży i obuwia sportowego, tornistrów, plecaków, słowników, encyklopedii, lektur szkolnych, komputerów, edukacyjnych programów komputerowych i nośników elektronicznych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w formach przewidzianych w pkt 1-3.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojanowie.

§ 8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 6 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę lub częściową zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, w formie:

1) zwrotu środków po przedstawieniu oryginału imiennego rachunku,

2) przelewu na konto organizatora zajęć zgodnie z wystawionym rachunkiem.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 6 pkt 2, udzielane jest w formie:

1) zwrotu środków po przedstawieniu imiennego rachunku wystawionego przez rodzica, opiekuna lub pełnoletniego ucznia,

2) w przypadku dokonywania zakupu podręczników dla uczniów przez szkołę, podstawą do wypłaty środków za zakupione podręczniki jest zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły z wyszczególnieniem kosztów zakupu podręczników lub innych przyborów szkolnych,

3) jeżeli uczeń korzysta z używanych podręczników szkolnych (z banku książek) podstawą do wypłaty środków jest zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły z wyszczególnieniem kwoty.

3. Stypendium szkolne przewidziane w § 6 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów imiennych biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia po przedłożeniu wykorzystanego biletu miesięcznego lub poprzez sfinansowanie (albo dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły po przedłożeniu rachunku za zakwaterowanie.

4. Stypendium szkolne przewidziane w § 6 pkt 1, 2, 3 i 4 jest wypłacane w formie gotówkowej w kasie Banku Spółdzielsczego w Bojanowie lub przelewem na wskazane we wniosku przez rodzica, opiekuna lub pełnoletniego ucznia konto bankowe w terminie określonym w decyzji przyznającej stypendium.

5. Zwrot wydatków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 następuje do wysokości przyznanego stypendium.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9. 1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio zapisy § 7 niniejszego regulaminu.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

3. Formę i tryb przekazania zasiłku szkolnego uzgadnia organ przyznający zasiłek z wnioskodawcą.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojanowo.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Jarosław Bartkowiak


Uzasadnienie

Art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami) zobowiązuje Radę Miejską do uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty j.w, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz.

W związku z uchwałą Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojanowo, kompetencje do prowadzenia postępowań przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym przeniesiono do w/w jednostki.

Z uwagi na przekazanie do OPS spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wnioski o wypłatę świadczeń od września 2016r. składane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojanowie.

Wysokość dochodu w danej grupie kwalifikującej do otrzymania stypendium oraz miesięczna kwota stypendium została ustalona procentowo, do ustalonych wysokości kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, co jest zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W związku z powyższym przedkładam pod obrady projekt niniejszej uchwały i wnoszę o jej uchwalenie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama