| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/505/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 11 lipca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, d, lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446), oraz art. 94, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/342/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2016

po uwzględnieniu zmian wprowadzonych:

Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 stycznia 2016 roku,

Uchwałą Nr XIX/359/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 stycznia 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 stycznia 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 12 lutego 2016 roku,

Uchwałą Nr XX/373/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 lutego 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 lutego 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 08 marca 2016 roku,

Uchwałą Nr XXII/409/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 marca 2016 roku,

Uchwałą Nr XXIII/412/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 07 kwietnia 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 08 kwietnia 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 kwietnia 2016 rok

Zarządzeniem Nr 64/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 kwietnia 2016 roku,

Uchwałą Nr XXIV/441/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 78/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 02 maja 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 88/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 16 maja 2016 roku,

Uchwałą Nr XXV/464/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 maja 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 105/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 maja 2016 roku,

Uchwałą Nr XXVII/486/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 czerwca 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24 czerwca 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 133/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 czerwca 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 137/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 05 lipca 2016 roku, wprowadza się:

1) . W § 1

1. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9.552,00 zł do kwoty 134.618.059,35 zł z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwot 9.552,00 zł do kwoty 113.785.736,35 zł

2) określa się dochody majątkowe na kwotę 20.832.323,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.539.741,35zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) . W § 2 2.1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9.552,00 zł do kwoty 141.301.073,35zł w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.359,00 zł na kwotę 109.091.888,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.911,00 zł na kwotę 32.209.185,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) wydatki na realizację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.539.741,35zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) . Zmienia się § 8który, otrzymuje brzmienie:,,Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) . Zmienia się § 14. 2. który, otrzymuje brzmienie:,,Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw" zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Dopierała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/505/2016
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 11 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1-Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/505/2016
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 11 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2-Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/505/2016
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 11 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3-Wydatki majątkowe


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/505/2016
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 11 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4-Zadania zlecone dochody


Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr XXVIII/505/2016
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 11 lipca 2016 r.
Zalacznik4..pdf

Załącznik Nr 4-Zadania zlecone wydatki


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/505/2016
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 11 lipca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5-dotacje dla jednostek spoza sektora


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/505/2016
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 11 lipca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6-Wydatki Fundusz Sołecki


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/505/2016

Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 11 lipca 2016 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska

na rok 2016

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę9552złote z kwoty 134 608 507,35 złotych do kwoty 134 618 059,35 złotych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się dochody o kwotę 7 300 złotych z kwoty

19 399 873 złote do kwoty 19 407 173 złote.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody o kwotę 7 300 złotych z kwoty 19 264 797 złotych do kwoty 19 272 097 złote, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.3g z dnia 27 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, w tym zakupu sprzętu komputerowego.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się dochody o kwotę 2 252 złote z kwoty

18 158 840 złotych do kwoty 18 161 092 złote.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się dochody o kwotę 2 252 złote z kwoty 18 158 840 złotych do kwoty 18 161 092 złote, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04.07.2016 r. nr FB-I.3111.80.2016.8 i dotyczy środków przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznawane przez sąd oraz na obsługę zadania.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę 9 552 złote z kwoty 141 291 521,35 złotych do kwoty

141 301 073,35 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę 7 300 złotych z kwoty 39 344 883 złote do kwoty 39 352 183 złote.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 7 300 złotych z kwoty 17 755 176 złotych do kwoty 17 762 476 złote, w związku z pismem Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.3g z dnia 27 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, w tym zakupu sprzętu komputerowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej prowadzonej przez stowarzyszenie.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki o kwotę 2 252 złote z kwoty

23 129 836 złotych do kwoty 23 132 088 złotych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 2 252 złote z kwoty 3 172 322 złote do kwoty 3 174 574 złote, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04.07.2016 r. nr FB-I.3111.80.2016.8 i dotyczy środków przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznawane przez sąd oraz na obsługę zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się przeniesienia środków z budżetu Wydziału Inwestycji i Zamówień do Zakładu Gospodarki Komunalnej:

Dział900

Rozdział 90015 § 6050 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - w zadaniu inwestycyjnym "Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie" przeniesienie środków w kwocie 135.000 zł z podzadań:

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kórnickiej - kwotę 87.000 zł

- Budowa oświetlenia w Chudzicach - kwotę 23.000 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w Dębiczu - kwotę 25.000 zł

Środki w kwocie 135.000 zł przenosi się do budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację następujących zadań:

- Budowa oświetlenia ulicznego w Rumiejkach - kwotę 60.000 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kapuścińskiego w Środzie Wlkp. - kwotę 30.000 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w Dębiczu II - kwotę 45.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestycyjny oraz inwentaryzacje powykonawczą sieci oświetleniowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - dokonuje się przesunięcia środków z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żabikowo i zapisuje się zadanie pn.:

,,Dostawa i montaż wiat wraz z siedziskami na boisku wielofunkcyjnym w Słupi Wielkiej'' w kwocie 14 911 złotych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »