| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/ 225 /2016 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150, ze zmianami)
Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rokietnica.

§ 2. Artykuły powołane w uchwale bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 3. 1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:

1) uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w § 2 uchwały lub orzeczenia sądowego;

2) znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej;

3) przekażą do dyspozycji gminy dotychczas zajmowany lokal w zasobach gminy w zamian za lokal mniejszy.

2. W przypadkach uzasadnionych ogólnospołecznym interesem gminy można odstąpić od zasad pierwszeństwa określonych w ust. 1.

3. Do wynajmu lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy mogą być zakwalifikowane osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych, nie posiadające samodzielnych lokali mieszkalnych, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

4. Wysokość dochodu określona w ust. 3 nie może być przekroczona również w dniu wynajmu lokalu.

5. Do dochodu, o którym mowa w ust. 3, zalicza się dochód przeliczony na członka rodziny według przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

§ 4. 1. Lokale mieszkalne będące mieszkaniowym zasobem gminy mogą być wynajmowane jako lokale socjalne, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy.

2. Z mieszkaniowego zasobu gminy zostaną wyznaczone lokale, które po opróżnieniu będą oddane w najem jako lokale socjalne.

3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony.

§ 5. 1. Pierwszeństwo do wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

1) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego;

2) opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności;

3) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.

2. Do wynajmu lokalu socjalnego może być zakwalifikowana osoba, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających, nie przekracza 85% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 65% w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Za dochód uprawniający do obniżenia czynszu uważa się udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o obniżenie czynszu, przypadający na członka gospodarstwa domowego i nieprzekraczający 100% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych oraz 75 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

4. Obniżki czynszu udziela się na pisemny wniosek najemcy.

5. Naliczona kwota czynszu może być obniżona o 5% w gospodarstwie jednoosobowym i 10% w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 6. W rozumieniu niniejszej uchwały za osobę pozostającą w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osobę zamieszkującą w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi lub w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

§ 7. 1. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą ubiegać się o zamianę lokali.

2. Warunkiem dokonywania zamiany z inicjatywy najemców jest uregulowanie należności czynszowych.

§ 8. 1. Gmina może dokonać zamiany na inny wolny lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy na wniosek najemcy, który spełnia przynajmniej jeden z wymienionych kryteriów:

1) przeprowadzi się do lokalu o niższym metrażu lub standardzie;

2) wnioskodawca lub członek jego rodziny jest osobą niepełnosprawną;

3) wnioskodawca wykona, na własny koszt, remont lokalu mieszkalnego, do którego chce się przeprowadzić, w zakresie określonym przez wynajmującego;

4) zajmuje lokal, który nie zapewnia minimalnej normy powierzchni 5 m2 na osobę.

2. Gmina może dokonać zamiany lokalu wchodzącego w mieszkaniowy zasób gminy na inny lokal pozostający w publicznym zasobie mieszkaniowym w sytuacji, gdy posiadany przez gminę zasób nie pozwala na realizację celów określonych w art. 4 ustawy.

§ 9. Gmina, ze względu na swój interes, może dokonywać zamiany z własnej inicjatywy.

§ 10. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem w drodze przetargowej.

§ 11. 1. W razie opuszczenia przez najemcę lokalu lub w razie jego śmierci w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

2. Osoby wymienione w ust. 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą do chwili opuszczenia przez niego lokalu lub do jego śmierci.

3. W razie wygaśnięcia stosunku najmu najemca zobowiązany jest do opuszczenia lokalu wraz ze wszystkimi zamieszkującymi z nim osobami.

§ 12. 1. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny. Jawny jest też sposób wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane. Jawność postępowania ma na celu realizację kontroli społecznej.

2. Wnioski mieszkaniowe wpisane do rejestru osób oczekujących na mieszkanie, rozpatrywane i weryfikowane będą w miarę posiadania wolnego lokalu mieszkalnego.

3. Wnioski o przydzielenie lokalu mieszkalnego realizowane będą zgodnie z zasadami wynikającymi z uchwały oraz przepisami prawa.

4. W przypadku dysponowania wolnym lokalem mieszkalnym Wójt Gminy powoła Społeczną Komisję Mieszkaniową do opiniowania wniosków o przydział mieszkania.

5. Komisja, określona w pkt 4, swoje zadania wykonywać będzie nieodpłatnie.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XLI/457/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica


Ryszard Lubka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »