reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/151/16 Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 211, 212 ust. 1, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 555.596,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 51.266.676,37 zł, w tym:

1) dochody bieżące stanowią kwotę 49.967.693,37 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.298.983,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 6.054.777,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.087.673,00 zł, w tym:

a) dotacje z gmin w kwocie 1.192.681,00 zł,

b) dotacje z powiatów w kwocie 894.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 214.986,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 51.590.319,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.899.587,37 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.322.911,37 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.917.321,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.396.076,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.690.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 6.054.777,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.087.673,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań z Ochrony Środowiska w kwocie 344.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 323.643,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 4. 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 32.500,00 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 433.002,00 zł, w tym:

1) ogólna - 165.790,00 zł,

2) celowe - 267.212,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 74.800,00 zł,

b) na realizację zadań oświatowych - 116.075,00 zł,

c) na realizację zadań pomocy społecznej - 76.337,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Młynek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/151/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/151/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/151/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/151/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/151/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/151/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/151/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 lipca 2016 roku.

Otrzymano decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę 215.800,00 zł na realizację ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci oraz o 24.596,37 zł na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, od Gminy Rawicz uchwałę w sprawie pomocy finansowej na przebudowę drogi 5486P w miejscowości Zielona Wieś w kwocie 39.000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacja infrastruktury sportowej-edycja 2016 na przebudowę boiska wielofunkcyjnego i skoczni w dal oraz budowę bieżni prostej i placu fitness przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu w kwocie 274.500,00 zł.

DPS Osiek zwiększa dochody o 1.700,00 zł z tytułu darowizny na rzecz mieszkańców domu.

W wydatkach majątkowych:

1. PZD w Rawiczu:

1) w zadaniu pn. "przebudowa drogi Nr 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m" wprowadza pomoc finansową z Gminy Rawicz w kwocie 39.000,00 zł i umniejsza o kwotę 39.000,00 zł udział własny Powiatu,

2) umniejsza zadanie pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy" o kwotę 44.900,00 zł oraz pn."przebudowa chodnika w m.Kawcze droga Nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka" o kwotę 11 227,00 zł udziału środków własnych powiatu,

3) wprowadza zadanie pn. "przebudowa drogi Nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku Łaszczyn-wiadukt DK36 oraz na odcinku od wiaduktu DK36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu" na opracowanie studium wykonalności na kwotę 10.000,00 zł,

4) wprowadza zadanie pn. "przebudowa chodnika w m.Kawcze droga Nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka od km 5+668 do km 5+773 strona prawa" na kwotę 22.454,00 zł,

2. ZSS w Rawiczu - umniejsza zadanie pn. "budowa instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku szkoły" o kwotę 1.097,00 zł,

3. SP w Rawiczu - umniejsza zadanie pn. "wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu" o kwotę 18.719,00 zł oraz zwiększa pn. "przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu" o kwotę 15.800,00 zł na wykonanie robót koniecznych, tj. przebudowy i budowy infrastruktury podziemnej, wprowadza dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 274.500,00 zł jednocześnie umniejszając udział własny powiatu,

4. ZSZ w Rawiczu - zwiększa w wydatkach wieloletnich "budowę instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku A i C" o kwotę 19.178,00 zł na prace dodatkowe, w tym przeniesiono z etapu III montaż drzwi,

- umniejsza w wydatkach jednorocznych zadanie pn. "budowa sieci elektrycznej w budynku A-etap I" o kwotę 18.599,00 zł.

W wydatkach bieżących:

1. DPS Osiek - zwiększa 1.700,00 zł na zakup odzieży,

2. PCPR Rawicz - zwiększa o 213.680,00 na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz 2.120,00 zł na 1 % kosztów obsługi tego zadania, przenosi 1.600,00 zł na umowę o pracę na zastępstwo oraz na wydatki w ramach Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

3. PINB Rawicz - przenosi 700,00 zł na umowy zlecenie,

4. SP Rawicz - przenosi 1.700,00 zł na utrzymanie nieruchomości w Golinie Wielkiej, 412,00 zł na aktualizację opłat rocznych, 1.700,00 zł na prawne zabezpieczenie zwrotu udzielonego dofinansowania ze środków PFRON, 5.000,00 zł na bieżącą konserwację i naprawę urządzeń, 2.028,00 na odsetki zgodnie z zasądzonym wyrokiem sądowym,

5. ZS nr 3 Rawicz - zwiększa 500,00 zł na kosztorys remontowy,

6. ZSS Rawicz - zwiększa 24.352,84 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz 243,53 zł na 1% kosztu obsługi tego zadania, przenosi 3.000,00 zł na zakup m.in. notebooka do tablicy multimedialnej,

7. ZSZ w Rawiczu - zwiększa 32.000,00 na zakup komputerów,

8. PZD w Rawiczu - przenosi 25.000,00 zł na remont piaskarki.

Umniejsza się: rezerwę ogólną o 32.500,00 zł, wolne środki o 140.610,00 zł, zwiększa się spłatę rat kredytu o 200.000 zł.

W ramach zadań związanych z Ochroną Środowiska:

-umniejszono o kwotę 44.900,00 zł przebudowę drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy,

- wprowadzono zadanie w zakresie budowy infrastruktury rowerowej, polegającej na sporządzeniu projektu - w kwocie 109.060,00 zł.

Skarbnik Powiatu


Barbara Noga

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama