reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/440/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej - dla dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej - dla dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, zwaną dalej "planem", po stwierdzeniu, iż nie narusza ona ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne" uchwalonego Uchwałą Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r. z późn. zm.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zatytułowany "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej - dla dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4" wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne - w skali 1:1000 - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji zapisanych w planie zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) budynku garażowo-gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek garażowy, gospodarczy lub garażowo-gospodarczy;

5) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;

6) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, rozumianej jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe usytuowanie budynku względem granicy frontowej działki lub innego elementu odniesienia;

8) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym powierzchnia ażurowa stanowi mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, wskaźnik powierzchni zabudowy rozumiany jako stosunek powierzchni zabudowanej obiektami budowlanymi do powierzchni działki budowlanej;

10) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi i obowiązujące normy branżowe;

11) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami graficznymi i literowymi;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN;

2) teren drogi dojazdowej wewnętrznej oznaczony symbolem KDW.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym od strony dróg żadna z części budynków nie może przekroczyć wyznaczonej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej drogę o więcej niż:

a) okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem - 1,5 m,

b) taras, schody zewnętrzne, pochylnia - odległość wynikającą z przepisów odrębnych, określających odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni;

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

3) dopuszcza się lokalizację budynków garażowo-gospodarczych bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi;

4) zakazuje się sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem lokalizacji obiektów tymczasowych wyłącznie na czas trwania budowy;

5) zakazuje się lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

7) ustala się zasady sytuowania i parametry ogrodzeń:

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych od strony dróg,

b) zakaz lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

c) maksymalna wysokość ogrodzeń: 1,5 m;

8) ustala się ogólne zasady podziału terenów:

a) minimalne powierzchnie nowowydzielanych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały,

b) nie obowiązują minimalne powierzchnie i szerokości frontu projektowanych działek budowlanych w przypadku:

- realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- wydzielania dojść i dojazdów,

- regulacji granic pomiędzy nieruchomościami i powiększenia działki budowlanej.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) w zakresie ochrony gruntów i wód - nakaz wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla projektowanej drogi wewnętrznej;

3) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego - nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji oraz odnawialnych źródeł energii;

4) w zakresie ochrony przed hałasem:

a) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych, na terenie oznaczonym symbolem MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) nakaz ograniczania emisji hałasu z obszarów objętych planem w sposób zapewniający zachowanie akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych w sąsiedztwie;

5) w zakresie gospodarowania odpadami - nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,

6) w zakresie zagospodarowania mas ziemnych:

a) nakaz wykorzystania mas ziemnych, spełniających standardy jakości gleb lub ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom,

b) dopuszczenie usuwania nadmiarów mas ziemnych poza obszar planu zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) w zakresie ochrony zieleni:

a) nakaz zachowania istniejących zadrzewień, a w przypadku kolizji z planowanym sposobem zagospodarowania i zabudowy nakaz ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń w granicach obszaru objętego planem,

b) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia.

§ 7. Nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 8. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 9. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem MN:

1) dopuszcza się lokalizację:

a) nie więcej niż sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych bliźniaczych,

b) budynków garażowo-gospodarczych,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) dojść, dojazdów i miejsc postojowych;

2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy:

- maksymalny - 1,20,

- minimalny - 0,10,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 30%;

3) ustala się zasady sytuowania i parametry projektowanych budynków:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna wysokość:

- budynku mieszkalnego jednorodzinnego - nie więcej niż 10,0 m,

- budynku garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 5,0 m,

c) maksymalna liczba kondygnacji:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dwie kondygnacje nadziemne,

- dla budynku garażowo-gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,

d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 0,6 m nad poziomem terenu,

e) geometria dachu:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dachy strome symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 16° - 45°, z dopuszczeniem dachów płaskich,

- dla budynku garażowo-gospodarczego - dachy płaskie lub strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 16° - 45°,

f) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od ceglanego do brązowego lub grafitowy,

g) pokrycie elewacji:

- elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką,

- zakaz stosowania na elewacji paneli z tworzyw sztucznych i blach,

- kolorystyka wystroju zewnętrznego obiektów z dominacją kolorów stonowanych - odcieni bieli, jasnoszarych, piaskowych, jasnobeżowych,

- nakaz stosowania jednakowej kolorystyki nowych obiektów w obrębie działki budowlanej,

h) dopuszcza się usytuowanie budynku garażowo-gospodarczego jako obiektu wolnostojącego lub przybudowanego do budynku mieszkalnego,

i) dopuszcza się lokalizację garażu w obrębie kubatury budynku mieszkalnego.

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, wskazuje się położenie terenów objętych planem w granicach udokumentowanego złoża wód termalnych "Tarnowo Podgórne GT-1" (numer złoża 15707).

§ 11. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 12. Nie określa się szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) w zakresie komunikacji:

a) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez projektowaną drogę dojazdową wewnętrzną połączoną z istniejącą drogą gminną - ul. Pokrzywnicką poza granicami obszaru objętego planem,

b) dla terenu drogi dojazdowej wewnętrznej oznaczonego symbolem KDW:

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,

c) minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki lub w obrębie drogi wewnętrznej:

- 1 stanowisko postojowe na każdy lokal mieszkalny,

- w przypadku lokalizacji funkcji usługowej w budynku mieszkalnym: dodatkowe 2 stanowiska postojowe,

d) nakaz wyznaczenia odpowiedniej ilości stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,

b) nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych;

3) w zakresie odprowadzenia ścieków - nakaz odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej;

4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z dopuszczeniem ich odprowadzania do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub sieci kanalizacji deszczowej przepisami odrębnymi,

b) nakaz docelowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg, parkingów i placów do kanalizacji deszczowej;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz - docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych lub kontenerowych z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych.

§ 14. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 15. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w wysokości 30%.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 17. Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


Grzegorz Leonhard


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/440/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/440/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu

Zgodnie z art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej - dla dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4 został wyłożony do publicznego wglądu w terminie:

- od dnia 30 marca 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r.; uwagi należało składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 18 maja 2016 r. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag.

- od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r.; uwagi należało składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 lipca 2016 r. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag.

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Tarnowo Podgórne nie podejmuje rozstrzygnięcia
o sposobie rozpatrzenia uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/440/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Określa się sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy, w zakresie:

1) gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego;

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 lub służących innym celom jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy;

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych;

3) udział inwestorów a także właścicieli nieruchomości w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - "PPP".


Uzasadnienie

Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej - dla dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4 wywołane zostało Uchwałą Nr XII/158/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2015 r. Powierzchnia opracowania wynosi ok. 0,2 ha.

Celem sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej - dla dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4 jest potrzeba realizacji przez gminę budynku komunalnego.

Po ogłoszeniu w prasie komunikatu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w lipcu 2015 roku, wystąpiono na piśmie do organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu, organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o składanie wniosków. Wnioski zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w trakcie sporządzania projektu planu.

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wystąpił o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Wyżej wymienione uzgodnienia odnośnie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy uzyskał w dniu 17 lipca 2015 roku (RDOŚ) i 20 lipca 2015 roku (PPIS).

Projekt planu uzyskał w dniu 29 października 2015 r. pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W pismach z dnia 4 listopada 2015r. projekt planu został przedłożony do zaopiniowania i uzgodnień. Projekt planu uzyskał wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z art. 17 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej - dla dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 30 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.; dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbyła się w dnia 4 kwietnia 2016 r.; w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 maja 2016 r. nie zgłoszono uwag. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę, że w celu realizacji planowanych budynków komunalnych konieczna będzie zmiana projektu planu w zakresie układu komunikacyjnego oraz linii zabudowy. W związku z powyższym plan został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 1 czerwca 2016 r. do 29 czerwca 2016 r.; dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbyła się w dnia 20 czerwca 2016 r.; w wyznaczonym terminie tj. do dnia 15 lipca 2016 r. nie zgłoszono uwag.

W trakcie sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez zastosowane w części tekstowej ustalenia, oparte o aktualne przepisy prawa z zakresu: zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, kształtowania przestrzeni publicznej, granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, w tym terenów górniczych, obszarów zagrożonych powodzią oraz osuwaniem się mas ziemnych. Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony przez wskazane przepisami instytucje, w tym odpowiedzialne za potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa tj. m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Komendę Wojewódzką Policji, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Jednocześnie w procesie planistycznym zapewniono możliwość udziału społeczeństwa na poszczególnych etapach procedury planistycznej, tj.:

a)ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 15 lipca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu i możliwości składania do niego wniosków w terminie do dnia 12 sierpnia 2015 r.,

b)ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu w dniach od dnia 30 marca 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r., terminie dyskusji publicznej dnia 4 kwietnia 2016 r. i możliwości składania uwag do projektu planu w terminie do dnia 18 maja 2016 r. W ustawowym terminie nie wniesiono uwag.

c)ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu w dniach od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r., terminie dyskusji publicznej dnia 20 czerwca 2016 r. i możliwości składania uwag do projektu planu w terminie do dnia 15 lipca 2016 r. W ustawowym terminie nie wniesiono uwag.

Wobec dopełnienia przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym procedury, przedłożono Radzie Gminy Tarnowo Podgórne miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej - dla dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, sporządzony na podstawie uchwały nr XII/158/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2015 r. celem jego uchwalenia.

Po uchwaleniu planu, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną przekazana zostanie Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W trakcie sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przystąpienie do opracowania zmiany planu było związane z potrzebami gminy w zakresie realizacji budynku komunalnego.

W trakcie sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sytuowana nowa zabudowa uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. Kształtowane struktury przestrzenne minimalizują transportochłonność układu przestrzennego ponieważ nowy teren przeznaczony pod zabudowę przylega do istniejących dróg. Przyjęte rozwiązania w maksymalny sposób umożliwiają przyszłym mieszkańcom wykorzystywanie publicznego transportu oraz zapewniają realizację chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. W bliskim sąsiedztwie obszaru zlokalizowana jest droga wojewódzka nr 307, którą poruszają się autobusy komunikacji publicznej. W projektowanej drodze wewnętrznej umożliwiono przemieszczanie się pieszych i rowerzystów. Tereny przewidziane pod zabudowę mają możliwość podłączenia do istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w przyległej ulicy Pokrzywnickiej. Projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie już istniejącej, w ramach uzbrojonych terenów zabudowy mieszkaniowej. Jej skala jest nieznaczna ponieważ plan dopuszcza powstanie zaledwie kilku dodatkowych budynków.

Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 14 ust. 5) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przeprowadził analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej - dla dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4 oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, (uchwała nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r. ze zmianami). W uzasadnieniu do uchwały wywołującej Nr XII/158/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2015 r. czytamy: zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne ww. obszary przeznaczone są pod dominujący kierunek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej, deweloperskiej i zorganizowanej o podwyższonym standardzie M.2.

Opracowany projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z wnioskami wynikającymi z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tarnowo Podgórne w latach 2010-2013 dokonaną w ramach "oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne przejętego uchwałą Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r. i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" (Uchwała Nr LXV/839/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 maja 2014 r.). Projekt planu stanowi uzupełnienie istniejącej zabudowy, na terenach zurbanizowanych i uzbrojonych.

Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie wpływać na finanse publiczne, w tym na budżet gminy, zgodnie z założeniami oraz wnioskami i zaleceniami przestawionymi w "Prognozie skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej - dla dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4. Projektowane działki budowlane zlokalizowane są przy wybudowanej i uzbrojonej drodze.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama