reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/446/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 nie określa wymagań dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi, które zostało uregulowane w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego "Centrum zagospodarowania odpadów SELEKT" w Czempiniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tranowo Podgórne..

§ 3. Traci moc uchwała Nr LX/770/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Tarnowo Podgórne (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 776).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


Grzegorz Leonhard


Załącznik do Uchwały Nr XXX/446/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

W GMINIE TARNOWO PODGÓRNE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) chodniku - rozumie się przez to chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

2) nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 380 z poźn.zm.);

3) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. ), czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

4) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);

5) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także art. 2 ust. 3 tejże ustawy, czyli także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany;

6) zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to zabudowę na którą składają się budynki jednorodzinne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422), czyli budynki mieszkalne jednorodzinne bądź zespoły takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi;

7) zarząd drogi - rozumie się przez to zarządcę drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm. );

8) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez zbiornik bezodpływowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

9) ulicy - rozumie się drogę na terenie zabudowy;

10) drodze publicznej - rozumie się drogę z której może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem;

11) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych;

12) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach ściekowych oraz oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych;

13) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

14) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu, na nieruchomości lub innym odpowiednim pomieszczeniu;

15) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

16) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały;

17) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

18) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć maksymalną stawkę uchwaloną przez Radę Gminy ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z posesji,

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. 1. Do obowiązku właściciela nieruchomości należy:

1) zawarcie pisemnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie,

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości i gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób niezagrażający istniejącej zieleni.

2. Zabrania się wprowadzania gnojowicy i gnojówki do sieci kanalizacyjnej lub mieszania ze

ściekami socjalno-bytowymi.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są z terenu utwardzonego do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi, a także spływać na nieruchomości sąsiednie.

2. Naprawy własnych pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

§ 4. Dopuszcza się spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów oraz nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów i zadymiania dróg.

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do :

1. odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych,

2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych rozliczanych w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub, gdy brak licznika, w oparciu o normy wynikające z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie określenia norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70) .

3. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, kosztami: ekspertyzy, wywozu nieczystości ciekłych i czyszczenia obciążony zostanie właściciel nieruchomości. Właściciel zobowiązany jest do usunięcia nieszczelności w terminie dwóch tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy,

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są na własny koszt do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej po uzyskaniu warunków technicznych. Wykonanie i odbiór przyłącza wymaga uzgodnień z zarządzającym siecią.

Rozdział 3.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 6. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki i zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Właściciele lub opiekunowie psów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie oraz zakłócania ciszy i spokoju.

3. Właścicielom lub opiekunom psów zakazuje się szczucia lub doprowadzenia ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.

4. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

§ 7. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy, należy:

1) prowadzenie psa na uwięzi,

2) stały skuteczny dozór,

3) niewprowadzanie bez zgody właściciela, do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; ograniczenie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

4) niewprowadzanie na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych,

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta do specjalnie oznakowanych pojemników z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności z chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. W przypadku braku specjalistycznych pojemników na psie odchody dopuszcza się składowanie ich w koszach ulicznych po odpowiednim opakowaniu. Nakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników.

2. Pies rasy uznawanej za agresywną lub pies rasy dużej i średniej w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec.

3. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, w przypadku ras uznanych za niebezpieczne i mieszańców tych ras oraz psów rasy dużej i średniej w inny sposób zagrażający otoczeniu, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

4. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca, w przypadku ras uznanych za niebezpieczne
i mieszańców tych ras, jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

§ 8. 1. Bezdomne zwierzęta odławiane są na zlecenie Gminy i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

2. O fakcie zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę należy informować pracowników Straży Gminnej lub Urzędu Gminy.

§ 9. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod produkcji rolnej.

§ 10. Osoby posiadające zwierzęta nieudomowione, utrzymywane w charakterze zwierząt domowych mają obowiązek :

1. prowadzić stały i skuteczny dozór,

2. niewprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp,

3. niedopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju.

Rozdział 4.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH

§ 11. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich (bydła, trzody, koni, drobiu, zwierząt futerkowych i innych) jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej takich jak: zwarte tereny zabudowane, tereny zajęte przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe. Zakaz nie dotyczy gospodarstw rolnych pobudowanych w okresie przed uchwaleniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania tytułu prawnego do władania budynkami gospodarskimi przeznaczonymi do hodowli zwierząt, spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 i 2 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz wójt.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenie gminy, zobowiązani są :

1) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, minimum dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez uprawniony podmiot.

§ 12. Miejsce chowu zwierząt gospodarskich nie może stwarzać uciążliwości dla osób korzystających z sąsiednich nieruchomości oraz dla osób zamieszkujących przedmiotową nieruchomość.

§ 13. Osoba prowadząca pasiekę ma obowiązek trzymać pszczoły w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 14. Dla zapewnienia skutecznej ochrony urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ograniczenia uciążliwości w zabudowie wiejsko-osiedlowej ustala się minimalne odległości składowania pryzm: obornika, kiszonki, kompostu i innych materiałów uciążliwych dla środowiska od:

a) hydrantu ppoż - 50 m

b) zasuwy sieciowej - 50 m

c) sieci wodociągowe - 20 m

d) budynku mieszkalnego - 30 m

e) od granicy działki sąsiedniej - 4 m

f) urządzeń wodnych - 50 m

g) wód powierzchniowych - 50 m

§ 15. 1. Zbiórka i transport padłych zwierząt na terenie Gminy odbywa w systemie: "na telefon".

2. Po powzięciu informacji o padnięciu zwierzęcia lub obecności zwłok zwierzęcia posiadacz zwierzęcia, właściciel posesji przy której stwierdzono zwłoki przekazuje telefonicznie informację do Straży Gminnej lub Urzędu Gminy w celu utylizacji padniętej sztuki.

3. W przypadku podejrzenia, że przyczyną śmierci zwierzęcia mogła być choroba zakaźna, jego posiadacz zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia właściwej Inspekcji Weterynaryjnej lub Wójta Gminy, albo najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt. Wójt i zakład leczniczy dla zwierząt mają obowiązek niezwłocznego przekazania informacji do Inspekcji Weterynaryjnej.

Rozdział 5.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 16. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości, co najmniej raz w roku oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

Rozdział 6.
UTRZYMANIE CZYSTOŚCIOWO-PORZĄDKOWE PLACÓW ZABAW

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw, mają obowiązek:

a) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej piaskownicy w sposób zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się zwierząt mogących zanieczyścić piasek,

b) umieszczenia przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w ppkt a) tabliczki informującej o zakazie wprowadzania zwierząt oraz informacji o zarządcy wraz z numerem telefonu,

c) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku (w miesiącach kwiecień lub maj) lub każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających.

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym stanie technicznym.

Rozdział 7.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18. Nadzór nad realizacją obowiązków wymienionych w Regulaminie, sprawuje Wójt poprzez uprawnionych pracowników oraz Straż Gminną.

§ 19. Za nie przestrzeganie postanowień Regulaminu stosuje się przepisy karne określone w art. 10 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 250 z późn. zm.)


Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 28 listopada 2014 roku zobligowała gminy do podjęcia uchwał ustalających nowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminach w formie regulaminu, zwłaszcza w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i zasad ich odbioru zgodnie z nowymi obowiązującymi przepisami prawa. Nowelizacja dotyczyła obszaru gospodarowania odpadami komunalnymi, co w imieniu Gminy Tarnowo Podgórne jako uczestnika realizuje Związek Międzygminny CZO Selekt z siedzibą w Czempiniu. W związku z przystąpieniem Gminy Tarnowo Podgórne do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z siedzibą w Czempiniu reguły dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi ustala Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie tego Związku. Pozostały obszar obejmujący wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku, wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej i wyznaczenia obszarów podlegających deratyzacji na terenie gminy oraz sposoby jej przeprowadzenia reguluje Uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne. W związku ze zmiana przepisów ustawy i zapisem o utracie ważności przepisów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wystąpiła konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. Projekt Regulaminu jest w dotychczasowym brzmieniu i podlegał opiniowaniu przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i został zaopiniowany pozytywnie. Przedłożony projekt Regulaminu obejmuje wymagania dotyczące zasad utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie nie objętym Regulaminem Związku Międzygminnego CZO Selekt i został zaopiniowany pozytywnie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama