reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r. nr LI/496/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr LI/496/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 165, poz. 2809) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIV/356/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/496/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2728 z dnia 8 kwietnia 2016 r.).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały Nr LI/496/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku (Wielkopolskiego Nr 165, poz. 2809), który stanowi: "2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.";

2) załącznika nr 2 do uchwały Nr LI/496/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku (Wielkopolskiego Nr 165, poz. 2809);

3) załącznika nr 3 do uchwały Nr LI/496/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku (Wielkopolskiego Nr 165, poz. 2809);

4) §1 uchwały Nr XXIV/356/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/496/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2728 z dnia 8 kwietnia 2016 r.), który stanowi: "§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego uchwałą Nr LI/496/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r., zwaną dalej "planem", po stwierdzeniu, iż nie narusza ona ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne" zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011r. ze zm.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji zapisanych w planie zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 2.";

5) §2 uchwały Nr XXIV/356/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/496/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2728 z dnia 8 kwietnia 2016 r.), który stanowi: "§ 2.1. Przedmiotem zmiany ustaleń planu jest zmiana treści oraz doprecyzowanie ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także wprowadzenie zmian wynikających ze zmian uwarunkowań oraz przepisów prawnych.

2. Dotychczasowy rysunek planu stanowiący załącznik graficzny do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/496/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r. zachowuje moc, nie ulega zmianie.";

6) § 4 uchwały Nr XXIV/356/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/496/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2728 z dnia 8 kwietnia 2016 r.), który stanowi: "§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.";

7) załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIV/356/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia
22 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/496/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2728 z dnia 8 kwietnia 2016 r.)

8) załącznika nr 2 do uchwały Nr XXIV/356/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia
22 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/496/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2728 z dnia 8 kwietnia 2016 r.)

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


Grzegorz Leonhard


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.

Uchwała Nr LI/496/2009
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, późn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, zwany dalej planem.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zwany dalej "rysunkiem", zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) (pominięty)#

3) (pominięty)#.

3. Granicę obszaru objętego planem przedstawia rysunek.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

1) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci dachowych od 25o do 45o,

3) ekologicznych paliwach - należy przez to rozumieć paliwa charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, takie jak paliwa płynne, gazowe i stałe (np. biomasa i drewno) oraz alternatywne źródła energii;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;

5) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy, na której musi znajdować się nie mniej niż 60% długości elewacji frontowej budynku;

6) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi najwyżej 30%;

7) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na działce lub terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

8) powierzchni zieleni - należy przez to rozumieć sumę powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych roślinnością trawiastą, zakrzewionych, zadrzewionych lub urządzonych jako oczka wodne;

9) reklamie - należy przez to rozumieć reklamę w rozumieniu przepisów odrębnych;

10) szyldzie - należy przez to rozumieć szyld w rozumieniu przepisów odrębnych;

11) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

12) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem i symbolem literowym, dla której obowiązują ustalenia szczegółowe;

13) uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;

14) zadrzewieniach i zakrzewieniach - należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a także ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej;

15) zieleni izolacyjno-krajobrazowej - należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie zimozielone formowane w kształcie pasów lub szpalerów.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku symbolami 1MN/U, 2MN/U;

3) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku symbolem US;

4) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku symbolem ZP;

5) teren drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KD-D;

6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW;

7) tereny elektroenergetyki, oznaczone na rysunku symbolami 1E, 2E.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, w tym:

a) reklam przesłaniających istotne elementy i detale architektoniczne elewacji budynków, np.: portale i okna, balustrady, gzymsy itp.,

b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy,

c) ogrodzeń pełnych z elementów prefabrykowanych.

d) zakaz budowy napowietrznych sieci infrastruktury technicznej

2) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budynku, na wysokości kondygnacji parteru, szyldów o powierzchni łącznej do 2 m2;

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest obligatoryjne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego;

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz ich zagospodarowanie zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi;

4) nasadzenie zieleni izolacyjno - krajobrazowej w formie rzędów drzew i krzewów, zgodnie z rysunkiem planu;

5) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

6) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów gatunków zimozielonych akceptujących warunki środowiska zurbanizowanego, w ilości co najmniej 50% nasadzeń na działce;

8) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami MN dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami MN/U dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami US dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nadzór archeologiczno-konserwatorski podczas wykonywania robót ziemnych, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury;

3) dla terenów dróg spójne zagospodarowanie w zakresie nawierzchni i małej architektury.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem;

2) maksymalne wycofanie zabudowy od nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 1MN
i 2MN o 1 m;

3) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym;

4) dopuszczenie lokalizacji zabudowy w układzie bliźniaczym na terenie 3MN;

5) dopuszczenie lokalizacji zabudowy w układzie szeregowym na terenie 9MN wyłącznie na działkach nr 406/83, 406/84, 406/85, 406/86; w formie 3 budynków czterosegmentowych o szerokości elewacji frontowej poszczególnego budynku nie dłuższej niż 30 m;

6) lokalizacja na działce budowlanej jednego budynku lub jego segmentu;

7) lokalizacja garażu jako wbudowanego lub przylegającego do budynku mieszkalnego;

8) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) 30% powierzchni działki dla zabudowy bliźniaczej,

b) 25% powierzchni działki dla zabudowy wolnostojącej;

c) 35% powierzchni działki dla zabudowy szeregowej;

8a) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny - 0,01 i maksymalny 0,6 dla zabudowy bliźniaczej,

b) minimalny - 0,01 i maksymalny 0,5 dla zabudowy wolnostojącej;

c) minimalny - 0,01 i maksymalny 0,7 dla zabudowy szeregowej;

9) minimalna powierzchnia zieleni:

a) na terenie 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 10MN - 40% powierzchni działki;

b) na terenie 1MN, 9MN,- 45% powierzchni działki

10) maksymalną wysokość zabudowy 2 kondygnacje - 10 m, w tym poddasze użytkowe;

11) dla głównych połaci dachowych budynków mieszkalnych stosowanie dachów stromych z uwzględnieniem §2 pkt 2;

12) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie dowolnej geometrii dachu;

13) w przypadku dachu stromego pokrycie - blacha, dachówka lub materiał dachówkopodobny;

14) wysokość ogrodzenia:

a) działek od strony dróg - nie więcej niż 1,50 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe,

b) nie wymienionego w lit. a - nie więcej niż 2 m;

15) w zakresie zasad podziału działek minimalna szerokość frontu wynosi dla:

a) zabudowy wolnostojącej - 19 m,

b) zabudowy bliźniaczej - 13 m,

c) zabudowy szeregowej - 7,2 m;

16) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż:

a) 800 m2 dla zabudowy wolnostojącej na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 8MN, 9MN, 10MN,

b) 700 m2 dla zabudowy wolnostojącej na terenie 7MN,

c) 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej,

d) 280 m2 dla zabudowy szeregowej;

17) dopuszczenie podziału na działki zgodnie z oznaczeniem na rysunku;

18) zapewnienie co najmniej 2 stanowiska postojowe na działce budowlanej na każde mieszkanie;

19) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych w strefie między linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren drogi;

20) dopuszczenie lokalizacji wiat garażowych pomiędzy segmentami mieszkalnymi w granicach działek a także wysuniętych poza obowiązującą linię na odległość nie większą niż 2 m;

21) obowiązek zastosowania dla wiat garażowych takiego samego materiału, jak wykończenie elewacji budynku mieszkalnego;

22) obsługa pojazdami samochodowymi z terenów przyległych dróg publicznych i wewnętrznych;

23) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu działek od strony terenu drogi lub na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru tablic informacyjnych.

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 14-16 nie dotyczą
wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej na terenach i w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 9. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN/U, 2MN/U, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem;

2) lokalizacja na działce zabudowy mieszkaniowej lub usługowej przy uwzględnieniu wzajemnego oddziaływania dopuszczonych planem funkcji;

3) lokalizacja garażu jako wbudowanego lub przylegającego do budynku mieszkalnego;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki;

4a) wskaźnik intensywności zabudowy - minimalny - 0,01 i maksymalny 0,8;

5) minimalna powierzchnia zieleni - 25% powierzchni działki;

6) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m;

7) dowolną formę dachu;

8) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie dowolnej geometrii dachu;

9) w przypadku dachu stromego pokrycie - dachówka lub materiał dachówkopodobny;

10) wysokość ogrodzenia:

a) działek od strony dróg - nie więcej niż 1,50 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe,

b) nie wymienionego w lit. a - nie więcej niż 1,80 m;

11) w zakresie zasad podziału działek minimalna szerokość frontu wynosi 20 m;

12) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 600 m2;

13) zapewnienie stanowisk postojowych na działce budowlanej w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a) 2 stanowiska na każde mieszkanie,

b) 2 stanowiska na każde 50,0 m2 powierzchni użytkowej zabudowy usługowej;

13a) nakaz wyznaczenia odpowiedniej ilości stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;

14) obsługa pojazdami samochodowymi z terenu przyległej drogi wewnętrznej;

15) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budynku, na wysokości kondygnacji parteru, szyldów o powierzchni łącznej do 3 m2;

16) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu działek od strony terenu drogi lub na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru tablic informacyjnych.

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 11-12 nie dotyczą
wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej na i w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 10. 1. Na terenie sportu i rekreacji, oznaczonym na rysunku symbolem US, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) lokalizacja budowli usługowych w zakresie sportu i rekreacji;

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy usługowej związanej z funkcją terenu oraz miejsc postojowych w zieleni;

3) lokalizacja obiektów małej architektury, znaków informacyjnych oraz plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych do rekreacji, boisk, niewielkich urządzeń służących utrzymaniu porządku, w tym siatek ochronnych do piłek, a także urządzeń infrastruktury technicznej;

4) lokalizację zieleni izolacyjno-krajobrazowej zgodnie z oznaczeniem na rysunku;

4a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35%;

4b) wskaźnik intensywność zabudowy - minimalny 0,01 , maksymalny - 0,35;

4c) maksymalna wysokość obiektów - 4 m.

5) minimalna powierzchnia zieleni - 40% powierzchni działki;

6) ogrodzenia ażurowe wzdłuż granic terenów o wysokości do 1,8 m;

7) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowej wolno stojącej małogabarytowej;

8) obsługa pojazdami samochodowymi z terenu przyległej drogi publicznej.

9) zakaz wydzielania nowych działek budowlanych.

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 9 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej na terenach i w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 11. 1. Na terenie zieleni urządzonej, oznaczonym na rysunku symbolem ZP, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) nakaz wprowadzenia zadrzewień i zakrzewień;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury w tym placu zabaw dla dzieci, sieci infrastruktury technicznej, chodników i dojść pieszych;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60% powierzchni działki.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się

1) lokalizacji budynków i ogrodzeń z wyjątkiem ogrodzenia placu zabaw,

2) wydzielania nowych działek budowlanych,

3) wyznaczania stanowisk postojowych.

§ 12. 1. Na terenie drogi publicznej, oznaczonej na rysunku symbolem KD-D ustala się:

1) klasę D - dojazdową;

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem;

3) sytuowanie jezdni i chodników.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) usytuowanie dodatkowych, innych niż ustalony w ust. 3, elementów infrastruktury transportowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;

3) lokalizację miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 13. 1. Na terenach dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW,

4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem;

2) sytuowanie jezdni, przy czym dopuszcza się wydzielenie dla ruchu kołowego i pieszego wspólnej nawierzchni,

3) zakaz podziału.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) usytuowanie dodatkowych, innych niż ustalone w ust. 2, elementów infrastruktury transportowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;

3) wyznaczanie stanowisk postojowych.

§ 14. 1. Dla terenów elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku symbolami 1E, 2E, ustala się następujące warunki zabudowy i zasady zagospodarowania:

1) lokalizację wolno stojących małogabarytowych stacji transformatorowych;

2) wysokość budynków nie większą niż 2,5 m;

3) stosowanie dachów płaskich lub stromych;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 80% powierzchni terenu;

4a) intensywność zabudowy - minimalna 0,01 , maksymalna - 0,8;

5) powierzchnię zieleni na terenie - nie mniej niż 10% powierzchni terenu;

6) dopuszczenie lokalizacji dojść i dojazdów;

7) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;

8) dopuszczenie lokalizacji szyldów wyłącznie na elewacjach stacji transformatorowych,
przy czym:

a) powierzchnia jednego szyldu nie może być większa niż 0,80 m2,

b) powierzchnia łączna szyldów nie może być większa niż 3 m2;

9) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń, przy czym:

a) wysokość ogrodzeń nie może być większa niż 2m,

b) ogrodzenia należy wykonać jako ażurowe w części powyżej wysokości 0,40 m;

10) zakaz lokalizacji reklam oraz stacji bazowych telefonii komórkowej;

11) zakaz wydzielania nowych działek budowlanych;

12) obsługa komunikacyjna z terenów przyległych dróg publicznych.

§ 15. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się położenie terenów objętych planem w granicach udokumentowanego złoża wód termalnych "Tarnowo Podgórne GT-1" (numer złoża 15707).

§ 16. W planie:

1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 17. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) zakaz lokalizacji przeszkód lotniczych w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń o wysokości równej lub większej niż 150 m n.p.m. ze względu na położenie obszaru objętego planem w strefie ochrony Lotniczych Urządzeń Naziemnych - stacji radarowych;

3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń o wysokości równej lub większej niż 130 m n.p.m. ze względu na położenie obszaru objętego planem w zasięgu pomiaru stanu atmosfery przez radar meteorologiczny;

4) nakaz zgłaszania do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. przed wydaniem pozwolenia na budowę.

§ 18. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) stosowanie parametrów jezdni, chodników i innych elementów infrastruktury transportowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni
i chodników, w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;

3) lokalizację zjazdów z dróg publicznych - zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych na terenie drogi publicznej.

§ 19. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej;

3) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem ust. 2 pkt 2;

6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

7) zaopatrzenie w ciepło z ekologicznych paliw lub energii elektrycznej;

8) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

9) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych jako kablowych, sytuowanych na terenach dróg publicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dopuszcza się:

1) lokalizację szafek kablowych na terenach dróg publicznych i innych terenach;

2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki na terenach MN, MN/U, ZP, US.

§ 20. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.

§ 21. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama