reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/436/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXXVII/218/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 2. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 3. Nadaje się Statut Młodzieżowej Radzie Gminy Tarnowo Podgórne o treści jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Wojewódzkim Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


Grzegorz Leonhard


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/436/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.

S T A T U T
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1. Młodzieżowa Rada Gminy Tarnowo Podgórne zwana dalej MRG działa na podstawie ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2. MRG Tarnowo Podgórne ma charakter wyłącznie konsultacyjny i żaden z organów Gminy Tarnowo Podgórne nie jest związany jej stanowiskiem w jakiejkolwiek sprawie.

§ 3. Do zadań MRG Tarnowo Podgórne należy:

1. Inspirowanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży gminy Tarnowo Podgórne.

2. Reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych
i pozarządowych.

3. Konsultowanie spraw ważnych dla młodzieży gminy Tarnowo Podgórne z władzami Gminy.

4. Utrzymywanie więzi z młodzieżą gminy Tarnowo Podgórne i informowanie jej o pracy organów i jednostek organizacyjnych gminy.

5. Przekazywanie Radzie Gminy Tarnowo Podgórne stanowiska grup miejscowej młodzieży w sprawach dla nich ważnych.

6. Nawiązywanie współpracy z młodzieżą gmin partnerskich.

§ 4. W skład MRG Tarnowo Podgórne wchodzi 16 członków.

§ 5. Członkostwa w MRG Tarnowo Podgórne nie można łączyć z funkcją radnego gminy.

§ 6. Członkiem MRG Tarnowo Podgórne może zostać wyłącznie osoba w wieku od 14 do 19 lat, stale zamieszkująca na terenie gminy Tarnowo Podgórne. O określeniu wieku decyduje rok urodzenia.

§ 7. Kadencja MRG Tarnowo Podgórne wynosi dwa lata od dnia wyborów na członków tej Rady.

§ 8. 1. Koszty funkcjonowania MRG Tarnowo Podgórne, po rozpatrzeniu planu pracy MRG
i zatwierdzeniu go w rocznym budżecie Gminy, ponosi Gmina Tarnowo Podgórne.

2. Wydatki i konieczność ich dokonania potwierdza osoba wskazana przez Wójta.

3. Członkom MRG nie przysługują diety, ani wynagrodzenie.

Rozdział 2.
Organizacja wyborów

§ 9. Wyboru członków MRG Tarnowo Podgórne dokonuje młodzież zamieszkała na terenie gminy Tarnowo Podgórne wg przynależności do okręgu wyborczego w wieku od 14 do 19 lat. O określeniu wieku decyduje rok urodzenia.

§ 10. Kandydować do MRG Tarnowo Podgórne mogą osoby stale zamieszkujące na terenie gminy Tarnowo Podgórne wg okręgów wyborczych, będące w wieku od 14 do 19 lat. Paragraf 9 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 11. Kandydaci na członków MRG Tarnowo Podgórne zgłaszani są do Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Podgórnym nie później niż miesiąc przed wyborami. Do zgłoszenia kandydata dołącza się listę zawierającą nazwisko, imiona, numery PESEL i podpisy przynajmniej 15 osób posiadających czynne prawo wyborcze do MRG.

§ 12. Wybory do MRG zarządza Wójt na 6 tygodni przed terminem wyborów poprzez opublikowanie w miesięczniku "Sąsiadka - Czytaj" " , rozplakatowanie na terenie gminy oraz ogłoszenie w BIP.

§ 13. Wybory członków MRG Tarnowo Podgórne są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne
i większościowe.

§ 14. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyborów przez Wójta, a kończy na 24 godziny przed dniem wyborów.

§ 15. Nad organizacją wyborów czuwa 3-osobowa Gminna Komisja Wyborcza, wyłoniona przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne spośród radnych Rady Gminy Tarnowo Podgórne, pracowników Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym oraz miejscowej młodzieży.

§ 16. 1. Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wydziela się 2 okręgi wyborcze:

Okręg nr 1 - Tarnowo Podgórne, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Batorowo, Góra, Ceradz Kościelny, Jankowice, Kokoszczyn, Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sady, Swadzim, Sierosław, Tarnowo Podgórne z siedzibą w Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118.

Okręg nr 2 - Baranowo, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Baranowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogotowo z siedzibą w Gimnazjum w Baranowie, ul. Wypoczynkowa 93.

2. Wójt zobowiązuje dyrektorów gimnazjów do przygotowania lokalu wyborczego i zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

§ 17. 1. Kandydaci na członków MRG Tarnowo Podgórne umieszczeni zostają na dwóch odrębnych listach wyborczych w każdym okręgu wyborczym:

- lista nr 1 - uczniowie gimnazjum,

- lista nr 2 - pozostała młodzież do 19 lat.

2. Wyborcy oddają łącznie 2 głosy - po jednym głosie na kandydata z każdej listy wyborczej.

3. Oddanie głosu na daną osobę dokonuje się poprzez postawienie znaku X przed nazwiskiem kandydata.

4. Oddanie więcej niż 1 głosu na jednej liście lub nie postawienie znaku X na którejś z list powoduje nieważność głosu.

§ 18. W skład MRG Tarnowo Podgórne z każdego okręgu wchodzi: 4 kandydatów z listy nr 1 i 4 kandydatów z listy nr 2, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie równej ilości głosów na kandydata Gminna Komisja Wyborcza dokonuje tajnego, publicznego losowania w terminie 3 dni od podania wyników wyborów.

§ 19. 1. W razie zmniejszenia się liczby członków MRG w czasie kadencji uzupełnienie statutowej liczby członków odbywa się w ten sposób, iż w miejsce brakującego członka wchodzi następna względem ilości otrzymanych głosów osoba z listy wyborczej co stwierdza MRG w drodze uchwały.

2. W razie równej liczby głosów o wyborze kandydata decyduje MRG Tarnowo Podgórne na najbliższym posiedzeniu tej Rady, lecz nie później niż w ciągu jednego miesiąca, w głosowaniu tajnym.

§ 20. Wyniki wyborów ogłasza Wójt poprzez ich umieszczenie na tablicach ogłoszeń w lokalach wyborczych, Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, BIP w terminie nie później niż 7 dni od dnia wyborów oraz w miesięczniku " Sąsiadka - Czytaj".

§ 21. Szczegółowe zasady wyborów do MRG określa "Ordynacja wyborcza Młodzieżowej Rady Gminy" stanowiąca załącznik i integralną część niniejszego statutu.

§ 22. Koszty wyborów ponosi Gmina Tarnowo Podgórne, natomiast koszty kampanii wyborczej obciążają kandydatów na członków MRG Tarnowo Podgórne.

Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna

§ 23. 1. MRG Tarnowo Podgórne obraduje na posiedzeniach odbywanych w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Pierwsze posiedzenie MRG Tarnowo Podgórne zwołuje i przewodniczy w obradach do czasu wyboru Przewodniczącego, Przewodniczący MRG poprzedniej kadencji. Sesję MRG pierwszej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Gminy i przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego MRG.

2. Za zgodą Wójta posiedzenie MRG może odbyć się w innym miejscu.

3. Uchwały MRG zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy statutowego składu MRG z zastrzeżeniem § 19.

§ 24. 1. Członkowie MRG Tarnowo Podgórne na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów:

a) Przewodniczącego

b) Wiceprzewodniczącego

c) Sekretarza

2. MRG Tarnowo Podgórne może powoływać spośród siebie 5-osobowe komisje problemowe.

3. Do zadań Przewodniczącego MRG Tarnowo Podgórne należy organizowanie jej prac oraz przewodniczenie obradom.

4. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.

5. Zadaniem sekretarza jest sporządzanie protokołów z obrad MRG Tarnowo Podgórne oraz redagowanie zajętych przez tę Radę stanowisk.

§ 25. 1. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący MRG, ustalając porządek obrad, ich miejsce i termin.

2. Przewodniczący powiadamia o sesji: Wójta Gminy, Radę Gminy i radnych MRG najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

3. Rada odbywa posiedzenia w liczbie niezbędnej do wypełniania swoich zadań, lecz przynajmniej 3 razy w roku.

§ 26. Członkostwo w MRG Tarnowo Podgórne ustaje z dniem:

- upływu kadencji MRG Tarnowo Podgórne

- rezygnacji z członkostwa,

- rozwiązania MRG Tarnowo Podgórne przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne,

- prawomocnego skazania za przestępstwo z popełnione z winy umyślnej,

- z powodu śmierci członka

- przekroczenia wieku określonego w §6.


§ 27. 1. Posiedzenia MRG Tarnowo Podgórne są jawne. Osoby zaproszone w charakterze gości i ekspertów mogą zabierać głos jedynie za zgodą Przewodniczącego.

2. Z posiedzenia MRG Tarnowo Podgórne sporządza się protokół.

3. Stanowiska MRG Tarnowo Podgórne sporządzane są w formie uchwały z uzasadnieniem, a następnie przekazywane Radzie Gminy Tarnowo Podgórne i Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

4. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zapewnia MRG Tarnowo Podgórne dostęp do niezbędnych materiałów techniczno-biurowych, potrzebnych do wykonywania zadań, dla jakich została powołana.

§ 28. Zmiany Statutu MRG Tarnowo Podgórne dokonywane są przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne w drodze uchwały, po zapoznaniu się ze stanowiskiem MRG, w trybie właściwym dla uchwalenia statutu.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

ORDYNACJA WYBORCZA
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

§ 1. Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne, zwanej dalej MRG.

§ 2. Do Rady może kandydować oraz zgłaszać kandydatów i wybierać młodzież od 14 do 19 roku życia zamieszkała na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Wiek kandydata określa się według roku urodzenia.

§ 3. Wybory do MRG są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne oraz większościowe.

§ 4. 1. Kalendarium wyborów ustala Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

2. Wójt ogłasza wybory i powołuje Gminną Komisję Wyborczą na 6 tygodni przed terminem.

3. Wójt Gminy w chwili ogłoszenia wyborów ustala w drodze zarządzenia i podaje do publicznej wiadomości wzory obowiązujących dokumentów.

4. Okręgowe Komisje Wyborcze powołuje Gminna Komisja Wyborcza na 2 tygodnie przed terminem wyborów.

5. Okręgowa Komisja Wyborcza jest pięcioosobowa i wyłania ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej i wyborami.

6. W skład Okręgowej Komisji Wyborczej zostają powołani: 2 opiekunów samorządów uczniowskich, radny reprezentujący Komisję Edukacji i 2 przedstawicieli młodzieży wyłonionych w drodze tajnego, publicznego losowania spośród osób podanych przez kandydatów.

7. W pracach Gminnej oraz Okręgowych Komisji Wyborczych nie może uczestniczyć kandydat na członka MRG.

§ 5. 1. Gmina Tarnowo Podgórne dzieli się na okręgi wyborcze, które otrzymują następującą liczbę mandatów:

- okręg nr 1 - Tarnowo Podgórne, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Batorowo, Góra, Ceradz Kościelny, Jankowice, Kokoszczyn, Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sady, Sierosław, Swadzim, Tarnowo Podgórne - 8 mandatów

- okręg nr 2 - Baranowo, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Baranowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogotowo - 8 mandatów

2. Okręgi wyborcze posiadają dwie listy wyborcze według podziału:

- lista wyborcza nr 1 kandydatów z gimnazjum - 4 mandaty

- lista wyborcza nr 2 kandydatów pozostałej młodzieży do 19 lat - 4 mandaty.

3. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

4. Kandydat może być wpisany tylko na jedną listę.

5. Prawo do głosowania mają osoby w wieku od lat 14 do 19 legitymujące się dowodem tożsamości wpisane na listę wyborców.

§ 6. 1. Kandydaci na członków MRG Tarnowo Podgórne zgłaszani są do Gminnej Komisji Wyborczej nie później niż miesiąc przed wyborami. Do zgłoszenia kandydata dołącza się listę zawierającą nazwiska, imiona, numery pesel i podpisy przynajmniej 15 osób posiadających czynne prawo wyborcze do MRG.

2. Na podstawie list popierających, Gminna Komisja Wyborcza w ciągu 5 dni od daty ich wpłynięcia, ustala listę osób uprawnionych do kandydowania.

3. Listę kandydatów podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w lokalach wyborczych, Urzędzie Gminy i BIP.

§ 7. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Wójta Gminy.

2. Kampanię wyborczą można prowadzić w miejscach publicznych na terenie gminy Tarnowo Podgórne w miejscach wskazanych przez Gminną Komisję Wyborczą lub innych za zgodą właściciela.

3. Na 24 godziny przed dniem wyborów oraz w trakcie głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

§ 8. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu Okręgowej Komisji Wyborczej zwanym dalej lokalem wyborczym w ciągu jednego dnia szkolnego bez przerwy między godziną 10.00. a 20.00.

2. Głosujący otrzymuje od Okręgowej Komisji Wyborczej dwie karty do głosowania opatrzone pieczęcią Gminnej Komisji Wyborczej.

3. Głosujący stawia w pustym polu przy nazwisku kandydata, którego popiera, jeden znak X na liście kandydatów nr 1 i jeden znak X na liście nr 2.

4. Postawienie dwóch lub większej liczby znaków X na którejś z list lub oddanie pustej karty powoduje nieważność głosu.

§ 9. 1. Przed rozpoczęciem głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta , po czym zamyka urnę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią komisji i sprawdza, czy w lokalu wyborczym znajduje się odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc zapewniających tajność głosowania. Od chwili opieczętowania do końca głosowania nie wolno otwierać urny wyborczej. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym muszą być równocześnie obecne co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Okręgowej Komisji Wyborczej, przy czym jedną z nich powinien być przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

2. W dniu głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności Okręgowej Komisji Wyborczej mają prawo być obecni mężowie zaufania upoważnieni przez kandydatów. Każdy kandydat ma prawo do zgłoszenia jednego męża zaufania.

3. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza przystępuje do obliczania wyników.

4. Z przeprowadzonego głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:

- liczbę wydanych kart do głosowania,

- liczbę oddanych głosów,

- liczbę głosów ważnych,

- liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

- liczbę głosów nieważnych,

- nazwiska i imiona osób, które uzyskały mandaty na poszczególnych listach.

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej i podają wyniki głosowania do wiadomości wyborcom na tablicy ogłoszeń w lokalu wyborczym, Urzędzie Gminy i BIP.

6. Protokół wraz z kartami do głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza niezwłocznie przekazuje do Gminnej Komisji Wyborczej.

§ 10. 1. Mandat radnego MRG otrzymują osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów na poszczególnych listach.

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych MRG równej ilości głosów, dla obsadzenia ostatniego mandatu Okręgowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Gminną Komisją Wyborczą w ciągu 3 dni od dnia wyborów przeprowadza publiczne losowanie. Na kartach biorących udział w losowaniu umieszcza się jedynie nazwiska tych kandydatów.

3. Jeśli lista wyborcza w danym okręgu nie zawiera określonej w § 5 ordynacji wyborczej liczby radnych Gminna Komisja Wyborcza powierza mandat członka MRG następnej osobie, która w danym okręgu uzyskała kolejno największą liczbę głosów (bez względu na listę).

4. Jeśli obsadzenie mandatu byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów z danego Okręgu Wyborczego, mandat ten zostaje obsadzony kandydatem z okręgu drugiego na zasadach opisanych w ust. 3.

§ 11. 1. Protesty związane z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników można zgłaszać do Gminnej Komisji Wyborczej w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników.

2. Protesty zgłoszone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

3. Gminna Komisja Wyborcza rozpatruje protesty w ciągu 2 dni i podejmuje decyzję do unieważnienia wyborów włącznie.

§ 12. 1. Gminna Komisja Wyborcza przekazuje Wójtowi wyniki wyborów w ciągu 5 dni po głosowaniu.

2. Decyzja Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

§ 13. 1. Sesję nowo wybranej MRG zwołuje w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyniku wyborów Przewodniczący MRG poprzedniej kadencji oraz prowadzi ją do czasu wyboru nowego Przewodniczącego MRG.

2. Sesję MRG pierwszej kadencji zwołuje w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyniku wyborów Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne i prowadzi ją do czasu wyboru Przewodniczącego MRG.

§ 14. 1. Członek MRG obejmuje swą funkcję po złożeniu ślubowania następującej treści: "Ja, Radny Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne, obdarzony zaufaniem przez moich rówieśników, dołożę wszelkich starań, aby godnie reprezentować żywotne interesy środowisk dziecięcych i młodzieżowych naszej gminy wobec władz samorządowych, instytucji i wszystkich dorosłych członków naszej społeczności. Nie będę szczędzić wysiłków, by sprawy dzieci i młodzieży: bezpieczeństwo, prawo do szczęśliwego dzieciństwa i radosnej młodości, były najważniejszym wspólnym zadaniem."

2. Radny składa ślubowanie w obecności Przewodniczącego obrad, wypowiadając słowo: ślubuję.

§ 15. Zmiany w ordynacji mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jej uchwalania.


Uzasadnienie

Grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, zwróciła się o podjęcie działań związanych z reaktywowaniem Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne. MRG działa już jedną kadencję na podstawie Uchwały nr XXXVII/218/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. W sprawie reaktywowania MRG odbyło się spotkanie przedstawicieli Liceum Ogólnokształcącego z Wójtem Tadeuszem Czajką, Przewodniczącym RG Grzegorzem Leonhardem oraz Sekretarzem Gminy Oskarem Cierpiszewskim. Podczas spotkania ustalono, że ze strony młodzieży wpłyną propozycje zmian do Statutu oraz Ordynacji wyborczej. Na podstawie tych propozycji oraz biorąc pod uwagę nowy stan prawny i faktyczny, przygotowany został nowy statut Młodzieżowej Rady Gminy oraz Ordynacja wyborcza.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama