reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Gminy Olszówka

z dnia 9 sierpnia 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszówka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszówka", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIV/191/2006 Rady Gminy w Olszówce z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszówka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/154/2013
Rady Gminy Olszówka
z dnia 12 marca 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OLSZÓWKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszówka, a w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w rozdziale 3 pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych, obowiązek wyposażenia tych nieruchomości w pojemniki może przejąć Gmina;

3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

4) w przypadku braku sieci kanalizacyjnej wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

5) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej (nie dotyczy nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych);

6) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

7) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

8) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

9) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w terminach wyznaczonych harmonogramem;

10) usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub na których prowadzona jest działalność gospodarcza na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w terminach wyznaczonych harmonogramem;

11) usuwanie nieczystości ciekłych na podstawie umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w terminach wyznaczonych harmonogramem.

2. Obowiązek utrzymania czystości na terenach publicznych należy do: Gminy, organizacji pożytku publicznego, zarządcy, lub przedsiębiorcy użytkujących teren publiczny.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) szkło bezbarwne i kolorowe,

2) opakowania z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe;

3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, kuchenne, ogrodowe oraz odpady zielone;

4) papier i odpady opakowaniowych z papieru;

5) metal;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyte opony;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) przeterminowane leki;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

§ 4. Właściciele nieruchomości na terenie gminy zobowiązani są do:

1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z nieruchomości służących do użytku publicznego, mając na uwadze konieczność ochrony istniejącej zieleni i infrastruktury, poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń w sposób mechaniczny lub przy użyciu środków o których mowa w odrębnych przepisach, umieszczanie tych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pojazdów oraz pieszych, umożliwiając bezpieczne ich poruszanie się;

2) likwidowania śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa.

§ 5. 1. Jeśli na terenie nieruchomości powstają też odpady z działalności gospodarczej, w tym odpady niebezpieczne, to muszą one być gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady ich usuwania określają przepisy ustawy o odpadach.

2. Bezpieczne usuwania wyrobów zawierających azbest należy do obowiązków właściciela nieruchomości, który ponosi związane z tym koszty. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest określają odrębne przepisy.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki nie zawierają substancji ropopochodnych i innych powodujących zanieczyszczenie wód lub gleby.

2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prawa przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Pojemniki, worki i kontenery muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości lub Gmina zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zamknięte pojemniki spełniające wymagania polskich norm i przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów zwanych dalej pojemnikami, przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki lub worki do zbiórki odpadów selektywnych.

3. Ilość i wielkość pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości musi być adekwatna do liczby mieszkańców z uwzględnieniem normatywnej ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych lub w innych źródłach tak, aby zapewnić prawidłowe gromadzenie odpadów z uwzględnieniem częstotliwości ich wywozu.

4. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Olszówka:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów;

2) kosze na odpady o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów;

3) worki do segregacji o pojemności 120 litrów;

4) kontenery o pojemności od 5 m3 do 10 m3

5. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach;

1) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w budownictwie jednorodzinnym stosuje się worki z folii LDPE o pojemności 120 l (na odpowiednią frakcję odpadów),

2) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w budownictwie wielorodzinnym stosuje się pojemniki zabezpieczające minimalną pojemność uwzględniając normę 10 l na osobę (na odpowiednią frakcję odpadów),

3) dla pozostałych odpadów komunalnych zmieszanych w budownictwie jednorodzinnym stosuje się pojemniki o pojemności 120 l lub 240 l,

4) dla pozostałych odpadów komunalnych zmieszanych w budownictwie wielorodzinnym stosuje się pojemniki lub kontenery zabezpieczające minimalną pojemność uwzględniając normę 20 l na osobę.

6. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i odpady opakowaniowe z papieru;

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

3) BIAŁY z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe;

4) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, kuchenne i ogrodowe oraz odpady zielone;

7. Minimalna wielkość pojemnika na odpady komunalne, przeznaczonego do ustawienia na chodnikach, w ciągach dróg publicznych, nie może być mniejsza niż 30 l.

8. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów, uwzględniając minimum określone w ust. 9.

9. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami publicznymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do indywidualnych potrzeb, uwzględniając poniższe normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

1) dla szkół - 3 litry odpadów na każdego ucznia;

2) dla lokali handlowych - 50 litrów odpadów na każde 15m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;

3) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy punkt;

4) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników.

10. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w pojemniki na odpady ( min. 120 l na 20 osób) oraz w szalety przenośne ( min. jeden szalet na 100 osób) i zawrzeć umowy z podmiotami odbierającymi odpady i nieczystości ciekłe na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

§ 8. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu odbierającego odpady w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe w celu ich opróżnienia.

§ 9. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3) do pojemników na papier i odpady opakowaniowe z papieru zabrania się wrzucać:

- opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,

- kalki technicznej;

4) do pojemników na szkło bezbarwne i kolorowe zabrania się wrzucać:

- ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

- luster,

- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

- szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

- szyb samochodowych;

5) do pojemników na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zabrania się wrzucać:

- odpadów pochodzenia medycznego,

- mokrych folii,

- opakowań i butelek po olejach i smarach,

- puszek i pojemników po farbach i lakierach,

- opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,

- metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą;

6) do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone;

7) do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zielonych nie można wrzucać gałęzi oraz innych większych, aniżeli sam worek, pozostałości pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów;

8) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed włożeniem do worka;

9) przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy w miarę możliwości przed włożeniem do worka umyć.

§ 10. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy.

2. Dopuszcza się możliwość składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, w przydomowych kompostownikach, pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu.

3. Fakt posiadania kompostownika należy wykazać w składanej deklaracji.

4. Kompostowanie nie może stanowić uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości na których powstają odpady komunalne obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ora pozostałych zmieszanych po segregacji odpadów z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na miesiąc, a prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w tygodniu.

2. Właściciele nieruchomości na których powstają odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów, tj. szkło bezbarwne i kolorowe, odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, obowiązani są do pozbywania się ich z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na kwartał.

3. Odpady ulegające biodegradacji, kuchenne i ogrodowe oraz odpady zielone należy usuwać z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na miesiąc.

4. Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do selektywnego odbierania odpadów, o których mowa w § 3ust. 1 pkt 1-3 bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.

5. Odpady, które wymieniono w § 3 ust. 1 pkt 1-2 i 4-5 należy wydzielić ze strumienia odpadów i pozbyć się poprzez dostarczenie ich w godzinach otwarcia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Olszówka.

6. Odpady wymienione w §3 ust. 1 pkt 6-9 zbierane będą cyklicznie nie rzadziej niż 1 raz w roku w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

7. Właściciel nieruchomości w każdym czasie, za odpowiednią opłatą, może zamówić odbiór zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez odbierającego odpady, z którym właściciel zawarł umowę na odbiór w/w odpadów.

8. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do pojemników znajdujących się w aptekach.

§ 12. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej jak raz na kwartał.

§ 13. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. 1. Odpady zmieszane, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych z terenu gminy Olszówka winny być przewożone przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych w miejsca zgodne z zapisami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Osoby utrzymujące psy winny wyposażyć je w obrożę.

4. Wyprowadzenie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe.

5. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają:

1) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,

2) obszary zabudowy zagrodowej.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana co najmniej 1 raz na 5 lat oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.


Uzasadnienie

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 391) zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

6) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy Rada Gminy winna dostosować Regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego został przyjęty Uchwałą Nr XXV/440/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku.

Zapisy Regulaminu są zgodne z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego, ponadto został on pozytywnie zaopiniowany pismem Nr ON.HK-0700-13(2)/13 z dnia 07.03.2013 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama