reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.135.2016 Rady Gminy Przykona

z dnia 9 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.80.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej: Uchwalą nr 0007.107.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 118/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2016r., Uchwalą nr 0007.113.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 129/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2016r., Uchwalą nr 0007.124.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 135/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2016r.,Zarządzeniem Nr 147/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2016r., wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok zwiększa się o 108.660,00zł, dochody w kwocie 27.052.632,02zł zastępuje się kwotą 27.161.292,02zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26.102.632,02zł, zastępuje się kwotą 26.129.292,02zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 950.000,00zł zastępuje się kwotą 1.032.000,00zł. W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

600

60017

6300

82.000,00

900

90095

2467

26.660,00

Razem:

108.660,00

2. Dodaje się w § 1 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu " Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w w wysokości 26.660,00zł.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zwiększa się o 921.793,00zł, wydatki w kwocie 28.133.558,02zł, zastępuje się kwotą 29.055.351,02zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.592.917,70zł, zastępuje się kwotą 25.021.921,79zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.540.640,32zł zastępuje się kwotą 4.033.429,23zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

010

01010

6050

128.700,00

600

60016

4270

5.000,00

600

60017

4270

32.000,00

600

60017

6050

470.300,00

700

70005

4300

150.000,00

700

70005

6060

52.166,08

750

75095

4430

4.500,00

754

75412

2820

13.000,00

754

75412

4210

11.000,00

754

75412

4300

1.000,00

754

75412

4430

1.000,00

801

80101

4040

1.064,00

801

80101

4210

564,00

801

80101

4520

500,00

801

80103

4010

1.145,00

801

80103

4040

661,00

801

80103

4110

197,00

801

80103

4120

28,00

801

80103

4210

661,00

801

80103

4300

374,00

801

80104

2310

57.500,00

801

80104

4330

45.000,00

801

80110

4010

31.258,00

801

80110

4110

5.373,00

801

80110

4120

766,00

801

80149

4010

1.145,00

801

80149

4040

500,00

801

80149

4110

197,00

801

80149

4120

28,00

801

80149

4210

500,00

801

80149

4300

374,00

801

80150

4010

31.258,00

801

80150

4110

5.373,00

801

80150

4120

766,00

851

85111

6220

10.000,00

851

85154

2820

10.000,00

851

85154

4210

5.000,00

851

85154

4300

5.000,00

852

85202

4330

3.800,00

852

85212

3110

20.000,00

852

85212

4010

3.800,00

852

85212

4110

654,00

852

85212

4120

93,00

852

85219

4170

100,00

852

85219

6050

25.000,00

852

85228

4110

4.132,00

852

85228

4170

24.000,00

852

85228

4300

6.192,00

900

90001

4300

25.000,00

900

90001

4390

15.000,00

900

90002

4300

45.000,00

900

90004

4210

1.800,00

900

90015

6050

150.000,00

900

90095

4210

6.011,09

900

90095

4300

2.500,00

900

90095

6050

25.854,99

921

92109

6050

3.500,00

921

92109

6060

4.000,00

926

92605

4210

500,00

926

92605

4300

1.500,00

Razem

10.000,00

1.177.064,08

265.271,08

4. § 2a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 1.894.059,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikajacych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.894.059,00zł.

5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe, załacznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.814.539,00zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załacznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych, załacznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W § 16 fundusz sołecki załacznik Nr 10 o uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bryl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.126.2016
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.126.2016
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.126.2016
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.126.2016
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.126.2016
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 0007.126.2016

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 CZERWCA 2016 roku

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów :

600 Transport i łaczność, drogi wewnetrzne dodaje się plan dochodów na dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 82.000,00zł. Na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim dochody budzetu Gminy Przykona zwiększa się o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność dodaje się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 26.660,00zł. Środki te zostały pozyskane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona". Zadanie to zostało zrealizowane w 2014r.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą :

010 Rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dodaje się nowe zadanie:

" Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bądków Drugi" na kwotę 10.000,00zł oraz " Budowa przyłacza wodociągowego w Laskach" na kwotę 3.300,00zł ( zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) . Zmniejszeniu ulega plan wydatków na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski" o kwotę 132.000,00zł oraz na zadaniu "Budowa wodociągu w miejscowości Psary" o kwotę 10.000,00zł ze względu na mniejsze przewidywane wykonanie.

600 Transport i łączność, drogi gminne zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na remont chodnika - ul. Wiatraczna w Psarach ( Fundusz Sołecki).

W rozdziale drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 32.000,00zł oraz wydatki inwestycyjne poprzez dodanie nowych zadań inwestycyjnych : " Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Olszówka" na kwotę 12.000,00zł ( środki finansowe przeznaczone na dokumentację) ," Przebudowa dróg w miejscowościach Zimotki, Wichertów, Trzymsze, Bądków Pierwszy" na kwotę 425.000,00zł, "Przebudowa drogi w Żeroniczkach" na kwotę 6.000,00zł ( środki finansowe przeznaczone na dokumentację) i "Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie" ( środki finansowe przeznaczone na dokumentację) na kwotę 8.000,00zł oraz "Budowa drogi w miejscowości Paulinów" na kwotę 10.000,00zł. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu "Oczyszczenie i przykrycie rowu przy drodze wewnętrznej w m. Wichertów" o kwotę 9.300,00zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 150.000,00zł z przeznaczeniem na podziały gruntów w ramach regulacji stanu dróg na terenie gminy Przykona. Zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne na zadaniach: " Zakup działki pod boisko w m. Olszówka" o kwotę 15.023,09zł i "Zakup działki pod świetlicę wiejską w Laskach" o kwotę 37.142,99zł ( zadania wynikające ze zmiany Funduszu Sołeckiego).

750 Administracja publiczna, pozostała działalność zwiększa się plan wydatków różne opłaty i składki o kwotę 4.500,00zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 13.000,00zł. Zmniejszeniu ulega plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.000,00zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00zł i rózne opłaty i składki o kwotę 1.000,00zł.

801 Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.064,00zł. Zwiększeniu ulega natomiast plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 564,00zł i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytorialnego o kwotę 500,00zł. Zmiany te wynikają z wniosku złożonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszczynie.

W rozdziale oddziały przedszkolne zmniejsza się plan wydatków na: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.145,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 197,00zł i składki na Fundusz Pracy o kwotę 28,00zł orazzakup usług pozostałych o kwotę 374,00zł . Środki te na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszczynie zostały przeniesione do rozdziału 80149 w związku z realizacją zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych. W rozdziale tym zmniejsza się również plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 661,00zł. Zwiększeniu ulega natomiast plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 661,00zł.

W rozdziale przedszkola zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego o kwotę 57.500,00zł oraz plan wydatków na zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego o kwotę 45.000,00zł. Środki te przeznacza się na pokrycie wydatków wynikajacych z art. 79a ustawy o systemie oświaty.

W rozdziale gimnazja zmniejsza się plan wydatków na: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.258,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.373,00zł i składki na Fundusz Pracy o kwotę 766,00zł. Środki te zostają przeniesione do rozdziału 80150.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków na: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.145,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 197,00zł i składki na Fundusz Pracy o kwotę 28,00zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 374,00zł. W rozdziale tym zmniejsza się również plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 500,00zł. Zwiększeniu ulega natomiast plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 500,00zł.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększa się plan wydatków na: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.258,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.373,00zł i składki na Fundusz Pracy o kwotę 766,00zł.

851 Ochrona zdrowia, dodaje się nowy rozdział szpitale ogólne i paragraf dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 10.000,00zł na zadanie " Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku na zakup sprzętu medycznego". Środki te przeznacza się na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ w Turku.

W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10.000,00zł. Zwiększeniu ulega plan wydatków na zakup materiałow i wyposażenia o kwotę 5.000,00zł i zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00zł.

852 Pomoc społeczna, domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego o kwotę 3.800,00zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z pobytem mieszkańców Gminy Przykona w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 20.000,00zł ( zasiłek z tytułu urodzenia dziecka -becikowe). Zmniejszeniu ulega plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.800,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 654,00zł i składki na Fundusz Pracy o kwotę 93,00zł.

W rozdziale ośrodki pomocy społecznej zwiększa sie plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100,00zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu : "Budowa budynku gospodarczo-garażowego" o kwotę 25.000,00zł.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.132,00zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 24.000,00zł. Zmniejszeniu ulega plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6.192,00zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,00zł oraz zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 15.000,00zł. Środki te zostają przeznaczone na opracowanie operatu wodnoprawnego wód rzeki Teleszyny Górnej.

W rozdziale gospodarka odpadami zwiększa sie plan wydatków na zakup usług pozostałych o 45.000,00zł.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.800,00zł. Zmiana wynika ze zmiany przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wichertów.

W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.011,09zł z przeznaczeniem na zakup namiotów ogrodowych ( Fundusz Sołecki - Sołectwo Psary), zakup usług pozostałych o 2.500,00zł oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. "Oświetlenie w m. Olszówka, Radyczyny, Radyczyny Kolonia, Rogów, Bądków Pierwszy, Bądków Drugi, Laski, Posoka, Gąsin, Sarbice, Radyczyny Kolonia, Trzymsze, Wichertów, Paulinów, Przykona ul. Modra, Błękitna i Turkowska, Psary ul. Wiatraczna, Boleszczyn-Smulsko, Smulsko" na kwotę 150.000,00zł. Zmniejszeniu ulega natomiast plan wydatków na zadaniu "Budowa FIT PARKU w miejscowości Psary" o kwotę 27.011,09zł i dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Zakup i montaż garażu przy placu zabaw w m. Psary" na kwotę 4.000,00zł ( Fundusz Sołecki - Sołectwo Psary), "Zakup i montaż garażu oraz zakup namiotów na plac zabaw w miejscowości Olszówka" na kwotę 15.023,09zł( Fundusz Sołecki - Sołectwo Olszówka) oraz " zakup i montaż ogrodzenia na działce Nr 93/1 w Laskach" na kwotę 23.500,00zł i " Budowa placu zabaw w Laskach" na kwotę 10.342,99zł ( Fundusz Sołecki - Sołectwo Laski).

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu " Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Wichertowie" o kwotę 3.500,00zł i wydatki na zakupy inwestycyjne na zadaniu" Zakup nagrzewnicy do Domu Ludowego w Wichertowie" o kwotę 4.000,00zł. Zmiany te wynikaja ze zmiany Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wichertów.

926 Kultura fizyczna, zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00zł celem przeznaczenia na zorganizowanie pikniku w sołectwie Psary- imprezy kulturalno -sportowej oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00zł celem zakupu nagród na w/w piknik ( Fundusz Sołecki- Sołectwo Psary).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama