reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 788), Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada.

2. Obszar planu obejmuje tereny wzdłuż doliny rzeki Nielby ograniczone od ul. Janowieckiej - granicą przyrodniczego ekosystemu wód śródlądowych, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca oraz terenów zabudowanych wzdłuż ulic: Nad Nielbą, Owocową i Ogrodową do dz. nr ewid. 1769, południowym rozgraniczeniem rzeki Nielby przecinając ul. Rzeczną do rozgraniczenia dz. nr ewid. 212 oraz terenów zamkniętych PKP, rozgraniczeniem terenów zabudowanych przy ul. Janowieckiej i St. Kulińskiego do rzeki Nielby i ul. Janowieckiej.

3. Na rysunku planu, zwanym dalej rysunkiem, obszar objęty planem ogranicza linearne oznaczenie graficzne.

4. Integralne części uchwały stanowią:

1) rysunek w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia o nienaruszeniu, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej
i 11 Listopada ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

4) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;

2) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca;

3) tereny wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, o których mowa w art. 10
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Teren objęty planem zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka" oraz zlewni rzeki Wełny, wskazanej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego do objęcia ochroną jako obszaru szczególnej ochrony wód powierzchniowych.

3. Obszar planu obejmuje tereny przyrodnicze korytarza ekologicznego doliny rzeki Nielby i zieleni urządzonej, wyłączone z zabudowy budynkami.

4. Na obszarze objętym planem nie występują rodzaje terenów określonych w Prawie ochrony środowiska, dla których ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

§ 3. 1. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów, oznaczone na rysunku symbolem literowym:

1) tereny zieleni - Z;

2) tereny zieleni urządzonej - ZP;

3) tereny wód śródlądowych rzeki Nielby - WS;

4) tereny dróg publicznych, obejmujące:

a) drogę zbiorczą - KD-Z,

b) drogę lokalną - KD-L;

4) teren drogi wewnętrznej - KDW;

5) tereny kanalizacji - Kd.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz różnych zasadach zagospodarowania zostały oznaczone dodatkowym symbolem cyfrowym.

§ 4. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza się następujące obowiązujące oznaczenia graficzne:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) tereny objęte ochroną archeologiczną, zlokalizowane na terenach wyznaczonych stref ochrony stanowisk archeologicznych.

2. Na rysunku, o którym mowa w §1 ust. 4 pkt 1, określono pozostałe oznaczenia graficzne - punkty widokowe obrazujące walory krajobrazu doliny Nielby.

Rozdział 2.

Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego i zbytków oraz kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. Dla ochrony środowiska lokalnego oraz zlewni rzeki Nielby, ustala się:

1) nakaz ochrony przed zanieczyszczeniem śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Nielby
oraz wyznaczonych terenów zieleni;

2) dopuszczalną realizację budowli wymaganych dla utrzymania właściwych stosunków wodnych;

3) realizację sieci infrastruktury technicznej służących ponadlokalnej obsłudze terenów,
w tym urządzeń wodnych kanalizacji ścieków opadowych lub roztopowych.

§ 6. 1. Dla ochrony przyrody oraz krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę walorów krajobrazowych doliny rzeki Nielby, pełniącej funkcję korytarza ekologicznego;

2) ochronę różnorodności biologicznej terenów przyrodniczych;

3) zachowanie terenów zieleni, obejmującej łąki wraz z zadrzewieniami, krzewami i pozostałą roślinnością niekultywowaną doliny rzeki;

4) ograniczenie penetracji na wyznaczonych terenach zieleni - Z, z dopuszczeniem
tylko skanalizowanych ciągów komunikacyjnych, w tym dostępu eksploatacyjnego do istniejących lub realizowanych sieci infrastruktury technicznej oraz wód powierzchniowych;

5) zakaz trwałego zniekształcania ukształtowanych form rzeźby terenu;

6) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
i gospodarce wodnej.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wyznaczonych terenach stref ochrony stanowisk archeologicznych, oznaczonych graficznie na rysunku, obowiązuje:

1) prowadzenie badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji wymagających prac ziemnych;

2) uzyskanie, przed pozwoleniem na budowę, stosownego pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.

Rozdział 3.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 7. 1. Wyznaczone, na obszarze planu, tereny zieleni obejmują część terenu ekosystemu śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Nielby - Z oraz tereny zieleni urządzonej - ZP, stanowiące integralne części terenów zabudowanych, zlokalizowanych poza obszarem planu. Dla wyznaczonych terenów ustala się:

1) Z - teren korytarza ekologicznego miasta Wągrowca, wyłączony z zabudowy budynkami,
z zastosowaniem ustaleń §5 i §6;

2) ZP - teren zieleni - wyłączony z zabudowy budynkami, stanowiący zieleń przydomową, w tym ogrody lub tereny zieleni urządzonej, z zastosowaniem nasadzeń zgodnych z warunkami siedliskowymi i krajobrazowymi dolin rzecznych.

2. Na wyznaczonych terenach zieleni zachowuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej,
z wymaganym do nich dostępem eksploatacyjnym.

§ 8. 1. Tereny wód śródlądowych rzeki Nielby - WS i towarzyszącej zieleni stanowią przestrzeń przyrodniczą, wyłączoną z zabudowy budynkami, pełniącą funkcję ponadlokalnego korytarza ekologicznego.

2. Na terenach WS, o których mowa w ust.1, mają zastosowanie ustalenia §5 i §6 oraz zachowanie istniejących i realizację nowych obiektów mostowych lub przepustów infrastruktury technicznej, w tym tunelu pod drogą wewnętrzną KDW, w przebiegu rzeki Nielby.

§ 9. 1. Droga wewnętrzna - KDW, zlokalizowana na terenie byłej linii kolejowej, przeznaczona jest dla realizacji części drogi rowerowej o znaczeniu ponadlokalnym, w przebiegu od centrum
do wschodniej granicy miasta.

2. Dla wyznaczonego terenu drogi rowerowej ustala się:

1) zachowanie ewidencyjnego rozgraniczenia terenu;

2) przeznaczenie drogi dla ruchu rowerów i pieszych;

3) pas ruchu dla rowerów nie mniejszy niż 2,0 m;

4) zagospodarowanie terenu, z zastosowaniem: niskiej zieleni, w tym szpalerowej, urządzeń terenowych - miejsc postoju dla rowerów, wypoczynku pieszych oraz obiektów małej architektury.

Rozdział 4.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 10. Zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewniają drogi gminne, w klasie technicznej dróg lokalnych: ul. Nad Nielbą i ul. Rzeczna, w powiązaniu z podstawowym układem komunikacyjnym miasta, w tym z drogą powiatową nr 1609P, w klasie technicznej drogi zbiorczej -
ul. Janowiecka.

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza się następujące części dróg publicznych -
w istniejących liniach rozgraniczających pasów drogowych:

1) drogi lokalnej KD-L - ul. Rzeczna, z obiektem mostowym na rzece Nielbie;

2) drogi zbiorczej KD-Z - ul. Janowiecka, z obiektem mostowym na rzece Nielbie.

2. Dla realizacji dróg publicznych mają zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

§ 12. 1. Na obszarze objętym planem zachowuje się istniejące budowle miejskich systemów infrastruktury technicznej, w tym integralne części systemu oczyszczania ścieków opadowych
lub roztopowych, ze zrzutem oczyszczonych ścieków do rzeki Nielby.

2. Wyznaczone tereny kanalizacji, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 5, obejmują tereny urządzeń wodnych lub wylotów urządzeń kanalizacyjnych, służących wprowadzeniu ścieków opadowych
i roztopowych do wód rzeki Nielby, oznaczone na rysunku - Kd1, Kd2 i Kd3.

3. Na wyznaczonych terenach, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się modernizację, rozbudowę
i realizację budowli związanych z przeznaczeniem terenu. Ponadto na obszarze objętym planem mogą być realizowane niewymienione urządzenia i budowle sieci uzbrojenia technicznego, służące powiązaniom z miejskimi systemami infrastruktury technicznej, spełniające wymagania ochrony środowiska.

4. Zagospodarowanie terenów, objętych planem, nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy.

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

§ 13. Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę 30% służącą naliczeniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


Wiesław Zając


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/140/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/140/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnięcie

w sprawie stwierdzenia o nienaruszeniu, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckieji 11 Listopada, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Wągrowcu stwierdza,
że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca).


Uzasadnienie

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca wyznaczono tereny przyrodnicze ekosystemu wód śródlądowych, obejmujące doliny rzek. Ochroną obejmuje się doliny i formy rzeźby terenu, kształtującej korytarz ekologiczny. Na przeważającym obszarze korytarza ekologicznego winien obowiązywać zakaz zabudowy budynkami oraz zachowanie form krajobrazu. Zakazem przekształceń przestrzeni przyrodniczej objęto doliny rzek Wełny i Nielby we wschodniej części miasta. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada ustala teren korytarza ekologicznego miasta Wągrowca, wyłączony z zabudowy budynkami, ochronę walorów krajobrazowych doliny rzeki Nielby i ochronę różnorodności biologicznej terenów przyrodniczych,
w tym zachowanie terenów zieleni, obejmującej łąki wraz z zadrzewieniami, krzewami i pozostałą roślinnością niekultywowaną doliny rzeki. Powyższe ustalenia nie naruszają ustaleń studium i są zgodne z ustaleniami studium w zakresie ochrony środowiska oraz krajobrazu kulturowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


Wiesław Zając


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/140/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnięcie

w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Na obszarze objętym planem zachowuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej,
z wymaganym do nich dostępem eksploatacyjnym.

2. Zgodnie z § 12 ust.4 uchwały - zagospodarowanie terenów, objętych planem, nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy.

§ 2. Na podstawie ustaleń planu, odnoszącymi się do infrastruktury technicznej na terenach wyłączonych z zabudowy - nie rozstrzyga się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


Wiesław Zając


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/140/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnięcie

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.[3])) Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta Wągrowca nie przekazał Radzie Miejskiej listy nieuwzględnionych uwag,
o której mowa w art. 11 pkt 12 ww. ustawy.

2. W trybie wyłożenia planu miejscowego wraz z prognozą, do publicznego wglądu, nie wpłynęły uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Na podstawie ust.1 i 2, nie rozpatruje się uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


Wiesław Zając


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada.

Podstawa prawna art.15 ust.1 pkt 1÷3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami).

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art.1 ust. 2-4.

Obszar planu obejmuje tereny przyrodnicze korytarza ekologicznego doliny rzeki Nielby i zieleni urządzonej, wyłączone z zabudowy budynkami.

W miejscowym planie uwzględniono wymogi art.1 ustawy - następująco:

Ust.2:

a) wymagania ładu przestrzennego wielkoprzestrzennej struktury miasta i uwarunkowania środowiskowe (pkt 1) - poprzez: uwzględnienie walorów krajobrazowych dolin rzecznych i ich ochronę (pkt 2) - zlokalizowanych w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka" oraz zlewni rzeki Wełny, wskazanej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego do objęcia ochroną jako obszaru szczególnej ochrony wód powierzchniowych (pkt 11);

b) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego i zbytków oraz kształtowania ładu przestrzennego, poprzez:

- ochronę środowiska lokalnego oraz zlewni rzeki Nielby (pkt 3),

- ochronę przyrody oraz krajobrazu kulturowego (pkt 4),

- ochronę archeologicznego dziedzictwa kulturowego(pkt 4);

c) wymagania niewystępujące w odniesieniu do zagospodarowania terenów wyłączonych z zabudowy - w ustaleniach planu:

- pkt 5 - zagrożenia i potrzeby zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i mienia - w dolinie Nielby nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi,

- pkt 6 - walory ekonomiczne - niezdefiniowane, w związku z brakiem obrotu nieruchomościami i potencjalną możliwością zabudowy doliny - wyłączonej z zabudowy budynkami,

- pkt 7 - prawo własności - nienaruszone w ustaleniach planu,

- pkt 8 - potrzeby obronności i bezpieczeństwa - brak uzasadnienia dla określania takich warunków w ustaleniach planu,

- pkt 9 - potrzeby interesu publicznego - zapewnione poprzez zachowanie i ochronę śródlądowych wód publicznych oraz ochronę ponadlokalnych celów ochrony przyrody i krajobrazu,

- pkt 10 - potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej - ujęte w ustaleniach planu, zgodnie z zapotrzebowaniem - na wyznaczonych terenach zachowuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej, z wymaganym do nich dostępem eksploatacyjnym;

d) pkt 11 - zapewnienie udziału społeczeństwa - uwzględnione zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, poprzez: wymagane obwieszczenia, wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusji publicznej oraz publikację na stronie internetowej;

e) pkt 12 - zachowanie jawności i przejrzystości procedur - poprzez zastosowanie trybu sporządzenia projektu miejscowego planu zgodnie z procedurą wynikającą z art. 17 ustawy oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

f) pkt 13 - zapewnienie odpowiedniej ilości wody - zapotrzebowanie nie występuje na terenie wyłączonym z zabudowy.

2. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust.1, wraz z datą uchwały rady gminy,o której mowa w art. 32 ust. 2.

Rada Miejska w Wągrowcu podjęła uchwałę Nr XXXII/223/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada. Na podstawie art.32 ust.1 - Burmistrz Miasta Wągrowca oceniając Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w zagospodarowaniu oraz "Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania dolin rzecznych Wełny i Nielby" - na obszarach nieobjętych planami, dotyczącymi czterech rejonów ekosystemu wód śródlądowych - wystąpił do Rady o podjęcie uchwał, w tym przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada. Obszar objęty planem miejscowym obejmuje teren przyrodniczy ekosystemu wód śródlądowych wyznaczony w ustaleniami studium jako obszar wyłączony zabudowy, objęty ochroną przyrody i krajobrazu kulturowego. Wyznaczony obszar nie był objęty przepisami prawa miejscowego, w związku z tym nie był ujęty w ocenie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Wągrowca.

Ust.3:

W trybie zawiadomienia o sporządzaniu projektu planu wpłynęło 10 wniosków organów opiniujących i uzgadniających, zgodnie z ich właściwością oraz 2 wnioski dotyczące przeznaczenia terenu na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym dotyczące tej samej sprawy, wniesione przez osobę fizyczną i PKP - Polskie Koleje Państwowe - właściciela części terenu objętego planem, ale w przeważającej części zlokalizowanych poza obszarem objętym planem. Ponadto 3 wnioski osób fizycznych nie dotyczyły działek objętych planem, a posiadających prawomocne decyzje administracyjne dotyczące warunków zabudowy i pozwoleń na budowę. Ze względu na brak zgodności, wniosków zgłoszonych do ustaleń planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - Burmistrz Miasta Wągrowca nie uwzględnił proponowanych rozwiązań w projekcie planu miejscowego.

Burmistrz Miasta Wągrowca sporządził projekt planu miejscowego oraz wymagane prognozy, uwzględniając wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W trybie uzgadniania i opiniowania, projekt planu miejscowego został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy. Wpłynęły 3 uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Prognozy oddziaływania na środowisko. Zasadne uwagi zostały uwzględnione w opracowanym aneksie do prognozy, wyłożonym do publicznego wglądu łącznie z projektem miejscowego planu.

Ust.4 - na obszarze objętym przedmiotowym planem nie ustala się sytuowania nowej zabudowy - ustalenia planu:

- obszar planu obejmuje tereny przyrodnicze korytarza ekologicznego doliny rzeki Nielby i zieleni urządzonej, wyłączone z zabudowy budynkami;

- na obszarze objętym planem nie występują rodzaje terenów określonych w Prawie ochrony środowiska, dla których ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

- zagospodarowanie terenów, objętych planem, nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy.

3. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

Na terenie objętym planem nie zmieniają się przeznaczenia terenów i nie wzrasta wartość nieruchomości, w związku z tym nie prognozuje się możliwości ustalenia jednorazowej opłaty w przypadku obrotu nieruchomościami.

Na terenie planu nie wyznacza się nowych terenów, o przeznaczeniu powodującym zmianę podatków od nieruchomości.

Wydatek gminy może wystąpić w przypadku realizacji części drogi rowerowej KDW i nabycia terenu byłej linii kolejowej. Realizacja drogi rowerowej ma znikomy wpływ na wydatki dla całego przedsięwzięcia realizacji miejskich dróg rowerowych i nie jest spowodowana tylko ustaleniami przedmiotowego planu, gdyż stanowi fragment systemu miejskich dróg rowerowych.

Wnioski końcowe - Prognoza finansowa uchwalenia mpzp.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada, nie powoduje przychodów i wydatków z budżetu Gminy. W planie ustala się przeznaczenie terenów tożsame jak w stanie istniejącym, wskazując wymaganą ochronę terenów doliny rzeki Nielby. Realizacja drogi rowerowej - KDW, realizowana jest na gruncie komunikacyjnym, ze zmianą sposobu użytkowania, jako część inwestycji miejskiego systemu dróg rowerowych - niespowodowana ustaleniami wymienionego planu.

Należy przewidywać, że wydatek z budżetu gminy, stanowić będzie realizację inwestycji obejmującej zadanie znacznie przekraczające wyznaczony fragment drogi na obszarze objętym planem.

Podsumowanie:

Na obszarze objętym planem uwzględniono wymogi art.15 ust.2 ustawy - odnoszące się do określonego w uchwale zagospodarowania obszaru doliny rzeki Nielby, z wyłączeniem ustaleń, które nie występują na obszarze planu: przestrzeni publicznych, zabudowy, scalania i podziału nieruchomości, tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej spełnia wymogi ustawowe planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki przestrzennej Gminy miejskiej Wągrowiec i nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowiec.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


Wiesław Zając


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz 443, poz 774, poz.1434, poz.1265, poz. 1713, poz. 1777, poz. 189, poz 1830

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz 443, poz 774, poz.1434, poz.1265, poz. 1713, poz. 1777, poz. 189, poz 1830

[3]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz 443, poz 774, poz.1434, poz.1265, poz. 1713, poz. 1777, poz. 189, poz 1830

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama