| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/276/2016 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, Poz. 446), art. 403, ust. 3,4,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., Poz. 672) uchwala się, co następuję:

§ 1. Określa się tryb postępowania w sprawie dofinansowania kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarski wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

§ 2. 1. Dotacja może być przyznawana na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych wyłącznie na terenie Gminy Międzychód.

2. Dotacja celowa może być udzielona:

1) osobom fizycznym,

2) wspólnotom mieszkaniowym.

3. W przypadku przedsięwzięć o których mowa w ust. 4 pkt 3 poniżej dotacja może być udzielona podmiotom wymienionym w ust. 2 powyżej, a także:

1) osobom prawnym,

2) przedsiębiorcom.

4. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

1) budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wyłącznie na nieruchomościach położonych na terenie Gminy , dla których obowiązujący Plan Rozwoju Lokalnego nie przewiduje sieci kanalizacji sanitarnej, lub też Plan Rozwoju Lokalnego uwzględnia budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego obszaru, w obrębie którego zlokalizowana jest wnioskowana nieruchomość, jednak dokumentacja projektowa lub względy ekonomiczne i techniczne nie przewidują przyłączenia tej nieruchomości do sieci gminnej;

2) budowa przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) demontaż i utylizacja azbestu, pochodzącego z pokryć dachowych;

4) zakup i montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii;

5) zakup kotła gazowego (w przypadku wymiany: pieca kaflowego lub kotła węglowego na kocioł gazowy);

6) zakup i montaż paneli fotowoltaicznych jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

§ 3. 1. Warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarski wodnej jest:

1) wykonanie inwestycji,

2) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami,

3) protokół z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, dotyczący wnioskowego zadania,

4) podpisanie umowy,

5) niezaleganie z płatnościami wobec Gminy Międzychód.

2. Umowy o dofinansowanie podpisywane są z wnioskodawcami w kolejności składanych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami, do wyczerpania środków, przeznaczonych na ten cel w planie wydatków budżetowych na dany rok.

§ 4. 1. Podstawą wydatkowania środków w ramach dotacji jest umowa zawarta pomiędzy ubiegającym się o przyznanie dotacji a Gminą Międzychód.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 określa w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania,

2) wysokość dotacji przeznaczonych na dofinansowanie i tryb płatności,

3) tryb kontroli wykonanego zadania.

§ 5. 1. Kwotę dofinansowania ustala się w zależności od rodzaju inwestycji i odpowiednio wysokość przyznawanej dotacji nie może przekroczyć:

1) 50 % wartości inwestycji nie więcej niż 6 000,00 złotych (sześć tysięcy złotych) w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

2) 50 % wartości inwestycji, nie więcej niż 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych) w przypadku przedsięwzięć związanych z demontażem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest,

3) 50 % wartości inwestycji nie więcej niż 750 złotych (siedemset pięćdziesiąt złotych) w przypadku budowy przyłączy kanalizacyjnych,

4) 25 % wartości inwestycji, nie więcej niż 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych) w przypadku montażu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła,

5) 50 % wartości inwestycji nie więcej niż 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych) w przypadku zakupu kotła gazowego (w przypadku wymiany: pieca kaflowego lub kotła węglowego na kocioł gazowy),

6) 50 % wartości inwestycji nie więcej niż 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w przypadku zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na domach mieszkalnych jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

§ 6. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć realizowanych dla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, rozumianych jako budynki służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, zgłoszonych do użytkowania od których opłacany jest podatek od nieruchomości.

§ 7. 1. Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wnioskodawcy występujący o przyznanie dotacji zobowiązani są do przedłożenia wraz z wnioskiem następujących dokumentów, wymaganych do uzyskania dotacji w zależności od rodzaju inwestycji:

1) w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

a) akt własności,

b) projekt techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków,

c) warunki techniczne umożliwiające budowę przydomowej oczyszczalni,

d) dokumenty potwierdzające rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie z ustawą - Prawo budowlane,

e) dokumenty wystawione na wnioskodawcę potwierdzające poniesienie kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2) w przypadku przedsięwzięć związanych z demontażem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest:

a) akt własności,

b) dokumenty potwierdzające zgłoszenie realizacji zadania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

c) karty przekazania odpadów.

d) dokumenty wystawione na wnioskodawcę potwierdzające poniesienie kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

3) w przypadku budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej:

a) akt własności,

b) warunki techniczne na wykonanie przyłącza.

c) dokumenty wystawione na wnioskodawcę potwierdzające poniesienie kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

4) w przypadku montażu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła:

a) akt własności,

b) projekt instalacji solarnej/pompy ciepła,

c) dokumenty wystawione na wnioskodawcę potwierdzające poniesienie kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

5) w przypadku zakupu kotła gazowego:

a) akt własności,

b) certyfikat zgodności z obowiązującą normą dotyczącą "Kotłów grzewczych",

c) dokumenty wystawione na wnioskodawcę potwierdzające poniesienie kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

6) w przypadku zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na domach mieszkalnych jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii:

a) akt własności,

b) projekt instalacji fotowoltaicznej,

c) dokumenty wystawione na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

3. Dofinansowaniu nie podlega koszt wykonania prac projektowych oraz prac i materiałów nie związanych bezpośrednio z inwestycją.

§ 8. Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

§ 9. Wypłata środków dotacji celowej zostanie zrealizowana na podstawie końcowego protokołu oględzin przedsięwzięcia sporządzonego w terminie do 30 dni po pisemnym zgłoszeniu do Burmistrza Miasta i Gminy Międzychód przez wnioskodawcę po wykonaniu inwestycji. Protokół kontroli sporządzony będzie przy udziale wnioskodawcy i przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Międzychód.

§ 10. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać otrzymanej dotacji na inny cel niż określony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w umowie, dotacja podlega zwrotowi na konto Urzędu wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji z konta budżetu Gminy Międzychód do dnia wpływu na to konto.

§ 11. W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie nieuregulowanymi niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

§ 12. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Międzychodzie:

1) Nr VII/64/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

2) Nr XXVIII/253/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/64/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej Międzychodu Nr VII/64/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz Uchwała Rady Miejskiej Międzychodu Nr XXVIII/253/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/64/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania przewidywały możliwość uzyskania dofinansowania na następujące zadania proekologiczne: 1) budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wyłącznie na nieruchomościach położonych na terenie Gminy , dla których obowiązujący Plan Rozwoju Lokalnego nie przewiduje sieci kanalizacji sanitarnej, lub też Plan Rozwoju Lokalnego uwzględnia budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego obszaru, w obrębie którego zlokalizowana jest wnioskowana nieruchomość, jednak dokumentacja projektowa lub względy ekonomiczne i techniczne nie przewidują przyłączenia tej nieruchomości do sieci gminnej; 2) budowa przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 3) demontaż i utylizacja azbestu, pochodzącego z pokryć dachowych; 4) zakup i montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Niniejsza uchwała umożliwia uzyskanie dotacji celowej na kolejne zadania proekologiczne takie jak: 1) zakup kotła gazowego (w przypadku wymiany pieca kaflowego lub kotła węglowego na kocioł gazowy); 2) zakup i montaż paneli fotowoltaicznych jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Przyjęcie niniejszej uchwały wpłynie na popularyzację działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Międzychód oraz w znacznym stopniu wpłynie na poprawę stanu środowiska.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/276/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/276/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/276/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/276/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/276/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/276/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »