reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO.4210.41.2016.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 22 września 2016r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży

Na podstawie art. 47 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
z siedzibą w Chodzieży,
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"

zawartego w piśmie z 17 sierpnia 2015 r. L. dz. 116/VIII/2015 r., uzupełnionego pismem z 27 sierpnia 2015 r.
L. dz. 119/2015 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

zatwierdzam

taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 21 sierpnia 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy- Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art.44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2
i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub w części
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania oraz nie wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania (do 30 września 2015 r.) cen i stawek opłat zawartych w taryfie Przedsiębiorstwa, zatwierdzonej decyzją z 28 sierpnia 2014 r. nr OPO-4210-43(6)/402/X/ASI.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w PoznaniuIrena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10

dnia 18 sierpnia 2015 r.

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Ewa Demuth, główny specjalista

Otrzymują:

1. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież,

2. Wojewoda Wielkopolski.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-32(5)/2015/402/XI/ED
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 1 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama