reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/DZ.III/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego; Starosty Wągrowieckiego

z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Wągrowieckiemu i Powiatowi Złotowskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież

zawarte 26 lipca 2016 r.

pomiędzy Województwem Wielkopolskim

z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,

NIP: 778-13-46-888,

REGON: 631257816,

zwanym Przekazującym, reprezentowanym przez:

Marzenę Wodzińską - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego

a

Powiatem Wągrowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

z siedzibą w Wągrowcu 62-100, ul. Kościuszki 15

NIP: 766-196-31-01,

REGON: 570799496,

zwanym Przyjmującym, reprezentowanym przez:

Tomasza Kranca - Starostę Wągrowieckiego,

Michała Piechockiego - Wicestarostę Wągrowieckiego,

przy kontrasygnacie Danuty Królczyk - Skarbnika Powiatu Wągrowieckiego,

na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) w związku z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487) oraz Uchwały Nr XIX/511/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Wągrowieckiemu i Powiatowi Złotowskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież, Strony porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Powiatowi Wągrowieckiemu realizacji zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

§ 2.

Powiat Wągrowiecki zrealizuje powierzone zadanie przy pomocy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, dla którego jest organem założycielskim.

§ 3.

1. Zadanie, o którym mowa w § 1 zostanie zrealizowane w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2. Przyjmujący zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: Alternatywa V Program zajęć profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie , zgodnie z projektem przedłożonym 8 lipca 2016 r.

§ 4.

Na realizację zadania określonego w § 1 Województwo Wielkopolskie przekaże środki finansowe w wysokości: 23.920,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100).

§ 5.

1. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Przyjmującego: PKO BP S.A.,

nr rachunku: 42 1020 4027 0000 1702 1361 4930, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia porozumienia.

2. Ustala się termin wykorzystania dotacji w terminie do 31.12.2016 r.

3. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Przyjmujący jest zobowiązany zwrócić w terminie do 31.01.2017 r.

4. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 3, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Przekazującego określony w ust. 7.

5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi

na rachunek bankowy Przekazującego na zasadach określonych w ust. 3-4.

6. Dotacje udzielone z budżetu Przekazującego:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

podlegają zwrotowi do budżetu Przekazującego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi w sposób określony w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).

7. Zwrotu całości lub części przekazanych środków finansowych w przypadkach określonych w ust. 3 - 6 Przyjmujący dokona na rachunek: PKO BP S. A. I Oddział/Poznań 59 1020 4027 0000 1802 0437 3288.

8. W każdym przypadku zwrotu środków z dotacji lub ich części, w treści przelewu Przyjmujący zamieści następujące informacje:

- w przypadku przelewu w jednej kwocie niewykorzystanych środków oraz należnych odsetek - rozpisanie w tytule przelewu kwoty dotyczącej należności głównej i odsetek,

- numer porozumienia, którego dotyczą zwracane środki.

§ 6.

1. Przyjmujący zadanie jest zobowiązany przedstawić do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu sprawozdanie z realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać przedłożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

§ 7.

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 6 winno zawierać potwierdzone kserokopie następujących dokumentów:

- umów,

- faktur i rachunków,

- potwierdzonego przez bank przelewu środków.

2. Faktury i rachunki winny być opisane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.).

§ 8.

Jeżeli dany koszt finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu nie jest równy z kosztem określonym w projekcie, o którym mowa w § 3 ust. 2, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem, wtedy gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 15 %.

§ 9.

Przyjmujący zadanie zobowiązuje się do realizowania przedmiotu porozumienia w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164).

§ 10.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Ewentualne spory powstałe z realizacji porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

§ 12.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Przekazującego i jeden dla Przyjmującego.

§ 13.

Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Porozumienia Nr 4/DZ.III/2016
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie finansowe

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama