reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Wijewo

z dnia 13 września 2016r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, art. 42a ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w sposób określony w poniższej tabeli:

Lp.

stanowisko kierwonicze

tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącego:

do 7 oddziałów

10

powyżej 8 do 11 oddziałów

8

powyżej 12 oddziałów

6

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącego:

powyżej 12 oddziałów

10

3.

Dyrektor przedszkola liczącego:

do 7 oddziałów

10

powyżej 8 oddziałów

8

4.

Kierownik praktycznej nauki zawodu ( szkolenia praktycznego)

10

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w pełnym wymiarze godzin ustala się według następujących norm:

Lp.

stanowisko0

tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiartu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1.

nauczyciele pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

25

2.

doradca zawodowy zatrudniony w gimnazjum, zespole szkół

25

3.

nauczyciele wspomagający

25

4.

nauczyciele prowadzacy gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną

24

5.

nauczyciele prtowadzacy zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze

25

6.

nauczyciele prowadzacy zajęcia specjalistyczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( korekcyjno-kompensacyjne, socjoteraspeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym)

25

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 4. Tracą moc:

1. Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wijewo.

2. Uchwała Nr XL/292/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla osób pełniących kierownicze stanowiska oraz pedagoga w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wijewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wijewo


Roman Jęśkowiak


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13. 09. 2016 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) upoważnia organy prowadzące przedszkola i szkoły do określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz do ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3ustawy Karta Nauczyciela. Organ prowadzący posiada uprawnienie do ustalania pensum nauczycieli, nie ograniczając w żaden sposób jego wymiaru. Czas ich pracy zatem limitowany jest wyłącznie 8-godzinnym dniem pracy i 40-godzinnym tygodniem pracy (art. 42 ust. 1 KN) Potwierdził to również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 marca 2012 r. (sygn.. akt III PZP 2/12). Przyjęte w niniejszej uchwale zasady uwzględniają wielkość i typ placówki oraz warunki pracy. Proponowany w uchwale wymiar pensum specjalistów przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększenia efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również wykorzystania zasobów kadrowych w sposób dostosowany do potrzeb beneficjentów tej pomocy. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532) nakłada na dyrektorów tych placówek obowiązek rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, udzielania pomocy poprzez wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijania ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności ww. pomocy dla uczniów. W uchwale określono również m.in. tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela wspomagającego. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 1 października 2013 r. (I OSK 1300/13 oraz I OSK 1301/13) - ustawodawca w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela udzielił delegacji organowi prowadzącemu szkołę do określenia pensum nauczyciela wspomagającego, jako nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Ponadto w ocenie sądów administracyjnych kompetencje w zakresie ustalenia liczby godzin dla nauczyciela zajęć rewalidacyjnych zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w wyrokach z dnia 18 września 2012 r. (wyrok WSA z dnia 18 września 2012 r. II SA/Ol 1124/12) i z dnia 6 listopada 2012 r. (wyrok WSA z dnia 6 listopada 2012 r. II SA/Ol 1089/12), a także Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 26 lutego 2013 r. (wyrok WSA z dnia 26 lutego 2013 r. II SA/Bd 1208/12). posiada organ prowadzący. Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama