| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/171/2016 Rady Gminy Budzyń

z dnia 20 października 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy Budzyń uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok zmienionej Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XIV/108/2016 z dnia 01 marca 2016 r, Nr XV/113/2016 z dnia 30 marca 2016 r, Nr XVI/118/2016 z dnia 06 maja 2016 r, Nr XVII/147/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r, Nr XVIII/150/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń Nr 1107/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r, Nr 1129/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r, Nr 1137/2016 z dnia 30 maja 2016 r, Nr 1153/2016 z dnia 25 lipca 2016 r, Nr 1163/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r, Nr 1168/2016 z dnia 19 września 2016 r, Nr 1176/2016 z dnia 30 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2016 rok o kwotę 179.480,07 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 33.973.663,84 zł

z tego:

1) Dochody bieżące 33.112.060,66 zł

2) Dochody majątkowe 861.603,18 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na 2016 rok o kwotę 320.519,93 zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 34.734.697,08 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące 29.453.272,90 zł

2) Wydatki majątkowe 5.281.424,18 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 500.000,00 zł

i ustala się na kwotę 761.033,24 zł

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek oraz wolnymi środkami.

Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 1.726.545,00 zł

- rozchodów budżetu w kwocie 965.511,76 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5.1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5.2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6.2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7.1. Zmniejsza się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.369,93 zł

i ustala się dotacje i wydatki w kwocie 8.770.504,72 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7.2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin o kwotę 1.750,00 zł

i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin

1) bieżące 628.042,94 zł

2) majatkowe 213.103,18 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8.2. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9.1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 28.000,00 zł

i ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

- bieżące 1.515.516,00 zł

- majątkowe 500.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- bieżące 494.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

9.2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł

w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń
z dnia 20 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody w budżecie gminy na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń
z dnia 20 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki w budżecie gminy na 2016 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń
z dnia 20 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Deficyt budżetu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń
z dnia 20 października 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań majątkowych


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń
z dnia 20 października 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń
z dnia 20 października 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń
z dnia 20 października 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń
z dnia 20 października 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń
z dnia 20 października 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje udzielane z budżetu gminy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »