| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 595/LIV/10 Rady Miasta Żory

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania o zwrot opłat urzędowych, poniesionych w związku ze zmianą nazw ulic lub numeracji nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) RADA MIASTA u c h w a l a:

§ 1. 1. Z tytułu opłat urzędowych, powstałych w związku ze zmianą nazw ulic lub numeracji nieruchomości uchwalonych przez Radę Miasta Żory, przyznaje się ich zwrot z budżetu Gminy Żory na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich poniesienia.

2. Przez opłaty urzędowe rozumie się opłaty poniesione na skutek: zgłoszenia zmiany danych organowi koncesyjnemu, zgłoszenia zmiany danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej, zgłoszenia zmiany danych w licencjach, pozwoleniach, zezwoleniach, zgodach oraz inne podobne opłaty, jeśli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych do ustaw.

§ 2. 1. Zwrot opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej osób i podmiotów uprawnionych do jej otrzymania.

2. W przypadku, gdy obowiązek poniesienia jednej opłaty urzędowej ciąży solidarnie na kilku osobach lub podmiotach i wniosek o zmianę danych został złożony przez nich wspólnie, zwrot opłaty następuje wyłącznie na rzecz jednej z tych osób lub podmiotów.

§ 3. 1. Wniosek o zwrot opłat składa się w Urzędzie Miasta Żory w terminie 90 dni od dnia dokonania zmian wymienionych w § 1 ust. 2.

2. Wniosek o zwrot opłat powinien zawierać dane Wnioskodawcy, w szczególności imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, opis zmiany nazwy ulicy lub numeracji nieruchomości, a w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi – firmę, siedzibę i adres, numer identyfikacyjny REGON, numer w rejestrze przedsiębiorców lub innej ewidencji.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty,

2) dokument, z którego wynika obowiązek dokonania zmian danych oraz poniesienia opłaty z tego tytułu, chyba że obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów ustawowych.

§ 4. Wnioski o zwrot opłat urzędowych poniesionych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, składa się w terminie 90 dni od dnia jej wejścia w życie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »