| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/788/10 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikami niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/788/10
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 8 listopada 2010 r.

Tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

§ 1.

Ilekroć mowa jest o:

1. Wniosku – rozumie się przez to wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

2. Inicjatorze – rozumie się przez to mieszkańców gminy Zabrze lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. z późn. zmian.) mające siedzibę na terenie gminy Zabrze lub działające na jej rzecz.

§ 2.

Sprawy w zakresie inicjatyw lokalnych prowadzi Prezydent Miasta Zabrze.

§ 3.

Inicjator składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Urzędzie Miasta Zabrze.

§ 4.

Wniosek powinien zawierać:

1. Nazwę i opis inicjatywy lokalnej,

2. Termin realizacji zadania,

3. Miejsce wykonywania zadania,

4. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

5. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:

1)całkowity koszt,

2)wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

3)oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, w tym:

a) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną,

b) szacunkowa wycena pracy społecznej świadczonej przez uczestników inicjatywy lokalnej,

c) świadczenia rzeczowe – w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej;

4)informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;

6. Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną;

7. Imiona i nazwiska osób będących Inicjatorem wraz z podpisami.

§ 5.

Oceny wniosków dokonuje Prezydent Miasta Zabrze:

- w terminie 30 dni od daty ich złożenia w Urzędzie Miasta Zabrze,

- w sposób określony w §6,

- na podstawie kryteriów zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Otrzymaną w obrębie każdego kryterium liczbę punktów mnoży się przez wagę kryterium. Następnie sumuje się punkty otrzymane przez dane zadanie w obrębie wszystkich kryteriów.

§ 7.

Przez udział Miasta Zabrze w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej rozumie się:

1. Świadczenia pieniężne;

2. Świadczenia rzeczowe.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/788/10
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 8 listopada 2010 r.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Kryteria oceny

Przedział punktowy

Waga

1. Celowość zadania w ramach inicjatywy lokalnej

0 - 10

3

2. Racjonalność i efektywność wydatków

0 - 5

3

3. Zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Miasta Zabrze

0 - 5

1

4. Doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem

0 - 5

1

5. Wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej

0 - 5

4

6. Udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania

0 - 5

3

a) 0% wartości zadania

0

3

b) do 20% wartości zadania

1

3

c) od 21% do 40% wartości zadania

2

3

d) od 41% do 60% wartości zadania

3

3

e) od 61% do 80% wartości zadania

4

3

f) powyżej 81% wartości zadania

5

3

7. Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania

0 - 5

2

a) 0% wartości zadania

0

2

b) do 20% wartości zadania

1

2

c) od 21% do 40% wartości zadania

2

2

d) od 41% do 60% wartości zadania

3

2

e) od 61% do 80% wartości zadania

4

2

f) powyżej 81% wartości zadania

5

2

8. Zaangażowanie środków budżetowych

1 - 10

1

a) do 20.000 zł

10

1

b) 21.000 zł - 50.000 zł

9

1

c) 51.000 zł - 100.000 zł

8

1

d) 101.000 zł - 200.000 zł

7

1

e) 201.000 zł - 300.000 zł

6

1

f) 301.000 zł - 400.000 zł

5

1

g) 401.000 zł - 500.000 zł

4

1

h) 501.000 zł - 600.000 zł

3

1

i) 601.000 zł - 700.000 zł

2

1

j) powyżej 701.000 zł

1

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »