reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/27/10 Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu, zwanego dalej Zespołem, Wójt powołuje spośród osób zgłoszonych przez uprawnione podmioty w liczbie nie mniejszej niż:

1) 2 przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu;

2) 1 przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu;

3) 2 przedstawicieli oświaty;

4) 1 przedstawiciel ochrony zdrowia;

5) 2 przedstawicieli Policji;

6) 2 kuratorów sądowych;

7) 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych.

2. W skład Zespołu mogą być też powołani prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów niż określone w ust. 1 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w liczbie po 1 przedstawicielu z każdego podmiotu.

3. Liczbę przedstawicieli oraz osoby przedstawicieli Wójt określa w Zarządzeniu zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Zespół nie może liczyć więcej niż 15 osób.

§ 2. Wójt odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu,

w trybie właściwym dla jego powołania.

§ 3. 1. Zespół pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt w terminie do 14 dni od daty wydania Zarządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3. Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera ze swojego grona przewodniczącego, a na jego wniosek jego zastępcę. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego.

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały, które stanowią załącznik do protokołu.

3. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

4. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.

5. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

§ 5. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Powołanie grupy roboczej przez Zespół, w liczbie co najmniej 3 członków, następuje w głosowaniu jawnym na wniosek przewodniczącego, zastępcy lub 3 członków Zespołu.

3. Członkowie grup roboczych powołanych przez Zespół mogą brać udział w jego posiedzeniach.

4. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Groński

Radca prawny i Partner Zarządzający (komplementariusz) w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama