reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Gminie Kobiór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr II/11/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Kobiórze na lata 2011 – 2020 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Nr XXVI/184/09 z dnia 26 marca 2009 r.


Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kobiór oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Załącznik do Uchwały Nr II/12/10
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 1.

Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując prace Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespól Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integracja i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności :

1) diagnozowanie problemu przemocy,

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

4. Zespól Interdyscyplinarny powołuje Wójt .

5. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a instytucjami ( jednostkami wymienionymi w § 2 w ust. 1 ) mogą być powołane grupy robocze.

§ 2.

Tryb i sposób powołania i odwoływania członków Zespoły Interdyscyplinarnego

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze,

2) Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie,

4) Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Kobiórze,

5) Publicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze,

6) Sądu Rejonowego w Tychach ( Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziałów Karnych i Kuratorskiej Służby Sądowej),

7) Prokuratury Rejonowej w Tychach,

8) Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego :

1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji i jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami i jednostkami. Osoby wskazane uczestniczą dobrowolnie i aktywnie w pracach Zespołu.

2) Zespół Interdyscyplinarny zostaje powołany zarządzeniem Wójta.

3) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy Zespołu.

4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany z jego składu w trybie natychmiastowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym w drodze Zarządzenia Wójta.

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 2 lat.

3) Na wniosek Przewodniczącego, Zespół Interdyscyplinarny wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4) Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

1) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.

3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta.

5. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z ust.3 pkt 1.

§ 3.

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Gminy Kobiór – wskazanych przez Wójta.

2. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem a instytucjami.

3. Za obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze.

4. Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje Przewodniczący we współdziałaniu z członkami prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego. W przypadku nieobecności przewodniczącego zespołu zastępuje go wiceprzewodniczący .

5. Przewodniczący Zespołu w szczególności :

1) ustala przedmiot i termin posiedzeń zespołu,

2) przewodniczy posiedzeniom zespołu,

3) reprezentuje zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

4) inicjuje i organizuje prace zespołu.

6. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego , odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

7. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający:

1) listę obecności,

2) tematykę omawianych spraw ogólnych,

3) przypadki indywidualne,

4) opis działań do podjęcia.

8. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji - organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Uczestnictwo w spotkaniach jest obowiązkowe.

§ 4.

Przepisy końcowe

Realizację powyższych zapisów powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM

DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama