reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/14/10 Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolotariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się "Zasady i tryb konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Załącznik do Uchwały Nr II/14/10
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2010 r.

"Zasady i tryb konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji."

§ 1.

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii rady działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , zwanych dalej "organizacjami", dotyczącej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Kobiór.

2. Każdy z podmiotów wskazanych w ust. 1 ma prawo wyrażenia opinii w sposób określony w uchwale oraz przesłanie jej na wskazany w ogłoszeniu o konsultacji adres i we wskazanej formie.

3. Wójt w formie zarządzenia określa :

1) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidziane skutki projektowanego rozstrzygnięcia,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji , przy czym okres trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni ,

3) formę konsultacji ,

4) komórkę / jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

4. Zarządzenie wymienione w ust. 3 Wójt zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobiór, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji.

§ 2.

1. Konsultacje mogą polegać na :

1) wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie bedącej przedmiotem konsultacji,

2) udzielaniu odpowiedzi na postawione pytanie,

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

2. Konsultacje mogą mieć formę ankiet, w tym elektornicznych, bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, składania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Kobiór. Uczestnicy konsultacji zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej - określenia grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

§ 3.

1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. W przypadku spotkania z przedstawicielami organizacji załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.

2. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia , poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobiór, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobiór.

3. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie Gminy wraz z projektami aktów, o których mowa w § 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama