| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy Przyrów

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 15 ust 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 z późn. zm.)

Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Dochody gminy w wysokości: zł. 12.118.212,- w tym:

- dochody bieżące zł 8.457.330,-

- - dochody majątkowe zł 3.660.882,-

- zgodnie z załącznikiem nr 1

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości zł. 12.540.982,- w tym:

- wydatki bieżące zł. 8.195.821,-

- wydatki majątkowe zł 4.345.161,-

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1) Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 422.770 zł.

2) Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 422.770 zł.

3) Ustala się przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.385.508 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł 422.770,-

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zł 2.044.934,13

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty zł 3.323.834,09 w tym spłatę pożyczek o trzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE zł 2.938.713,37

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy na 2011r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

- własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- realizowanych w drodze porozumień (umów) porozumień między jst. zgodnie z załącznikiem 6

§ 7. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim w kwocie ogółem 136.626,- w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie zł. 77.341.- oraz rezerwę celową na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie zł 22.659-.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie zł 57.000,-.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) Dokonywania spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

3) Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1.

4) Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 2.

5) Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w § 3 pkt 3.

6) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

7) Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2011 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Przyrów


Rajmund Michalik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/III/10
Rady Gminy Przyrów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW NA 2011R

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/III/10
Rady Gminy Przyrów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011R

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/III/10
Rady Gminy Przyrów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Plan Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Przyrów na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14/III/10
Rady Gminy Przyrów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Komunalnego na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 14/III/10
Rady Gminy Przyrów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dotacji na 2011 rok z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 14/III/10
Rady Gminy Przyrów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu jst zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 14/III/10
Rady Gminy Przyrów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich w roku 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »