reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje :

§ 1. 1) Określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających na rzecz gminy Gilowice i jej jednostek organizacyjnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organy i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

2) Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

§ 2. 1) Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być z urzędu umarzane w całości, jeżeli:

a) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000,00 zł;

b) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2) W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3) Umorzenie należności następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które wykaże istnienie przynajmniej jednej z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

§ 3. 1) Osoby uprawnione do udzielania ulg w spłacie należności mogą na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym:

a) odraczać termin spłaty całości lub części należności,

b) rozkładać na raty spłatę całości lub części należności,

c) umarzać w całości lub w części należności.

2) Wniosek o udzielenie ulg, o których mowa w ust. 1 dłużnik składa do organu lub osoby uprawnionej do udzielania ulg wskazanej w § 5 ust. 1.

3) Wniosek o udzielenie ulg, o których mowa w ust. 1 powinien zawierać informacje dotyczące aktualnej sytuacji finansowej dłużnika, okoliczności uzasadniające składany wniosek.

4) W przypadku, gdy złożony wniosek nie zawiera wystarczających informacji stanowiących podstawę do udzielenia ulgi organ lub osoba uprawniona do udzielania ulg wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.

5) Okres odroczenia terminu spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

6) Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

7) Od należności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.

8) Jeżeli dłużnik nie spłaci należności albo jej części w określonym terminie, odpowiednio należność albo pozostała część należności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.

§ 4. 1) W przypadku, gdy umarzanie należności następuje z urzędu na podstawie § 2 ust. 1 uchwały właściwą jest forma jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wskazaną w § 5 ust. 1 uchwały.

2) Udzielenie ulg, o których mowa w § 3 ust. 1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia (ugody) pomiędzy dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wskazaną w § 5 ust. 1 uchwały.

3) Odmowa udzielenia ulg, o których mowa w § 3 ust. 1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wskazaną w § 5 ust. 1 uchwały.

§ 5. 1) Do umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny uprawniony jest :

a) Wójt,

b) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

2) Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1 rozumie się należność główną wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi.

§ 6. 1) Organ lub osoby uprawnione do udzielania ulg wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały mogą, na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, udzielać ulg określonych w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, które stanowią pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis /Dz. U. UE L z 2006 roku, Nr 379/.

2) Ulgi w postaci umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności mogą zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy wartość pomocy de minimis udzielanej dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł, w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a dla dłużników prowadzących działalność gospodarczą działających w sektorze transportu drogowego kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

3) Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności przedkłada:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega sie o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przestawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz. U. Nr 53, poz. 311/.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Traci moc uchwała Nr VIII/37/07 Rady Gminy Gilowice z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Gilowice i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa a także wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama