| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 43.404.778,57 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.328.298,55 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.076.480,02 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 41.637.149,11 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.111.425,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.525.724,11 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.767.629,46 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.267.629,46 zł,

2) wykup obligacji komunalnych - 500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 251.779,50 zł oraz rozchody w wysokości 2.019.408,96 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 125.500,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 74.200,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

2. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przekazywanych do budżetu Wojewody Śląskiego zgodnie z tabelą nr 2.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 309.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 233.282,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 79.633,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 3.618.892,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 251.779,50 zł.

§ 10.

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do:

1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2) zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 251.779,50 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady


Bernard Skibiński

Tabela nr 1 do uchwały nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xlsTabela nr 1 do uchwały nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2010 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xlsTabela nr 2 do uchwały nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2010 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xlsTabela nr 3 do uchwały nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2010 r.

Tabela nr 4 do uchwały nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xlsTabela nr 4 do uchwały nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2010 r.

Tabela nr 5 do uchwały nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xlsTabela nr 5 do uchwały nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2010 r.

Tabela nr 6 do uchwały nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xlsTabela nr 6 do uchwały nr III/22/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2010
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2010
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/2010
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »