| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28/V/2010 Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2011 rok

Or-0150/00151/10

(2010/111305)

Uchwała Nr 28/V/2010
Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2011 rok

Działając na podstawie przepisów:

1. art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2. art. 39 ust. 1, art. 89, 94, 211 - 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 219, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), określanej dalej jako uofp,

3. art. 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszą zmianą),

4. art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

5. art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),

6. art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami),

7. art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

8. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami),

9. art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami),

10. art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 561.010.869,69 zł, obejmujących dochody bieżące – 490.377.672,02 zł i dochody majątkowe – 70.633.197,67 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 593.011.643,46 zł obejmujących wydatki bieżące – 479.669.831,55 zł i wydatki majątkowe – 113.341.811,91 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w Tabeli 3, obejmuje:

1) wydatki jednostek budżetowych 391.538.736,53 zł (kol. 6 tabeli),

a) wynagrodzenia 193.982.871,00 zł (kol. 7),

b) składki naliczane od wynagrodzeń 32.909.116,09 zł (kol. 8),

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 164.646.749,44 zł (kol. 9),

2) dotacje na zadania bieżące 30.469.201,00 zł (kol. 10),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.053.879,55 zł (kol. 11),

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań Miasta 9.486.822,55 zł (kol. 12), w tym:

a) wynagrodzenia 4.149.798,63 zł (kol. 13),

b) składki naliczane od wynagrodzeń 652.902,69 zł (kol. 14),

c) dotacje 390.554,06 zł (kol. 15),

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 356.849,05 zł (kol. 16),

e) pozostałe wydatki 3.936.718,12 zł (kol. 17),

5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 18),

6) wydatki na obsługę długu 7.125.000,00 zł (kol. 19).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 32.000.773,77 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) ze sprzedaży papierów wartościowych 15.000.000,00 zł,

b) z kredytów 15.650.773,77 zł,

c) z pożyczek 1.350.000,00 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 51.323.664,89 zł, obejmujących:

a) § 931 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 15.000.000,00 zł,

b) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 36.323.664,89 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 19.322.891,12 zł, obejmujących:

a) § 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 10.135.668,12 zł,

b) § 982 - wykup papierów wartościowych 8.500.000,00 zł,

c) § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 687.223,00 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 61.323.664,89 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 10.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 32.000.773,77 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 19.322.891,12 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 3.996.191,92 zł.

§ 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 353.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

1) Boguszowice Osiedle 25.700 zł,

2) Boguszowice Stare 12.000 zł,

3) Chwałęcice 10.000 zł,

4) Chwałowice 12.700 zł,

5) Golejów 10.000 zł,

6) Gotartowice 11.000 zł,

7) Grabownia 10.000 zł,

8) Kamień 12.000 zł,

9) Kłokocin 14.500 zł,

10) Ligota – Ligocka Kuźnia 10.000 zł,

11) Maroko – Nowiny 20.700 zł,

12) Meksyk 11.000 zł,

13) Niedobczyce 15.900 zł,

14) Niewiadom 10.000 zł,

15) Ochojec 11.000 zł,

16) Orzepowice 10.000 zł,

17) Paruszowiec – Piaski 11.000 zł,

18) Popielów 10.000 zł,

19) Północ 12.100 zł,

20) Radziejów 10.000 zł,

21) Rybnicka Kuźnia 23.000 zł,

22) Smolna 25.000 zł,

23) Stodoły 10.000 zł,

24) Śródmieście 14.700 zł,

25) Wielopole 10.000 zł,

26) Zamysłów 11.000 zł,

27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zwiększenia planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 10.988.859 zł, w tym:

Muzeum 1.260.000 zł,

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 4.342.000 zł,

Dom Kultury Boguszowice 731.000 zł,

Dom Kultury Chwałowice 882.300 zł,

Dom Kultury Niedobczyce 772.959 zł,

Dom Kultury Niewiadom 435.600 zł,

Rybnickie Centrum Kultury 2.565.000 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

1) jednostkom sektora finansów publicznych,

2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 9. Przyjąć plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. 1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok w łącznej kwocie 3.000.000 zł.

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 6.366.975 zł.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 3.238.550 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 710.550 zł:

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 10.200 zł,

Dział 852 – 700.350 zł

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 25.350 zł,

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 655.000 zł,

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.000 zł,

2) powiat – razem 2.528.000 zł:

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.520.000 zł,

Dział 710 rozdział 71015 – Nadzór budowlany 2.000 zł,

Dział 754 rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000 zł.

§ 12. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 5.200.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 4.000.000 zł,

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.200.000 zł.

§ 13. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

Tabela 1
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej - Tabela 1

Tabela 2
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów według ich źródeł - Tabela 2

Tabela 3
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków bieżących - Tabela 3

Tabela 4
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków majątkowych - Tabela 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/V/2010
Rady Miasta Rybnika
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rybnika

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 28/V/2010
Rady Miasta Rybnika
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez Oświatowe Jednostki Budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mira Michalska

Doradca

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »