| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
uchwala

§ 1.

1. Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 48.513.342,07 zł

w tym:

- dochody bieżące 33.621.163,56 zł

- dochody majątkowe 14.892.178,51 zł

jak w Tabeli Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w pkt. 1 obejmuje:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.859.788 zł jak w Tabeli Nr 3.

b)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000 zł ,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł ,

c) dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 48.629.654,52 zł jak w Tabeli Nr 2.

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł .

3. Z wydatków, o których mowa w pkt. 1 przeznacza się na:

a) wydatki bieżące kwotę 32.380.757,39 zł

z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych 22.445.138,07 zł , w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.769.838,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.675.300,07 zł

- dotacje na zadania bieżące 3.444.340,00 jak w Załączniku Nr 1, w tym:

dotacje dla instytucji kultury 1.570.000 zł jak w Tabeli Nr 7

dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 1,40 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków do wysokości 119.340,00 zł

pozostałe dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 128.000 zł

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16.800 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.102.542,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3.078.737,32 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 310.000 zł

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł

b) wydatki majątkowe kwotę 16.248.897,13 zł , z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.248.897,13 zł , w tym:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 7.727.670,94 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł

4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 1.859.788 zł jak w Tabeli Nr 4.

5. Ustala się wydatki w kwocie 180.933,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki w rozdziale 85154) oraz 39.067,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii (wydatki w rozdziale 85153).

§ 3.

Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla gminnego zakładu budżetowego w kwocie 2.693.697,13 zł na budowę wodociągu w Dziewkach i Gołuchowicach oraz w Tuliszowie.

§ 4.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 116.312,45 zł .

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 116.312,45 zł.

§ 5.

1. Ustala się przychody Gminy w kwocie 2.596.312,45 zł w tym:

- 2.000.000,00 zł – z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych

- 596.312,45 zł – z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.480.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy w kwocie 2.480.000,00 zł .

§ 6.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy jak w Tabeli Nr 5.

§ 7.

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego na rok 2011 w wysokości 5.443.897,00 zł i plan wydatków w wysokości 5.413.897,00 zł jak w Załączniku Nr 2.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 210.500 zł .

2. Ustala się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w Tabeli Nr 6.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w Tabeli Nr 8.

§ 10.

Dokonuje się podziału kwoty subwencji oświatowej dla gminnych szkół publicznych, jak w Tabeli Nr 9.

§ 11.

1. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym pomniejszają wykonanie wydatków budżetu w tym roku.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu.

3. Ze środków publicznych będących w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych mogą być udzielone pracownikom tych jednostek zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakupu towarów, materiałów oraz zapłatę za wykonane usługi.

4. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielone zaliczki stałe na cały rok budżetowy.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.000.000 zł

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 1


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 2


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 3


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 4


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 5


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 6


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 7


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela Nr 8


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela Nr 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »