reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym jest przyznawane ze środków budżetu miasta Lędziny.

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego oraz jego wysokość określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/173/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.02.2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz wysokości stypendium sportowego Burmistrza Miasta Lędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IV / 24 / 11
Rady Miasta Lędziny
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

§ 1. 1. Stypendium sportowe przyznaje zawodnikom Burmistrz Miasta Lędziny za wysokie osiągnięcia i wyniki uzyskiwane w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.

2. Stypendia sportowe są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz stanowią formę pomocy finansowej dla podniesienia poziomu wyszkolenia zawodnika.

3. Stypendium sportowe ma charakter indywidualny, może być przyznane jedynie zawodnikowi, a nie drużynie.

§ 2. O stypendium sportowe może ubiegać się zawodnik, który:

1. jest mieszkańcem miasta Lędziny, posiada aktualną licencję Polskiego Związku Sportowego, klasę sportową dyscypliny, którą uprawia oraz wypełnia wzorowo obowiązki zawodnika określone regulaminem klubu sportowego, którego jest reprezentantem

2. osiągnął wysokie wyniki sportowe, a jego plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągnięcia w przyszłości podobnych lub wyższych wyników w dyscyplinach:

a) zespołowych

- zakwalifikowanie się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych

- powołanie do kadry makroregionu

b) indywidualnych

- punktowane miejsce w zawodach sportowych o charakterze Olimpiad, Paraolimpiad, Mistrzostw Świata, Europy, Polski

- zajęcie od I do V miejsca w zawodach sportowych o mistrzostwo okręgu, regionu, województwa

§ 3. 1. Wysokość stypendium sportowego uzależniona jest od osiągnięć sportowych zawodnika i może wynosić od 100,00 zł. do 250,00 zł. miesięcznie.

2. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres do 12 miesięcy.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, na druku stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu mogą składać zarządy klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, których zawodnikiem jest przyszły stypendysta.

2. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca w terminie do dnia 10 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny, uwzględniając wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznawania stypendiów.

3. Wnioski na rok 2011 należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2011r.

4. W przypadku gdy zawodnik otrzyma stypendium i nie posiada konta bankowego, stypendium może być przekazane na konto jego rodziców lub opiekunów prawnych lub wypłacone gotówką w kasie Urzędu Miasta

§ 5. 1. W celu oceny złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika oraz określenia wysokości stypendium i czasokresu jego pobierania Burmistrz Miasta Lędziny powołuje w drodze zarządzenia Komisję i jej skład osobowy.

2. Wybór kandydata do przyznania stypendium, a także określenie wysokości stypendium i czasokresu jego otrzymywania odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów o wyborze kandydata do stypendium decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

3. Ostateczną decyzje o przydzieleniu zawodnikowi stypendium sportowego podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji. Od decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.

4. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny.

5. Szczegółowe zobowiązania stron wynikające z przyznania zawodnikowi stypendium sportowego określa umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta Lędziny a Stypendystą.

§ 6. 1. Burmistrz Miasta na pisemny wniosek klubu, stowarzyszenia sportowego, którego zawodnik jest stypendystą może czasowo lub na stałe pozbawić zawodnika przyznanego stypendium , w przypadku jeżeli zawodnik:

- został zawieszony w prawach zawodnika

- odmówił udziału w treningach i zawodach

- zaniedbuje obowiązki zawodnika, opuszcza treningi

- zaprzestał uprawiania sportu

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyny czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane zawodnikowi przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące licząc od miesiąca, w którym stwierdzono niezdolność zawodnika do uprawiania sportu. Jeżeli zawodnik po tym okresie nie powróci do realizacji programu szkolenia pozbawia się go stypendium do czasu powrotu do realizacji programu szkolenia.

§ 7. 1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przyznania stypendium.

2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium , o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania jego zwrotu.

§ 8. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych w niej stypendiów nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników, ani zobowiązań Urzędu Miasta Lędziny do przyznania stypendiów tym osobom.

Wniosek o przyznanie Stypendium Sportowego za wysokie wyniki sportowe

miejscowość, data:

Burmistrz Miasta Lędziny

I. Dane wnioskodawcy

- klub, stowarzyszenie sportowe:

- adres wnioskodawcy:

- telefon wnioskodawcy, e-mail, faks:

II. Dane stypendysty

- imię i nazwisko:

- stały adres zamieszkania:

- data urodzenia:

- imiona rodziców:

- numer telefonu kontaktowego:

- uprawiana dyscyplina sportu:

- nazwa szkoły, uczelni stypendysty:

- numer konta bankowego (stypendysty/rodzica/opiekuna prawnego):

III. Uzasadnienie wniosku o stypendium

IV. Osiągnięcia sportowe stypendysty (wymienić)

Do składanego wniosku należy dołączyć :

1. Oświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika ubiegającego się o stypendium.

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez w/w licencji zawodniczej, klasy sportowej, itp.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe.

Oświadczenia:

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania informacji Burmistrzowi Miasta będących podstawą dla wstrzymania lub pozbawienia przyznanego stypendium sportowego.

2. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (własnych i stypendysty) na potrzeby Urzędu Miasta w Lędzinach ( zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

3. Wnioskodawcy i stypendyście przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz dokonywania stosownych zmian.

miejscowość,data

podpis wnioskodawcy

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama