reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Myszków

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.)

Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Myszków w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w godzinach od 8:00 do 13:00 (5 godzin dziennie).

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne.

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmuje w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania;

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci;

3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci;

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci;

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci;

6) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci;

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

3. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 2 zł.

4. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 3, wnosi się do dnia 10 każdego miesiąca.

5. W okresie wakacji w placówce, w której zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym następuje przerwa wakacyjna, opłaty nie pobiera się.

§ 3. 1. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz zasady odpłatności, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

2. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 ustala się mnożąc odpowiednią kwotę wymienioną w § 2 ust. 3 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wyłączeniem godzin prowadzonych przez inne podmioty.

3. Opłatę za kolejny miesiąc, obniża się pomniejszając o dni nieobecności dziecka.

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 41/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie opłaty za usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Myszków, wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Bugaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Leszczyńska

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama