reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/11 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olsztyn

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się opłatę za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Olsztyn, przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej realizowane jest bezpłatnie, przez 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00-13.00.

§ 2.

1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1, obejmuje koszty opieki i dodatkowych zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

a) gry i zabawy wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

b) zabawy badawczo – rozwojowe oraz aktywizujące zainteresowania otaczającym światem;

c) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;

d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka

e) umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;

f) przygotowanie dzieci do udziałów przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.

§ 3.

1. Opłatę ustala się w dwóch formach do wyboru przez rodziców (opiekunów):

1) za 1 godzinę realizacji zajęć przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia,

2) niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej, w wysokości 100 zł miesięcznie.

2. Opłata, o której mowa w ust.1 pkt.2 podlega corocznie waloryzacji o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4.

Dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica lub opiekuna odstąpić od naliczenia opłaty, o której mowa w § 3, w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejnych 20 dni roboczych.

§ 5.

Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka, które ustala się odrębnie, zgodnie z art.67a ustawy o systemie oświaty oraz nie obejmuje ponadprogramowych zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców ( języki obce, rytmika, gimnastyka korekcyjna, itp.)

§ 6.

1. Zniżka do wysokości połowy opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) przysługuje:

- dla drugiego dziecka uczęszczającego do tego samego przedszkola

- dla dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności.

2. Zwolnieniu z opłaty podlega trzecie i każde następne dziecko uczęszczające do tego samego przedszkola.

§ 7.

Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole publiczne w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej oraz odpłatności, o których mowa w § 3 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr XLI/296/06 Rady Gminy Olsztyn z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie odpłatności za świadczenia publicznego przedszkola w Olsztynie realizowane ponad podstawę programową.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama