| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15/IV/11 Rady Gminy Poczesna

z dnia 13 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm. )

Rada Gminy Poczesna

§ 1.

1). Ustala się dochody budżetu gminy w wysokościwg załącznika Nr 1, w tym:

- 40.376.707 zł

- dochody bieżące 31.159.648 zł

- dochody majątkowe – 9.217.059 zł.

2). Ustala się przychody budżetu na kwotęw tym:

- 14.348.591 zł

- z tytułu nadwyżki budżetowej

- 3.422.580 zł

- z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym

- 1.926.011 zł

- z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym wg załącznika Nr 1

- 9.000.000 zł

3). Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokościw/g załącznika Nr 2 w tym:

- 54.252.029 zł

- wydatki bieżące 27.594.284 zł

- wydatki majątkowe – 26.657.745 zł

4). Ustala się rozchody budżetu na kwotęw tym:

- 473.269 zł

- spłaty otrzymanych pożyczek wg załącznika Nr 2

- 473.269 zł

§ 2.

1). Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości:

- 200.000 zł

2). Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości:

- 10.000 zł

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości, który pokryty zostanie przychodem z tytułu:

- 13.875.322 zł

- z tytułu nadwyżki budżetowej

- 2.949.311 zł

- z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym

- 1.926.011 zł

- z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym

- 9.000.000 zł

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg załącznika Nr 3 w wysokości:

- 3.095.906

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej wg załącznika Nr 4 w wysokości:

- 304.268 zł.

§ 6.

Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2011 w wysokości: wg załącznika Nr 5

- 11.226.608 zł.

§ 7.

1). Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:

- 500.000 zł.

2). Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości:

- 1.210.000

3). Ustala się wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii w wysokości

- 20.000

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1). Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości

- 1.000.000

2). Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

- 473.269

3). Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek

- 473.269

4). Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- 9.275.809zł

§ 9. 1) Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2011r zgodnie z załącznikiem Nr 6

2) Ustala się plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne ( w tym środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej – w kwocie 22.054 tys. zł) wg załącznika Nr 7

§ 10. Z budżetu Gminy udziela się dotacji:

1) celowej, na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w wysokości 150.000 zł

2) celowej, na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego dla Miasta Częstochowa wg porozumienia w wysokości 2.096.443 zł

3) podmiotowej, dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 695.300 zł

4) celowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadania inwestycyjne na drogach w wysokości 3.180.925 zł wg załącznika Nr 8 .

§ 11. Wydatki budżetu na 2011r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 293.526 zł zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. Nr 52 poz. 420) wg załącznika Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2011r. wg załącznika Nr 10.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki w wysokości 1.000.000 zł

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim planie inwestycyjnym

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. 1) Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xlsx

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik Nr 10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »