| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

- art.19 pkt.1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.);

- art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.);

- art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95);

- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz.755);

Rada Gminy Gierałtowice na wniosek Wójta Gminy uchwala

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej na targowiskach, obowiązującą na terenie Gminy Gierałtowice w wysokości:

1. przy sprzedaży z kosza, wiadra, ręki, wózka - 5

2. przy sprzedaży ze stoiska, straganu, modułu ławy – 20 zł od 1 szt.

3. przy sprzedaży z samochodu osobowego, dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, ciągnika, furmanki, przyczepy – 25 zł

4. przy sprzedaży z samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – 30 zł

§ 2. Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na targowisku.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa

§ 4. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

1. dla obszaru sołectwa Gierałtowice, Panią Gerdę Czapelka legitymującą się dowodem osobistym seria ABA nr 091465;

2. dla obszaru sołectwa Przyszowice, Pana Andrzeja Gawlik legitymującego się dowodem osobistym seria AJP nr 912617;

3. dla obszaru sołectwa Paniówki, Panią Małgorzatę Domin legitymującą się dowodem osobistym seria AKK nr 907279;

4. dla obszaru sołectwa Chudów, Pana Józefa Posiłek legitymującego się dowodem osobistym seria ACD nr 153316.

§ 5. Poboru opłaty targowej dokonuje się z zastosowaniem druków przewidzianych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych lub druków kwitariuszy przychodowych K-103.

§ 6. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Urzędu Gminy Gierałtowice lub wpłaca w kasie Urzędu Gminy.

§ 7. Wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w § 4 określa się w wysokości 20% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVI/187/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Niniejsza uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »