reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) - Rada Gminy Bobrowniki, uchwala:

§ 1. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązków spełniania innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała


Załącznik do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzuskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Bobrowniki

Rozdział 1.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego.

1. Określa się następujące wymagania dla pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia:

a) przedsiębiorca powinien posiadać co najmniej dwa pojazdy przeznaczone do obioru odpadów komunalnych, w tym: -

- samochód lub samochody typu śmieciarka,

- samochód lub samochody specjalistyczne, umożliwiające odbieranie odpadów zbieranych selektywnie.

b) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy przedsiębiorstwa świadczącego usługę.

2. Określa się następujące wymagania dla pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia:

a) przedsiębiorca powinien dysponować odpowiednią ilością pojemników i worków przeznaczonych do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów, aby zapewnić możliwość wyposażenia właścicieli nieruchomości,

b) pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny być oznakowane w sposób stały i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na nich nazwy przedsiębiorstwa oraz informacji o ich przeznaczeniu,

c) pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny posiadać odpowiednie parametry oraz być dodatkowo oznaczone kolorami odpowiadającymi zbieranej frakcji, jak poniżej:

- w zabudowie jednorodzinnej

Przeznaczenie

Kolor

Pojemność

Tworzywa sztuczne

żółty

110 - 120l

Papier opakowaniowy i makulatura

niebieski

110 - 120l

Metal

czerwony

110 - 120l

w zabudowie blokowej

Przeznaczenie

Kolor

Pojemność

Tworzywa sztuczne

żółty

min. 1100l

Papier opakowaniowy i makulatura

niebieski

min. 1100l

Metal

czerwony

min. 1100l

d) pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych powinny posiadać parametry:

- w zabudowie jednorodzinnej 110 – 120 l,

- w zabudowie blokowej min. 1100 l.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować bazą transportową, umożliwiającą:

a) parkowanie, garażowanie, serwisowanie pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych w ilości wynikającej z § 1 ust. 1,

b) mycie, dezynfekowanie pojazdów oraz pojemników do gromadzenia odpadów

odpowiednio udokumentowane.

4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować i wskazać miejsce wykonywania czynności biurowych, dotyczących prowadzonej działalności.

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien zapewnić następujące wymagania sanitarne:

a) mycie i dezynfekcję pojazdów do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,

b) zabezpieczenie przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych w kontenerze oraz otwartej skrzyni ładunkowej selektywnie odbieranych odpadów komunalnych.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełniać następujące wymagania porządkowe:

a) przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić ciągłość świadczenia usług,

b) przedsiębiorca udostępni właścicielom nieruchomości z terenu gminy Bobrowniki, z którymi ma podpisaną umowę pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, umożliwiając ich zakup lub dzierżawę, worki do selektywnej zbiórki odpadów przedsiębiorca udostępnia nieodpłatnie,

c) częstotliwość odbioru odpadów oraz liczba pojemników i worków udostępnianych właścicielom nieruchomości wynika z liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub korzystających z nieruchomości oraz masy wytworzonych odpadów, przy czym nie może być mniejsza niż określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobrowniki,

d) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną, oznaczoną nazwą firmy.

§ 3. Wymagania w zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

1. Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Bobrowniki zostaną przekazane do miejsc odzysku i unieszkodliwiania, zawartych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

2. Odpady komunalne pochodzące ze zbiórki selektywnej od właścicieli nieruchomości zostaną przekazane do firm posiadających stosowne uprawnienia w zakresie odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

§ 4. Pozostałe wymagania.

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Bobrowniki jest zobowiązany do zapewnienia gotowości zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych dla każdej nieruchomości położonej na terenie gminy Bobrowniki.

Rozdział 2.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego.

1. Określa się następujące wymagania dla pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia:

a) pojazd lub pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

b) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy przedsiębiorstwa świadczącego usługę.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować baza transportową, umożliwiającą:

a) parkowanie, garażowanie, serwisowanie pojazdów przeznaczonych do wywozu nieczystości ciekłych w ilości wynikającej z § 1 ust. 1,

b) mycie, dezynfekowanie pojazdów asenizacyjnych,

odpowiednio udokumentowane.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować i wskazać miejsce wykonywania czynności biurowych, dotyczących prowadzonej działalności.

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien zapewnić następujące wymagania sanitarne:

a) mycie i dezynfekcję pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu,

c) świadczenie usług w sposób niepowodujący zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełniać następujące wymagania porządkowe:

a) przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić ciągłość świadczenia usług,

b) przedsiębiorca jest zobowiązany do świadczenia usług niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od właściciela nieruchomości z terenu gminy Bobrowniki, z którym ma podpisaną umowę,

c) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną, oznaczoną nazwą firmy.

§ 3. Pozostałe wymagania.

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od mieszkańców gminy Bobrowniki jest zobowiązany do zapewnienia gotowości zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla każdej nieruchomości położonej na terenie gminy Bobrowniki.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama