reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik do Uchwały Nr V/32/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Dział I.

1. Stypendia sportowe mogą być przyznawane zawodnikom posiadającym licencję zawodnika i uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników będących mieszkańcami gminy Pszczyna.

3. Z budżetu gminy Pszczyna zawodnik może otrzymać tylko jedno stypendium za najwyższe osiągnięcie.

4. Stypendium sportowe przyznaje Burmistrz Pszczyny na podstawie złożonego wniosku, określonego w dziale VIII.

Dział II.

1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są w budżecie gminy Pszczyna. Wysokość środków uzależniona jest od możliwości budżetowych gminy.

2. Przyznawanie, wstrzymywanie, wznowienie wypłaty i cofanie stypendium sportowego należy do kompetencji Burmistrza.

Dział III.

1. Stypendium może być wypłacane zawodnikowi w sporcie indywidualnym, który uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Europy lub Polski, Olimpiad Specjalnych i spełnia jedno z poniższych kryteriów:

a) zajął od I do VIII miejsca na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, w poszczególnych kategoriach wiekowych,

b) został medalistą Mistrzostw Polski lub Olimpiad Specjalnych, w poszczególnych kategoriach wiekowych,

c) został powołany do kadry Polski w swojej dyscyplinie i kategorii wiekowej.

2. Stypendium może być wypłacone zawodnikowi w sporcie zespołowym, na następującym poziomie :

a) ekstraklasy, I i II ligi,

b) za zdobycie medalu Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych,

c) został powołany do kadry Polski w swojej dyscyplinie i kategorii wiekowej.

Jako ekstraklasę rozumie się najwyższy poziom rozgrywek w danej dyscyplinie.

3. Liczba zawodników, którym przyznaje się stypendium sportowe w grach zespołowych nie może przekroczyć następującej liczby zawodników:

a) siatkówka – 12 osób,

b) koszykówka – 10 osób,

c) piłka ręczna 14 osób,

d) piłka nożna – 17 osób.

4. Zawodnicy, którym przyznaje się stypendium sportowe, winni wykazywać się nienaganną postawą sportową, w zwłaszcza przestrzegać zasad fair play, jak również aktywnie uczestniczyć w szkoleniu sportowym.

5. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, którego wzór jest określony w dziale VIII, należy kierować do Burmistrza

6. Burmistrz Pszczyny może przyznawać stypendia sportowe z inicjatywy własnej lub na wniosek:

a) klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej,

b) Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pszczynie,

c) Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie,

d) zawodnika.

7. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

8. W razie stwierdzenia braków w złożonym wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje zwrot wniosku bez rozpatrzenia.

9. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są przez Burmistrza w terminie 30 dni od daty wpływu.

10. Burmistrz współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu w Pszczynie, w zakresie oceny zasadności złożonego wniosku oraz wysokości stypendium.

11. Ostateczna kwota stypendium oraz okres, na jaki zostało przyznane ustala Burmistrz.

12. Stypendia sportowe mogą być przyznane do końca danego roku budżetowego.

13. Stypendia przyznaje się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy, w okresie styczeń – maj oraz sierpień – grudzień.

14. Stypendia wypłacane są w okresach miesięcznych, z dołu, przelewem na konto wskazane we wniosku.

15. O przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium Burmistrz powiadamia pisemnie zawodnika oraz macierzysty klub sportowy.

Dział IV.

1. Wysokość stypendium sportowego ustala się w kwocie nie niższej niż 200 zł brutto i nie wyższej niż 1400 zł brutto miesięcznie, biorąc pod uwagę wielkość środków finansowych przeznaczonych na stypendium sportowe w danym roku budżetowym.

2. Wielkość przyznanego stypendium uzależnia się od rangi zawodów i zajętego miejsca.

Dział V.

1. Burmistrz może wstrzymać wypłacenie stypendium w przypadku, gdy zawodnik:

a) jest czasowo niezdolny do startów lub treningów,

b) został czasowo zdyskwalifikowany,

c) z jakichkolwiek powodów został zawieszony w prawach zawodnika,

d) z jakichkolwiek powodów zaprzestał startów lub treningów.

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z powodu niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu zaprzestania uprawiania sportu. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia, stypendium cofa się.

3. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz powiadamia pisemnie zawodnika oraz macierzysty klub sportowy.

4. Wstrzymanie stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały przyczyny wstrzymania stypendium.

5. Wstrzymane stypendium wznawia się zawodnikowi na jego pisemny wniosek po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny te ustały.

6. Za okres, w którym wstrzymano stypendium świadczenie nie przysługuje.

Dział VI.

1. Burmistrz może cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku, gdy zawodnik:

a) jest trwale niezdolny do startów lub treningów,

b) z jakichkolwiek powodów zaprzestał startów lub treningów,

c) został dożywotnio zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,

d) przestał spełniać wymogi określone dziale III ust 1 i ust. 2 szczegółowych zasad przyznawania stypendiów,

e) nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię gminy lub klubu sportowego.

2. Utrata prawa do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 1.

3. O cofnięciu wypłaty stypendium Burmistrz powiadamia pisemnie zawodnika oraz macierzysty klub sportowy.

Dział VII.

1. Zawodnik lub klub sportowy, który złoży wniosek o przyznanie stypendium sportowego ma obowiązek niezwłocznie poinformować Burmistrza o każdej okoliczności określonej w dziale V lub VI szczegółowych zasad przyznawania stypendiów.

2. Obowiązek niezwłocznego informowania o okolicznościach, o których mowa w dziale V lub VI szczegółowych zasad przyznawania stypendiów ciąży na wnioskodawcy pod rygorem zwrotu stypendium pobranego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała przyczyna wstrzymania lub cofnięcia stypendium.

3. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

4. Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobranego stypendium rozpoczyna się 7 dni od daty doręczenia pisemnego żądania Burmistrza.

5. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym w ust. 4 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.

Dział VIII.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Wnioskodawca

Miejsce i data złożenia wniosku

Imię i Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Nazwa szkoły/uczelni/zakładu pracy

Telefon kontaktowy

Pesel / NIP

Seria i numer dowodu osobistego / legitymacji szkolnej/ studenckiej

Nr konta bankowego

Uprawiana dyscyplina sportowa i kategoria wiekowa

Klub sportowy (nazwa, miejsce, telefon)

Nazwisko i imię aktualnego trenera klubowego

Uzasadnienie*

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Podpis wnioskodawcy :

Opinia trenera :

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.......................................................
Data, podpis

Opinia klubu sportowego :

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.......................................................
Data, podpis

Ocena złożonego wniosku
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

* Do wniosku można dołączyć załączniki dokumentujące osiągniecie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama