| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OSO.031.6.2011.A Burmistrza Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie"

1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii w Czechowicach –Dziedzicach, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, strony ustalają, iż zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach, w wymiarze 2/18 i 1/22 etatu nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych i przedszkoli uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Goczałkowice–Zdrój i Gminę Czechowice–Dziedzice.

2. Lekcje religii realizowane będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2.

Koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Czechowice-Dziedzice obejmują:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3.

1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 421,57 zł w 2011r.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia. Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się przekazać Gminie Czechowice–Dziedzice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Gminy Goczałkowice–Zdrój w roku szkolnym 2010/2011 tj. za 2 uczniów w wysokości 1 124,16 zł tj. za okres styczeń - sierpień 2011r. po 140,52 zł za każdy miesiąc. Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust.3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach: 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 do 14-go dnia od daty podpisania porozumienia.

3. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do 31.08.2011r. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczone zgodne z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w terminie do 07.09.2011r.

3. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” nastąpi w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2011 otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Gminy Goczałkowice–Zdrój, to Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 14 dniu od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.5.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2011 otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Gminy Goczałkowice–Zdrój, to Gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w zawyżonej wysokości zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do 15.09.2011r.

§ 5.

1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” w roku szkolnym 2010/2011, tj. na okres od 01.01.2011 roku do 31.08.2011 roku.

2. Ze strony Gminy Czechowice- Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032 215-20-57.

3. Ze strony Gminy Goczałkowice–Zdrój za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty ul. Powstańców Śląskich 3, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. 032 210-77-12.

§ 6.

Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Goczałkowice-Zdrój.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Zastępca Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój


Gabriela Placha


Załącznik do Porozumienia Nr OSO.031.6.2011.A
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 1 marca 2011 r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego

Nauczyciel religii – Barbara Jastrzębska
stawka zasadnicza 2 799,00 zł
wymiar zatrudnienia 2/18 etatu
składniki wynagrodzenia:
- pensja zasadnicza


KALKULACJA – koszt miesięczny

2011 rok

2/18

§ 4010

311,00 zł

§ 4040

26,43 zł

§ 4110

50,95 zł

§ 4120

8,27 zł

§ 4440

24,92 zł

RAZEM

421,57 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci z Gminy Goczałkowice-Zdrój

6/2

miesięczna kwota dotacji do przekazania

140,52 zł

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Zastępca Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój


Gabriela Placha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »