reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.00005.2011 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej "Zespołem".

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) placówek oświatowych działających na terenie Radlina,

3) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4) Komisariatu Policji,

5) służby zdrowia,

6) organizacji pozarządowych działających na terenie Radlina,

7) Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.

2. Z wymienionymi instytucjami Burmistrz Radlina zawrze odpowiednie porozumienia, które będą podstawą działań podejmowanych przez Zespół.

3. Kadencja zespołu trwa 2 lata

§ 3. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje zarządzeniem Burmistrz Radlina.

2. Burmistrz odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek,

2) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

3) na wniosek podmiotu, który reprezentuje.

§ 4. 1. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przewodniczącego i jego zastępcę oraz ustala regulamin pracy Zespołu.

2. Odwołanie przewodniczącego, jego zastępcy następuje na wniosek co najmniej czterech członków Zespołu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 5. 1. Zespół realizuje działania określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez przewodniczącego, lub na wniosek 4 członków zespołu, z tym, że pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Burmistrz Radlina.

4. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.

5. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół.

6. Decyzje zespołu są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 4 członków Zespołu.

7. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk zwykłą wiekszością głosów.

8. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.

9. Obsługę Zespołu w zakresie organizacyjno - technicznym, w tym także administracyjno - biurową, zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie.

§ 6. W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, w indywidualnych przypadkach, Zespół może tworzyć Grupy Robocze, w skład których wchodzą w miarę potrzeb:

1) pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) funkcjonariusze Policji,

3) pracownicy służby zdrowia,

4) przedstawiciele placówek oświatowych,

5) członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6) kuratorzy sądowi,

7) przedstawiciele organizacji pozarządowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 8. Traci moc uchwała NR BRM.0007.00002.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama