reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/16

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Rydułtowy po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy przyjętego Uchwałą Nr XVI/131/07 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2007 r.

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYDUŁTOWY OBEJMUJĄCY OBSZAR OZNACZONY SYMBOLEM MP/16

Uchwała składa się z następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE:

- przedmiot regulacji przepisami planu

- definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały

- przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

ROZDZIAŁ 2 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

- przeznaczenie terenów

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

- przepisy dotyczące szczególnych wymagań kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

ROZDZIAŁ 3 USTALENIA KOŃCOWE.

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1.

Przedmiot regulacji przepisami planu

1. Przedmiotem regulacji przepisami planu jest obszar o łącznej powierzchni 162,74 ha obejmujący tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, planowane drogi publiczne i zieleń urządzoną.

2. Regulacje, o których mowa w ust. 1 wyrażone są przepisami określającymi sposoby zagospodarowania i zabudowy terenów przeznaczonych do przekształceń w kierunku zapewnienia możliwości uzupełniającej i zorganizowanej realizacji zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem realizacji drogi o znaczeniu regionalnym.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000 o nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w zakresie:

1) granic opracowania planu,

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i użytkowania podstawowego terenów,

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

5) granic terenów kwartałów inwestycyjnych.

6) granic strefy „A” ochrony konserwatorskiej,

7) lokalizacji obiektów zabytkowych i o wartościach kulturowych.

4. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1, symbole cyfrowe i literowe oznaczają:

1) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenu wydzielony liniami rozgraniczającymi w ramach grup przeznaczenia podstawowego terenu ustalonego w planie,

2) oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.

5. Integralną częścią uchwały są również:

1) załącznik nr 2 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,

2) załącznik nr 3 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

6. Symbole literowe, o których mowa w ust. 4 pkt 2, oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:

1) MJ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności,

3) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

4) U – tereny zabudowy usługowej,

5) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

6) ZM – tereny ogrodów przydomowych,

7) ZW – tereny zieleni wysokiej,

8) ZŁ – tereny zieleni łąk i zadrzewień,

9) WS – tereny wód powierzchniowych,

10) KD – tereny komunikacji drogowej, w tym:

a) KDGP – tereny publicznej drogi klasy „główna ruchu przyspieszonego”,

b) KDG – tereny publicznej drogi klasy „główna”

c) KDZ – tereny publicznej drogi klasy „zbiorcza”,

d) KDL – tereny publicznej drogi klasy „lokalna”,

e) KDD – tereny publicznej drogi klasy „dojazdowa”,

f) KDX – ciągi pieszojezdne,

g) KDW – tereny dróg wewnętrznych.

h) KR – tereny ścieżek rowerowych.

7. Oznaczenia na rysunku planu niewymienione w ust. 3 pkt 1÷7 są elementami informacyjnymi planu i nie obowiązują, jako ustalenia planu.

§ 2.

Definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) celach publicznych – należy przez to rozumieć przeznaczenia terenów na cele publiczne wymienione w obowiązującej ustawie o gospodarce nieruchomościami,

2) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne,

3) kondygnacjach nadziemnych – należy przez to rozumieć kondygnacje położone nad poziomem terenu po jego ostatecznym ukształtowaniu,

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków i budowli. Linia ta nie dotyczy balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, sieci infrastruktury technicznej, ogrodzeń, miejsc gromadzenia odpadów, placów, parkingów,

6) proekologicznych systemach grzewczych – należy przez to rozumieć takie systemy techniczne dla uzyskania ciepła, które nie powodują większych emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych niż zdalaczynny system ciepłowniczy, system ogrzewania gazowego lub olejem opałowym,

7) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy,

8) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu,

10) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu,

11) przeznaczeniu zabronionym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenów, które jest kolizyjne lub wykluczające się z przeznaczeniem podstawowym ustalonym na danym terenie w planie,

12) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:1000,

13) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu oraz opisany symbolem przeznaczenia podstawowego w planie,

14) terenach publicznych - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do użytku publicznego, ogólnodostępne,

15) terenie zabudowanym budynkiem – należy przez to rozumieć teren zajęty przez budynek ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie poziomym,

16) terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny, na których przed uchwaleniem niniejszego planu istniała zabudowa. Do terenów zabudowanych zalicza się powierzchnię zabudowy budynków istniejących na działce budowlanej, oraz powierzchnie związane z funkcjonowaniem tych budynków,

17) terenach niezabudowanych – należy przez to rozumieć oznaczone graficznie na rysunku planu powierzchnie przeznaczone w miejscowym planie do zabudowy,

18) terenach zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć każdy rodzaj ogólnodostępnej zieleni ogólnomiejskiej,

19) terenach zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć tereny na których występują lub planowane są zadrzewienia, ogrody lub inne formy zieleni o funkcji izolacyjnej,

20) terenach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć tereny wyznaczone do lokalizacji kubaturowych i terenowych obiektów służących uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce i krajoznawstwu, w tym także stanowiące bazę gastronomiczną, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz funkcjami uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników,

21) drogach wewnętrznych – należy przez to rozumieć drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych zapewniające dojazdy do budynków w osiedlach mieszkaniowych, zespołów i pojedynczych budynków mieszkalnych oraz do obiektów użytkowanych przed przedsiębiorców,

22) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w osi (osiach) głównej bryły budynku,

23) kącie nachylenia połaci dachu – należy przez to rozumieć kąt mieszczący się w zakresie ustalonym w tekście uchwały, jednakowy dla poszczególnych połaci dachu,

24) kwartale inwestycyjnym – należy przez to rozumieć tereny wydzielone i oznaczone w planie, na których zabudowa i zagospodarowanie terenów wymagają zastosowania szczególnych, ustalonych w planie zasad kształtowania ładu przestrzennego,

25) małych domach mieszkalnych – należy przez to rozumieć budynki w zabudowie wielorodzinnej, których wysokość nie przekracza 12,5 m,

26) usługach publicznych - należy przez to rozumieć tereny i obiekty przeznaczone do pełnienia funkcji administracji publicznej, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i kultu religijnego,

27) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,

28) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartość określającą procentowy udział powierzchni zabudowy budynków znajdujących się na danej działce lub terenie do całkowitej powierzchni tej działki lub terenu,

29) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego nachylenie połaci dachowych jest większe niż 15 stopni,

30) indywidualna realizacja zabudowy – należy przez to rozumieć realizację zabudowy na terenach nie zaliczonych w planie do kwartałów inwestycyjnych.

§ 3.

Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się:

1) zachowanie, ochronę i pielęgnację obiektów:

a) zespołu szybu wentylacyjnego III wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1319/84 przy ulicy Pietrzkowickiej 34 objętego strefą „A” całkowitej ochrony konserwatorskiej,

b) budynków przy ulicy Raciborskiej 427, 433 i 457, ulicy Piecowskiej 34, ulicy Szczerbickiej 54,

c) krzyża kamiennego przy ul. Raciborskiej 479, ul. Szczerbickiej 29 przy dopuszczeniu zmiany ich lokalizacji przy przebudowie dróg.

2) dla budynków wymienionych w pkt 1 lit. b wskazanych do gminnej ewidencji zabytków następujący zakres ochrony:

a) bryła budynków,

b) spadki dachów i detal architektoniczny,

c) wystrój we wnętrzu i historyczną stolarkę,

d) przy remontach należy stosować materiały tradycyjne używane w pracach konserwatorskich,

e) dopuszcza się umieszczanie reklam w poziomie parteru,

f) wszelkie prace zmieniające wygląd budynków muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w małej architekturze ochronie podlega także zieleń towarzysząca.

3) konieczność zachowania i możliwość przeniesienia kaplicy architektonicznej przy ul. Pietrzkowickiej 20 z terenu 1 KDGP na teren o symbolu 18 MJ lub inny teren w obrębie planu.

2. Dla obszaru objętego planem w związku z położeniem w terenie górniczym KWK „Rydułtowy – Anna”, przewidywanymi wpływami eksploatacji górniczej, oraz występowaniem terenów płytkiej eksploatacji ustala się konieczność uwzględniania przez inwestorów noworealizowanych obiektów, aktualnych czynników geologiczno-górniczych, w tym szczególnie uwzględnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w otoczeniu nieczynnych szybów górniczych pokazanych na rysunku planu.

3. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) zakaz stosowania indywidualnych systemów grzewczych o sprawności energetycznej poniżej 80% korzystających ze spalania paliw stałych,

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej o symbolach MJ i MN ustala się zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w obowiązujących przepisach szczególnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a dla terenów o symbolach MU ustala się zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

3) konieczność prowadzenia gospodarki ściekowej zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 3,

4) zakaz zrzucania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu,

5) konieczność nie przekraczania następujących wskaźników zabudowy działki:

a) 70 % na terenach o symbolach U i P,

b) 60 % na terenach o symbolach MN i MU,

c) 50 % na terenach o symbolach MJ,

d) 5 % na terenach o symbolach ZM i 1 WS,

6) konieczność wykonania przepustu dla zwierząt i cieku wodnego wraz ze ścieżką rowerową pomiędzy terenami o symbolach 5 ZŁ i 9 ZŁ, w rejonie oznaczonym na rysunku planu literą A pod planowaną drogą na terenie o symbolu 1 KDGP,

7) konieczność wykonania przepustu dla zwierząt i cieku wodnego pomiędzy terenami o symbolach 7 ZW i 11 ZŁ, w rejonie oznaczonym na rysunku planu literą B pod planowaną drogą na terenie o symbolu 1 KDGP,

8) zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od krawędzi cieków wodnych oraz zakaz lokalizacji budynków w odległości mniejszej niż 5,0 m od krawędzi tych cieków.

4. W granicach opracowania planu nie występują:

1) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,

2) udokumentowane stanowiska archeologiczne, przy czym, w przypadku wyznaczenia przez służby konserwatorskie strefy obserwacji archeologicznej, prace ziemne prowadzone w ich obrębie związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej oraz obejmujące wykopy pod fundamenty powinny mieć zapewniony nadzór archeologiczny.

§ 4.

1. W zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się zorganizowaną realizację zabudowy na terenach ustalonych w planie kwartałów inwestycyjnych.

2. Ustala się, że przestrzeń publiczną ogólnodostępną stanowiły będą tereny o następujących symbolach i następujących przeznaczeniach:

1) KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD i KDX – przeznaczone dla komunikacji kołowej,

2) 13 U – w części przeznaczonej dla usług oświaty.

§ 5.

1. Ustala się następujące zasady rozbudowy i modernizacji układu komunikacji:

1) w zakresie rozbudowy układu drogowego w granicach opracowania planu ustala się możliwość realizacji i modernizacji dróg o następujących klasach w liniach rozgraniczających pokazanych na rysunku planu:

a) adaptacji ulicy Raciborskiej dla drogi klasy „główna”,

b) adaptacji ulicy Piecowskiej dla drogi klasy „zbiorcza”,

c) adaptacji ulicy Niewiadomskiej dla dróg klasy „lokalna”,

d) adaptacji istniejących dróg publicznych dla dróg klasy „dojazdowa” i „wewnętrzna”,

e) adaptacji istniejących dróg prywatnych dla dróg klasy „wewnętrzna”,

f) możliwości realizacji drogi klasy „główna przyspieszona” na terenie o symbolu 1 KDGP,

g) możliwość realizacji dróg klasy „dojazdowa”, ciągów pieszojezdnych i dróg wewnętrznych,

2) ustala się możliwość skrzyżowania dwupoziomowego drogi o symbolu 1 KDGP z drogą o symbolu 1 KDZ i 2 KDZ oraz skrzyżowania drogi o symbolu 1 KDGP z drogą o symbolu 1 KDG i 2 KDG,

3) w ramach terenu o symbolu 1 KDGP ustala się konieczność lokalizacji ekranów akustycznych w celu zapewnienia dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów mieszkaniowych o symbolach 3 MJ÷5 MJ; 13 MJ÷21 MJ; 29 MJ; 31 MJ÷35 MJ; 37 MJ÷40 MJ; 42 MJ÷45 MJ; 49 MJ; 50 MJ; 9 MN i 10 MN,

4) w ramach terenu o symbolu 1 KDGP w rejonach pokazanych orientacyjnie na rysunku planu ustala się konieczność realizacji przepustu dla ścieżki rowerowej, zwierząt i cieku wodnego.

2. Ustala się następujące normatywy służące do wyliczania niezbędnej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych w zależności od programu, jaki realizowany może być na terenach przeznaczonych dla usług, oraz zabudowy mieszkaniowej i produkcyjnej (dopisać o konieczności realizacji miejsc postojowych w ramach działki będącej we władaniu inwestora):

1) obiekty handlowe – 30 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

2) obiekty gastronomiczne i rozrywkowe – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,

3) obiekty i tereny sportowo-rekreacyjne – 30 miejsc na 100 użytkowników,

4) biura, banki, urzędy – 30 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

5) przedszkola, żłobki – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

6) budynki mieszkalne – 2 miejsce na każde mieszkanie.

7) obiekty produkcyjne – 30 miejsc na 100 zatrudnionych.

3. W granicach terenów, o których mowa w § 4 ust. 2 ustala się możliwość realizacji ścieżek rowerowych. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić:

1) 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa,

2) 2,0 m gdy jest ona dwukierunkowa,

3) 2,5 m – gdy ze ścieżki mogą korzystać piesi.

4. Na terenach przeznaczonych do zabudowy ustala się możliwość realizacji dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 4,5 m i ścieżek rowerowych również poza drogami i ścieżkami ustalonymi w planie.

§ 6.

1. W zakresie przebiegu i lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się:

1) utrzymanie istniejącego systemu infrastruktury technicznej dopuszczając do jego remontu i przebudowy,

2) przebieg projektowanej infrastruktury w liniach rozgraniczających dróg i ulic,

3) dopuszcza się inne prowadzenie sieci, jeśli wymagają tego względy technologiczne,

4) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MJ, MN, MU, U, ZW, ZŁ, P jako obiekty wolnostojące lub wbudowane.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawę wody z sieci wodociągowej, dla celów gospodarczych dopuszcza się dostawę wody z ujęć indywidualnych (studnie),

2) dla celów gospodarczych dopuszcza się dostawę wody z ujęć indywidualnych (studnie),

3) jeśli pozwala na to układ dróg i ulic prowadzenie sieci w układach pierścieniowych.

3. W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych ustala się:

1) rozdzielczy system odprowadzania ścieków i wód opadowych,

2) z zastrzeżeniem pkt 3 odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, kierującej ścieki na oczyszczalnię zlokalizowaną poza terenem opracowania,

3) dopuszcza się do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach okresowo opróżnianych, lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków,

4) kierowanie wód opadowych i roztopowych poprzez kanalizację deszczową do rowów i cieków, a wody których zanieczyszczenie przekracza parametry, o których mówią przepisy szczególne winny być podczyszczone,

5) zrzut ścieków i wód poprodukcyjnych do kanalizacji wymaga podczyszczenia do parametrów, o których mówią przepisy szczególne.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie terenów objętych planem w gaz ziemny sieciowy dla potrzeb przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz grzewczych,

2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz płynny,

3) jeśli pozwala na to układ dróg i ulic prowadzenie sieci w układach pierścieniowych,

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się dla projektowanych i modernizowanych systemów grzewczych stosowanie proekologicznych urządzeń i paliw o parametrach emisji zgodnych z aktualnymi przepisami norm ochrony środowiska oraz dopuszcza się realizację kotłowni opalanych paliwem stałym o sprawności kotła nie mniejszej niż 80%.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) do czasu powstania dróg i ulic dopuszcza się istniejący, napowietrzno-kablowy system dostawy średniego i niskiego napięcia,

2) budowę nowych sieci i przebudowę istniejących sieci średniego i niskiego napięcia należy realizować w systemie kablowym ziemnym.

3) od istniejącej napowietrznej sieci:

a) średniego napięcia obowiązuje strefa uciążliwości 8,0 m licząc od osi linii w każdą stronę,

b) wysokiego napięcia 110 kV obowiązuje strefa uciążliwości 15 m licząc od osi linii w każdą stronę.

4) wkroczenie z zagospodarowaniem terenu w strefę uciążliwości należy uzgodnić z właścicielem sieci,

5) lokalizacje stacji transformatorowych w terenach i na warunkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

7. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 7.

Przeznaczenie terenów.

1. Ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów:

1) tereny o symbolach 1 MJ÷57 MJ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) tereny o symbolach 1 MN÷10 MN zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności,

3) tereny o symbolach 1 MU÷16 MU - zabudowa mieszkaniowo-usługowa,

4) tereny o symbolach 1 U÷18 U – zabudowa usługowa,

5) tereny o symbolu 1 P – obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

6) tereny o symbolach 1 ZM÷5 ZM – ogrody przydomowe,

7) tereny o symbolach 1 ZŁ÷14 ZŁ – zieleni łąk i zadrzewień,

8) tereny o symbolach 1 ZW÷9 ZW – zieleni wysokiej,

9) teren o symbolu 1 WS – wody powierzchniowe,

10) tereny o symbolach KD – tereny dróg, w tym:

a) 1 KDGP – tereny drogi publicznej klasy „główna ruchu przyspieszonego”,

b) 1 KDG i 2 KDG – tereny drogi publicznej klasy „główna”,

c) 1 KDZ i 2 KDZ – tereny drogi publicznej klasy „zbiorcza”,

d) 1 KDL – tereny drogi publicznej klasy „lokalna”,

e) 1 KDD÷15 KDD – tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”,

f) 1 KDX i 2 KDX – ciągi pieszojezdne,

g) 1 KDW÷43 KDW – tereny dróg wewnętrznych.

11) tereny o symbolach 1 KR÷5 KR tereny ścieżek rowerowych.

2. Ustala się następujące przeznaczenia dopuszczalne:

1) na terenach przeznaczonych do zabudowy oznaczonych symbolami MJ, MN, MU, U, P, ZM:

a) pomieszczenia usługowe, oraz wolnostojące obiekty usługowe usług komercyjnych i publicznych w ramach terenów o symbolach MJ i, MN,

b) pomieszczenia usługowe, wolnostojące obiekty usługowe usług komercyjnych, garaże, parkingi dla samochodów ciężarowych, oraz budynki gospodarcze na terenach o symbolu P,

c) jednokondygnacyjne wolnostojące garaże z dopuszczeniem poddaszy dla samochodów osobowych na terenach o symbolach MJ i MN , U oraz garaże wbudowane w budynki o funkcji mieszkaniowej i usługowej na terenach o symbolach MJ, MN, MU i U,

d) jednokondygnacyjne budynki gospodarcze z doduszczeniem poddaszy i altany ogrodowe na terenach o symbolach MJ, MN, MU i U,

e) możliwość zachowania i rozbudowy budynków mieszkalnych na terenie o symbolu 1P,

f) wolnostojące budynki mieszkalne na terenach o symbolach MU i U w przypadku możliwości zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2,

g) altany ogrodowe, elementy malej architektury, oczka wodne na terenach ZM,

h) mieszkania dla właścicieli lub administratorów obiektów na terenach o symbolach U,

i) parkingi dla samochodów osobowych,

j) drogi wewnętrzne, chodniki, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia małej architektury,

2) na terenach wyłączonych z możliwości zabudowy kubaturowej oznaczonych symbolami ZŁ, ZW, KDGP, KDZ, KDL, KDD, KDX i KDW,

a) chodniki, sieci i obiekty infrastruktury technicznej na terenach o symbolach ZW i ZŁ,

b) chodniki, sieci infrastruktury technicznej w terenach o symbolach KDZ, KDL, KDD i KDW, oraz ekrany akustyczne na terenach o symbolach KDGP i KDZ,

c) ścieżki spacerowe na terenach o symbolach ZW,

d) stawy, oczka wodne na terenach o symbolach ZŁ i ZW.

3. Na terenach o symbolach 1 MU÷16 MU ustala się możliwość adaptacji i rozbudowy istniejących obiektów oraz możliwość zmiany przeznaczenia budynków mieszkalnych na usługowe.

4. Ustala się następujące przeznaczenia zabronione:

1) wszelkiego rodzaju obiekty i urządzenia, których funkcjonowanie lub prowadzona działalność stwarza uciążliwości wykraczające poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny,

2) obiekty inwentarskie hodowli zwierząt i produkcji ogrodniczej w szklarniach i namiotach foliowych o powierzchni większej niż 12 m2 na wszystkich terenach objętych planem,

3) parkingi, utwardzone place na terenach o symbolach ZŁ, ZM, ZW i WS.

5. Ustala się konieczność wyburzenia budynków znajdujących się w liniach rozgraniczających drogi o symbolu 1 KDGP.

§ 8.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

1. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów na terenach wskazanych do zabudowy i o ograniczonej możliwości zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy:

a) na terenach o symbolach MN – 12,0 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, oraz zabudowy zwartej szeregowej i 12,5 m dla małych domów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej,

b) na terenach o symbolach MJ – 12,0 m dla nowych budynków i 12,0 m w przypadkach przebudowy istniejących,

c) na terenach o symbolach MU – 12,0 m dla nowych budynków i 12,0 m w przypadkach przebudowy istniejących,

d) na terenach o symbolach U – 12,0 m,

e) na terenach o symbolu 1 P – 25,0 m,

f) na terenach o symbolach MN i MJ wysokość garaży i budynków gospodarczych – 5,0 m,

g) na terenach o symbolach ZM – 3 m,

2) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki lub terenu:

a) na terenach o symbolach MN, U i P - 10 %,

b) na terenach o symbolach MJ – 20 %,

3) geometria dachu:

a) na terenach o symbolach MN, MJ, MU, ZM nakazuje się wznoszenie dachów spadzistych o symetrycznych kątach spadu zawierających się w przedziale 15÷45 stopni,

b) dopuszcza się zastosowanie innych spadków dachu w przypadku dostosowania do architektury obiektu istniejącego na działce,

c) na terenach o symbolach U i P dopuszcza się realizację dachów płaskich,

4) 1) z zastrzeżeniem ust. 5 linie zabudowy:

a) na terenach przeznaczonych do zabudowy nowe budynki muszą być zlokalizowane z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,

b) zabudowa szeregowa i bliźniacza na terenach o symbolach MJ i MN może być realizowana przy granicach działek prostopadłych do dróg publicznych lub wewnętrznych zapewniających dojazd do tych działek,

c) budynki gospodarcze i garaże na terenach o symbolach MJ i MN mogą być realizowane przy granicach działek z wyjątkiem granic przylegających do dróg publicznych lub wewnętrznych,

d) w przypadku realizacji zespołów zabudowy usługowej w ramach strefy U dopuszcza się realizację budynków przy granicach działek prostopadłych do dróg publicznych lub wewnętrznych zapewniających dojazd do tych działek.

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych na terenach o symbolach MN i MJ, przy czym do powierzchni działek na terenach MJ możliwe jest wliczenie powierzchni terenów o symbolach ZM:

1) 500 m2 dla zabudowy wolnostojącej,

2) 350 m2 dla zabudowy bliźniaczej,

3) 250 m2 dla zabudowy zwartej szeregowej i atrialnej.

4) mniejsze powierzchnie niż wymienione w w/w punktach tylko w przypadku wydzielania działki na poszerzenie istniejących działek.

3. Przy lokalizacji zabudowy wielorodzinnej w małych domach mieszkalnych na terenach o symbolach MN intensywność zabudowy nie może przekraczać wskaźnika 50 mieszkań na 1 hektarze.

4. Wskazuje się granicę stref potencjalnego przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu od drogi o symbolu 1 KDGP w odległości 100 m od projektowanej osi tej drogi oraz od dróg o symbolach 1 KDG; 2KDG; 1 KDZ i 2 KDZ w odległości 25,0 m od linii rozgraniczającej tej drogi.

5. W granicach stref, o których mowa w ust. 4 ustala się:

1) konieczność stosowania dla istniejącej zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi zabezpieczeń akustycznych w tym ekranów akustycznych,

2) realizację nowych budynków związanych ze stałym pobytem ludzi tylko wówczas, gdy przegrody zewnętrzne tych budynków będą zapewniały dotrzymanie w ich wnętrzu dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy mieszkaniowej.

§ 9.

Przepisy dotyczące szczególnych wymagań kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

1. Na obszarze objętym planem nie przewiduje się scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jako zadanie Miasta Rydułtowy.

2. Na terenach ustalonych w planie kwartałów inwestycyjnych zabudowa wymaga zastosowania tych samych form architektonicznych w ramach poszczególnych inwestycji, a przedsięwzięcie musi obejmować co najmniej 30 % powierzchni kwartału. Przy zagospodarowaniu i zabudowie pozostałej części kwartału, ustala się konieczność ich nawiązania kompozycyjnego oraz powiązań komunikacyjnych i infrastrukturalnych z zabudową i zagospodarowaniem wcześniej zrealizowanymi.

3. Podział nieruchomości na działki gruntu jest możliwy na zasadach określonych w przepisach planu.

4. Dopuszcza się możliwość przebudowy zbiornika wodnego istniejącego na terenie o symbolu 1 WS poprzez zmniejszenie lub powiększenie jego powierzchni w ramach terenu 3 ZŁ.

5. Na terenach objętych planem na których planowana jest zmiana zagospodarowania ustala się możliwość dotychczasowych sposobów zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, jako ich tymczasowe wykorzystanie do czasu zagospodarowania zgodnie z przepisami planu.

6. W przypadku budynków i ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg, a nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się możliwość ich rozbudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości tych budynków od krawędzi dróg.

Rozdział 3.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 10.

1. Dla terenów o następujących symbolach 3 MJ, 5MJ ÷ 12MJ, 16 MJ, 18 MJ÷36 MJ, 39 MJ÷43 MJ, 47 MJ÷49 MJ, 51 MJ÷53 MJ, 55 MJ÷57 MJ, 1 MN÷10 MN, 1MU÷16 MU, 1 U÷12 U, 14 U÷18 U, określonych na rysunku planu ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Dla pozostałych terenów nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia niniejszego planu.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Rydułtowy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.jpg

rys. planu MP 16


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

LP.

NR UWAGI

DATA WPŁYWU UWAGI

NAZWISKO I IMIĘ, NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ ZGŁASZAJĄCEJ UWAGI

TREŚĆ UWAGI

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY UWAGA

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY UWAGA

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA RYDUŁTOWY W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI

UWAGI

UWAGA UWZGLĘDNIONA

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA

1

7

09.11. 2010 r.

Turek Krystyna

Wnioskuje o przekształcenie działki w działkę budowlaną pod zabudowę jednorodzinną

976/59

Tereny zieleni wysokiej

x

Działka znajduje się w pasie hałasu od projektowanej drogi głównej ruchu przyspieszonego.

2

12

19.11. 2010 r.

Pompa Grzegorz i Bożena

Nie wyrażają zgody na przebieg drogi wewnętrznej przez działkę

1075/44

Tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg wewnętrznych

x

Pozostawiono przebieg drogi wewnętrznej, która służyć będzie obsłudze sąsiednich działek.

3

13

23.11. 2010 r.

Szczygieł Krystyna

Nie zgadzają się na przebieg drogi głównej i wnoszą o wyznaczenie nowej alternatywnej trasy

1012/119

Tereny dróg klasy "główna przyspieszona"

x

Planowana droga zapisana została w planie zgodnie z przyjętym projektami komunikacyjnymi.

4

16

24.11. 2010 r.

Filipowski Norbert

Prosi o poszerzenie strefy MJ w kierunku północnym w celu budowy budynku mieszkalnego

966/56

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni wysokiej, tereny zieleni łąk i zadrzewień

x

Działka znajduje się w pasie hałasu od projektowanej drogi głównej ruchu przyspieszonego.

5

17

25.11. 2010 r.

Turek Grzegorz

Prosi o przekształcenie gruntu z rolnego na grunt pod zabudowę

976/59

Tereny zieleni wysokiej, tereny zieleni łąk i zadrzewień

x

Działka znajduje się w pasie hałasu od projektowanej drogi głównej ruchu przyspieszonego.

6

20

03.12. 2010 r.

Szałek Mirosław i Danuta

Nie zgadza się na planowany przebieg drogi KDW ze względu na nierówny podział działki i proponują przesuniecie drogi w kierunku wschodnim

686/28

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg wewnętrznych

x

Pozostawiono przebieg drogi wewnętrznej, która służyć będzie obsłudze sąsiednich działek.

7

21

03.12. 2010 r.

Troszka Bronisław i Zofia

Proszą o zwiększenie powierzchni przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową

978/59

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni wysokiej

x

Działka znajduje się w pasie hałasu od projektowanej drogi głównej ruchu przyspieszonego.

8

25

07.12. 2010 r.

Hejna Janina

Nie wyraża zgody na przebieg drogi przez działkę

687/28

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg wewnętrznych

x

Pozostawiono przebieg drogi wewnętrznej, która służyć będzie obsłudze sąsiednich działek.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy uwzględnia inwestycje należące do zadań własnych gminy, których finansowanie leży w gestii jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejszymi zadaniami realizowanymi na terenie objętym planem będzie budowa dróg (w tym droga regionalna klasy „główna ruchu przyspieszonego”) wraz z uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Zgodnie z założeniami niniejszej prognozy nakłady na budowę wyżej wymienionej infrastruktury technicznej będą kształtować się na poziomie około 8,29 mln zł, przy czym koszt wykupu gruntów dla drogi regionalnej w granicach planu szacuje się w wysokości około 5,5 mln. zł. Gmina posiada więc możliwość finansowania inwestycji w ramach własnego budżetu. Osobnym zagadnieniem pozostają koszty budowy drogi głównej Pszczyna – Racibórz. Jako, że jest to zadanie o znaczeniu ponadlokalnym, całościowe koszty realizacji drogi (w tym wykup terenu) winien ponieść inwestor zewnętrzny (samorząd województwa).

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wygeneruje również określone dochody dla budżetu gminy. W głównej mierze chodzi tutaj o dochody z tytułu podatku od nieruchomości, które będą zasilały budżet gminy corocznie. Nowo wydzielone obszary gminy, predestynowane do nowych form zagospodarowania, mogą wygenerować dochody podatkowe w wysokości około 1,18 mln zł rocznie. Dodatkowy dochód gminy stanowiła będzie opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Prognozuje się, że w pierwszych pięciu latach obowiązywania planu dochód gminy z tego tytułu wyniesie około 3 mln zł. Należy jednak zauważyć, iż podane kwoty są kwotami docelowymi, a ich uzyskanie warunkowane jest całościowym zagospodarowaniem terenów dotychczas wolnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama