| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 32/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego określa „Regulamin powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał


Załącznik do Uchwały Nr 32/V/2011
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 lutego 2011 r.

„Regulamin powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Wyłonienie kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „Gminną Radą” odbywa się w oparciu o zasady:

- autorytetu – rozumianego jako powszechne uznanie dla doświadczenia i zasług kandydata;

- fachowości – będącej istotnym składnikiem autorytetu kandydata;

- reprezentatywności – rozumianej jako, potwierdzone demokratyczną procedurą, wewnętrzne wyłonienie odpowiednich kandydatów do Gminnej Rady.

§ 2. 1. W skład Gminnej Rady wchodzi:

- 2 przedstawicieli organu stanowiącego gminy;

- 2 przedstawicieli organu wykonawczego gminy;

- 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami”, prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

2. Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego stanowi:

- Przewodniczący Gminnej Rady,

- Sekretarz Gminnej Rady,

- 6 członków Gminnej Rady.

3. Członków Gminnej Rady, będących przedstawicielami organu stanowiącego gminy wyznacza Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny po otwarciu przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady.

4. Członków Gminnej Rady, będących przedstawicielami organu wykonawczego gminy wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny po otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady.

5. W celu wyłonienia i powołania członków Gminnej Rady będących przedstawicielami organizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny umieszcza na stronie internetowej miasta pod adresem www.szczekociny.pl informację o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady.

6. Członków Gminnej Rady powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

7. Kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 2 lata.

8. Uczestnictwo w Gminnej Radzie ma charakter społeczny.

9. Zgłoszenie kandydatów na członków Gminnej Rady następnej kadencji odbywa się, po otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, na co najmniej trzy miesiące przed upływem kadencji obecnej Gminnej Rady. Informację o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady następnej kadencji umieszcza się na stronie internetowej miasta, pod adresem www.szczekociny.pl.

II. Zasady zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

§ 3. 1. Uprawnionymi do kandydowania na członków Gminnej Rady są czynni członkowie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Kandydat na członka Gminnej Rady musi być zgłoszony przez podmiot uprawniony.

3. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów i udzielania im rekomendacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Terenowe oddziały organizacji, które nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Gminnej Rady, wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez zarząd główny. Zgodę taką, podpisaną przez osoby uprawnione należy załączyć do dokumentów aplikacyjnych.

5. Każda organizacja może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Gminnej Rady.

6. Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Rady jest równoznaczne z udzieleniem mu rekomendacji, co oznacza, że zgłaszając kandydata nie można udzielać rekomendacji innym kandydatom.

7. W przypadku udzielenia przez daną organizację rekomendacji więcej niż jednemu kandydatowi, kandydatury takie zostaną zdyskwalifikowane na etapie weryfikacji formalnej i nie będą dopuszczone do kolejnych etapów wyborów.

§ 4. 1. Kandydat na członka Gminnej Rady musi:

a) być czynnym członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę;

b) być osobą pełnoletnią;

c) wyrazić zgodę na kandydowanie;

d) korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;

e) wyrazić zgodę na upublicznienie niektórych informacji, wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

2. Warunki wskazane w ust. 1 kandydat na członka Gminnej Rady musi spełnić łącznie.

III. Etapy wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

§ 5. Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Rady:

1. Wzór formularza zgłoszeniowego określi zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

2. Formularz zgłoszeniowy kandydatów na członków Gminnej Rady zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.szczekociny.pl.

3. Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Rady następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 6, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia otwarcia procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady, na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny lub przesłanie pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.

4. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

5. Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić adnotację: „Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

6. Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne (brak jakiegokolwiek załącznika) pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć następujące dokumenty:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata;

2) inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności, w szczególności: aktualny statut lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata;

3) inne, jeśli wymagane np.: terenowe oddziały, które nie mają osobowości prawnej załączają pisemną zgodę zarządu głównego (patrz § 3 ust. 4).

2. Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

3. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz winna być opatrzona datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

§ 7. 1. Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami – ocena formalna.

2. Weryfikacji złożonych dokumentów dokonuje Sekretarz Miasta i Gminy Szczekociny oraz pracownik Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

3. Do grona kandydatów na członków Gminnej Rady reprezentujących sektor pozarządowy zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy złożyli w wyznaczonym terminie, wypełnione i kompletne formularze zgłoszeniowe.

4. Należy wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Niewypełnienie któregokolwiek pola formularza zgłoszeniowego skutkuje odrzuceniem kandydatury ze względów formalnych.

§ 8. 1. Członków Gminnej Rady reprezentujących sektor pozarządowy, wybiorą spośród zgłoszonych kandydatów przedstawiciele organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

2. Za organizację spotkania wyborczego i wybór przedstawicieli organizacji do Gminnej Rady odpowiedzialny będzie Sekretarz Miasta i Gminy Szczekociny.

3. Spotkanie wyborcze zostanie zorganizowane w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny listy kandydatów zgłoszonych na członków Gminnej Rady, którzy złożyli w wyznaczonym terminie, kompletne i poprawne formularze zgłoszeniowe.

4. Uczestnicy tego spotkania, podczas głosowania tajnego wybiorą spośród zgłoszonych kandydatur członków Gminnej Rady. Z głosowania zostanie sporządzona lista rankingowa kandydatów na członków Gminnej Rady.

5. Kandydaci reprezentujący sektor pozarządowy, do Gminnej Rady zostaną powołani na podstawie listy rankingowej, o której mowa w ust. 4. W trakcie kadencji Gminnej Rady, w przypadku odwołania lub śmierci członka reprezentującego sektor pozarządowy, lista rankingowa będzie podstawą do powołania w jej skład następnego w kolejności listy kandydata na członka, bez konieczności wszczynania nowej procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady reprezentujących sektor pozarządowy.

6. Ze spotkania wyborczego zostanie sporządzony protokół, wskazujący imiennie przedstawicieli organizacji na członków Gminnej Rady oraz pozostałych kandydatów zgodnie z kolejnością sporządzonej listy rankingowej, który zostanie przekazany w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty spotkania Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 9. 1. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają dla swojej ważności trybu właściwego, jak dla jego przyjęcia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »