| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/61/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w związku z art. 9 i art. 28 §4 i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez inkasentów

§ 2. Inkasentami podatków, o których mowa w §1 są sołtysi danego sołectwa tj. odpowiednio:

1) w sołectwie Bobrowniki – Pan Włodzimierz Koźmiński;

2) w sołectwie Dobieszowice – Pan Roman Kańtoch;

3) w sołectwie Myszkowice – Pan Marek Kamiński;

4) w sołectwie Rogoźnik – Pan Andrzej Szymanek;

5) w sołectwie Sączów – Pani Irena Garczarczyk;

6) w sołectwie Siemonia – Pani Katarzyna Cofała;

7) w sołectwie Twardowice – Pani Anna Wiecheć;

8) w sołectwie Wymysłów – Pani Barbara Klusek.

§ 3. 1. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.

2. Umocowanie inkasenta do podejmowania czynności, o których mowa w §1 wygasa z chwilą utraty prawa do pełnienia funkcji sołtysa

§ 4. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od zainkasowanych osobiście i terminowo wpłaconych do organu podatkowego należności określonych w §1.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez inkasenta.

§ 5. Ustala się, że terminem płatności dla inkasentów są trzy dni robocze następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku winna nastąpić. Wpłaty inkasent dokonuje na rachunek bankowy organu podatkowego.

§ 6. Do obowiązków inkasenta należy:

a) pobór podatków określonych w §1 niniejszej uchwały,

b) terminowe odprowadzenie pobranych kwot na rachunek organu podatkowego.

§ 7. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio na rachunek organu podatkowego.

§ 8. Traci moc Uchwała nr XLVI/430/10 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »