reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i 2 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Miejska w Siewierzu
uchwala

§ 1.

1. Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu. Datą utworzenia tej jednostki będzie data publikacji, o której mowa w § 6.

2. Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu będzie prowadzić gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

1. Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu tworzy się w celu wykonywania zadań należących do zadań własnych gminy, obejmujących sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki.

2. Szczegółowy zakres zadań Miejsko-Gminnego Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu określa Statut.

§ 3.

1. Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu otrzymuje mienie niezbędne do realizacji celów statutowych.

2. Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

§ 4.

Przyjmuje się Statut Miejsko-Gminnego Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik do Uchwały Nr V/32/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT
Miejsko-Gminnego Centrum Sportu i Turystyki
w Siewierzu


I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu (w skrócie MGCSiT Siewierz) jest samorządową jednostką organizacyjną i budżetową, która działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn, zm.),

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4. Uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 lutego 2011 r. powołującej MGCSiT,

5. Niniejszego statutu.

§ 2.

1. Terenem działalności Miejsko-Gminnego Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu jest miasto i gmina Siewierz.

2. Obiektami, w których Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu prowadzi działalność są:

a) teren ruin zamku w Siewierzu,

b) kompleks boisk „Orlik 2012” przy zamku w Siewierzu,

c) baza sportowo-rekreacyjna w Leśniakach – Leśniaki 75,

d) stadion sportowy przy ul. Sportowej w Siewierzu,

e) stadion sportowy przy ul. Cisowej w Brudzowicach,

f) stadion sportowy przy ul. Ostoi w Żelisławicach,

g) pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej znajdujące się w budynku Izby Tradycji i Kultury Dawnej, ul. Kościuszki 5 w Siewierzu.

§ 3.

1. Organizator zapewnia Miejsko-Gminnemu Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu odpowiednie warunki działania i rozwoju działalności na terenie miasta i gminy.

2. Nadzór nad MGCSiT Siewierz sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.

§ 4.

1. Siedziba Miejsko-Gminnego Centrum Sportu i Turystyki mieści się w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a.

2. MGCSiT Siewierz używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby instytucji.II. Zakres działalności

§ 5.

Celem działalności Miejsko-Gminnego Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie sportu i rekreacji oraz obsługa ruchu turystycznego.

§ 6.

Do podstawowych zadań MGCSiT Siewierz należą w szczególności:

1. upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, imprez turystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych własnych i zleconych,

2. świadczenie usług z zakresu powszechnej kultury fizycznej oraz turystyki,

3. współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami sportowymi w zakresie koordynowania odbywających się na terenie miasta i gminy Siewierz zawodów sportowych, masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i imprez turystycznych,

4. prowadzenie i utrzymanie obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych będących w zarządzie MGCSiT Siewierz,

5. eksploatacja i utrzymanie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,

6. prowadzenie prac remontowych obiektów oddanych w zarząd MGCSiT Siewierz,

7. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i innym użytkownikom,

8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej promującej sport i sportowy styl życia oraz wizerunek MGCSiT Siewierz,

9. organizowanie widowisk estradowych w zarządzanych obiektach,

10. prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu, rekreacji i turystyki,

11. prowadzenie punktu informacji turystycznej.

§ 7.

W celu realizacji statutowych zadań MGCSiT Siewierz współdziała ze szkołami, klubami sportowymi, zakładami pracy, związkami zawodowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi na terenie miasta i gminy.


III. Zarządzanie i organizacja pracy instytucji

§ 8.

1. Na czele MGCSiT Siewierz stoi Dyrektor, który zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.

§ 9.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1. tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych,

2. prowadzenie działalności MGCSiT Siewierz zgodnie z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami,

3. dbałość o mienie MGCSiT Siewierz i właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami określonymi w planie finansowym, z uwzględnieniem zasad gospodarności i efektywności wydatkowania środków, a także ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,

4. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami, zawieranie innych umów cywilno prawnych na podstawie udzielonego upoważnienia, a także organizacja pracy personelu.

§ 10.

Dyrektor i pracownicy MGCSiT Siewierz powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 11.

Szczegółową strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny MGCSiT Siewierz, ustalony przez Dyrektora MGCSiT Siewierz.


IV. Gospodarka finansowa

§ 12.

1. Majątek będący w zarządzie MGCSiT Siewierz stanowi własność Gminy Siewierz.

2. MGCSiT Siewierz zarządza mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Podstawą gospodarki finansowej MGCSiT Siewierz jest plan finansowy.

4. MGCSiT Siewierz pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Siewierz, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy Siewierz.

§ 13.

Wszystkie dochody uzyskane z działalności gospodarczej są wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe.


V. Postanowienia końcowe

§ 14.

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama