reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36/V/2011 Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Włodowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust.1 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Włodowicach, zwanego w dalszej części uchwały i załącznika Zespołem, oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko


Załącznik do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Włodowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 1. Powoływanie członków i skład Zespołu.

1) Zespół powołuje Wójt Gminy Włodowice w drodze zarządzenia.

2) Wójt Gminy Włodowice kieruje pisma do wszystkich podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o wytypowanie swojego przedstawiciela do prac w Zespole.

3) Przedstawiciele poszczególnych instytucji ( jednostek ) zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami ( jednostkami ).

4) Po podpisaniu porozumień z podmiotami wymienionymi w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt Gminy Włodowice powołuje Zespół ( w formie zarządzenia).

5) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Włodowice celem dokonania wyboru przewodniczącego w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w ust. 4.

6) Przewodniczący Zespołu jest wybierany spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

7) Na wniosek przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu wybierany jest również zastępca przewodniczącego i sekretarz.

8) Każdy członek Zespołu przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadania w ramach prac w Zespole.

§ 2. Odwoływanie i powoływanie nowych członków Zespołu.

1) Członek Zespołu może być odwołany:

a) na umotywowany pisemny wniosek członka,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) na wniosek Zespołu,

d) na skutek naruszenia zasady zaufania poufności i danych uzyskanych przy realizacji zadań,

e) w przypadku utraty praw publicznych lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) rozwiązania porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 4 .

2) Członka Zespołu odwołuje Wójt Gminy Włodowice.

3) Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka Zespołu.

§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu.

1) Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy składu Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia.

2) Zawiadomienie o terminie posiedzenia może nastąpić za pomocą poczty, fax-u, poczty elektronicznej oraz telefonu.

3) Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

4) Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: listę obecności uczestników posiedzenia Zespołu, opis przebiegu posiedzenia, podjęte uchwały.

5) Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca lub inny upoważniony przez przewodniczącego członek Zespołu, jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zespołu na wniosek Wójta Gminy Włodowice.

6) Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać z udziałem poszczególnych grup roboczych powołanych przez Zespół.

7) Skład grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

8) Grupy robocze informują zespół o wynikach swojej pracy.

9) Przewodniczący Zespołu może powierzyć poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

10) W wykonaniu zadań Zespół może współpracować z różnymi podmiotami, jednostkami i organizacjami pozarządowymi.

11) Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie z prac Zespołu i przedkłada go Wójtowi Gminy Włodowice w terminie do 31 marca każdego roku.

12) Jawność posiedzenia zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama