reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych zasad jego funkcjonowania

w sprawie: określenia trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych zasad jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 19 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Na terenie gminy Zawiercie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizujący zadania określone w ustawie z dnia 19 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu Prezydent Miasta Zawiercie powołuje przedstawicieli:

1) Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

2) Sądu Rejonowego w Zawierciu,

3) Prokuratury Powiatowej w Zawierciu,

4) Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu,

5) Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu,

6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu,

7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu,

8) Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Zawierciu,

9) Straży Miejskiej w Zawierciu,

10) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

11) organizacji pozarządowych,

12) kuratorów sądowych.

3. W skład Zespołu mogą być powołane także osoby, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

4. Wskazanie osób do pracy w Zespole następuje w drodze pisemnego porozumienia, zawartego przez Prezydenta Miasta Zawiercie z instytucją wskazaną w ust. 2 pkt 1 do 6.

5. Przedstawicieli instytucji wymienionych w ust. 2 pkt 7 – 12 powołuje się spośród osób przedstawionych do składu Zespołu przez kierujących tymi instytucjami.

6. Kadencja Zespołu trwa 3 lata, licząc od daty powołania Zespołu.

7. Prezydent Miasta Zawiercie może odwołać członka Zespołu przed upływem kadencji:

a) na jego umotywowany wniosek,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) na pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7a i 7b sporządzany jest pisemnie, składa się Przewodniczącemu Zespołu, który przekazuje go niezwłocznie Prezydentowi Miasta Zawiercie.

9. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych do powołania członka Zespołu w terminie 30 dni od dnia odwołania.

§ 2. Ustala się następujące zasady pracy Zespołu:

1. Termin pierwszego posiedzenia wyznacza Prezydent Miasta Zawiercie w zarządzeniu o powołaniu członków Zespołu.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybrany zostaje Przewodniczący Zespołu , jego Zastępca oraz Sekretarz.

3. Kolejne posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w terminie ustalonym przez Przewodniczącego.

4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w godzinach jego urzędowania, który zapewnia stosowną obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu.

6. Zespół podejmuje decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym, z tym że przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

7. W celu rozwiązywania problemów związanych z indywidualnymi przypadkami przemocy Zespół tworzy grupy robocze.

8. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca zwraca się do członków Zespołu o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązywanie problemów danej rodziny w ramach grupy roboczej.

9. W skład grupy roboczej wchodzą osoby, o których mowa w art. 9 a ust. 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

10. Przewodniczący Zespołu może przykazać poszczególnym jego członkom, a także członkom grup roboczych wykonanie określonych prac niezbędnych do realizacji zadań w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

11. Zespół i grupy robocze działają według przyjętego regulaminu pracy.

§ 3. Przewodniczący Zespołu składa Prezydentowi Miasta Zawiercie coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama