reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.31.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Lyski na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 403 pkt 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8, 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr LVII/35/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnosci statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu gminy Lyski mogą być przedsięwzięcia inwestycyjne efektywne ekologicznie spełniające następujące kryteria:

1. Ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Lyski przyjętym uchwałą Nr XXII/22/2004 Rady Gminy Lyski z dnia 27 kwietnia 2004 roku związane z ochroną powietrza .

2. Ujęte w Planie Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Lyski przyjętym uchwałą Nr XXXIII/29/2005 Rady Gminy Lyski z dnia 30 maja 2005 roku oraz Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami przyjętej uchwałą Nr RG.0007.23.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 28 lutego 2011 roku związane z usuwaniem pokryć dachowych z materiałów azbestowych.

3. Nie korzystały z innych możliwości dofinansowania z budżetu gminy Lyski.

§ 2.

1. Podstawą przyznania dotacji jest wszczęcie procedury o udzielenie dotacji na podstawie pisemnego wniosku, który zawiera następujące dane:

1) dane wnioskodawcy, telefon kontaktowy, NIP, PESEL, REGON,

2) miejsce inwestycji,

3) nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja ,

4) adres urzędu skarbowego właściwego dla wnioskodawcy,

5) udokumentowane zestawienie kosztów inwestycji w formie oryginałów dokumentów, które po sporządzeniu ich kserokopii przez dotującego podlegają zwrotowi dotowanemu.

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez wnioskodawcę kserokopie następujących dokumentów:

1) tytuł prawny: akt własności budynku bądź lokalu mieszkalnego, dla najemcy zgoda właściciela,

2) decyzję właściwego organu wnioskodawcy podjętą w formie przewidzianej przepisami, dotyczącą przystąpienia do realizacji dotowanego przedsięwzięcia ekologicznego (nie dotyczy osób fizycznych),

3) odpowiednio: projekt techniczny, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, protokół odbioru i przekazania do użytkowania – jeżeli obowiązujące przepisy tego wymagają,

4) wymagane zgody, atesty, jeżeli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów.

3. Wnioskodawca jest obowiązany dostarczyć również inne dokumenty, jeżeli charakter inwestycji ekologicznej wymaga ich uzyskania względnie ich przedłożenie ma wpływ na wysokość dotacji.

§ 3.

Wójt Gminy Lyski powołuje Komisję do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, inwestycji ekologicznych oraz określa regulamin jej postępowania.

§ 4.

1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

2. Komisja o której mowa w § 3, może w pierwszej kolejności rozpatrzeć wnioski złożone przed wejściem uchwały w życie, pod warunkiem ich weryfikacji co do spełnienia warunków wynikających z niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wysokość kwoty dotacji dla konkretnej inwestycji określa umowa dotacji.

2. To samo przedsięwzięcie inwestycyjne (rodzaj i miejsce realizacji) może korzystać z dotacji o której mowa w niniejszej uchwale, nie częściej niż raz na 10 lat, pod warunkiem każdorazowo uzyskania efektu ekologicznego.

§ 6.

1. Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli działania dotowanej inwestycji w okresie 5 lat od daty przyznania dotacji.

2. Rozliczenia dotacji na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy dokona Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej.

3. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji może nastąpić w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy, jeżeli w trakcie kontroli działania dotowanej inwestycji stwierdzono:

1) używanie urządzenia(instalacji) niezgodnie z warunkami ustalonymi przez producenta,

2) wyłączenie dotowanego urządzenia (instalacji) z eksploatacji.

4. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi w sytuacji określonej w ust. 3 oraz termin zwrotu, wynika z umowy dotacji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama