reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/10/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w Gminie Mszana,

Rada Gminy Mszana uchwala:

Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 2. Dotacja celowa będzie udzielana na następujące zadania:

a) budowa odcinków systemu kanalizacji sanitarnej,

b) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest,

d) zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (kocioł retortowy z automatycznym podajnikiem i jednym paleniskiem retortą bez dodatkowej komory spalania, kocioł elektryczny, kocioł gazowy, kocioł olejowy)

e) zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, pompy ciepła)

f) inne niż wskazane w punktach a)-e) związane z ochroną środowiska

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej

§ 3. 1. Dotacja celowa udzielana jest na wniosek w celu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, o których mowa w §2.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Mszana.

3. Wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację winien zawierać w szczególności:

a) opis zadania przewidzianego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) kalkulację kosztów realizacji zadania,

d) kwotę wnioskowanej dotacji,

e) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania.

4. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Mszana.

5. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.

6. Wnioski zgodne pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, która dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, o których mowa w §4.

7. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Wójt Gminy Mszana.

8. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Mszana a wnioskodawcą.

9. Wójt Gminy Mszana zawiadamia wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku o udzielenie dotacji oraz w razie przyznania dotacji o terminie zawarcia umowy za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

10. W razie nie podpisania umowy przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty zawiadomienia, z przyczyn leżących po jego stronie, skutkować będzie odmową przyznania dotacji.

11. Wójt Gminy Mszana ma prawo przeprowadzenia kontroli w trakcie wykonywanego zadania.

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania

§ 4. Do finansowania lub dofinansowania zostaną zakwalifikowane inwestycje spełniające następujące kryteria:

1. celowości - realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej Gminy Mszana i przyczyni się do ochrony środowiska na jej terenie

2. kompletności - możliwość realizacji zadania w oparciu o informacje zawarte we wniosku

3. roczności - możliwość realizacji całości zadania w danym roku budżetowym

4. poprawności kalkulacji kosztów - wniosek zawierać będzie poprawną kalkulację finansowania kosztów zadania

5. wkładu własnego - wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić udział własnych środków w realizacji zadań, o których mowa w §2:

a) w przypadku zadania polegającego na budowie odcinka systemu kanalizacji sanitarnej 1.000,00 zł przy założeniu, że dotacja nie przekroczy 2.000,00 zł i wynosić będzie co najmniej 70% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznym kosztem wykonania zadania, a minimalnym wkładem własnym wnioskodawcy;

b) w przypadku realizacji zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wnioskodawca zobowiązany będzie zapewnić finansowanie inwestycji przy założeniu, że kwota dotacji wynosić będzie 50% kosztów zakupu i montażu urządzenia, nie więcej jednak niż 3000 zł do pojedynczej oczyszczalni ścieków. W przypadku grupowej oczyszczalni ścieków kwota dotacji wynosić będzie 50% kosztów zakupu i montażu urządzenia, nie więcej niż 3000 zł na jeden budynek. W takim przypadku dotacja będzie możliwa do uzyskania w przypadku, gdy dodatkowo oczyszczalnia budowana będzie na terenie, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej oraz gmina nie planuje budowy w terminie 1 roku od zgłoszenia przez wnioskodawcę zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, lub zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 100m od miejsca, w którym podłączenie do kanalizacji sanitarnej byłoby możliwe, co wynika z projektów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy;

c) w przypadku realizacji zadania polegającego na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest wnioskodawca zobowiązany będzie zapewnić finansowanie zadania przy założeniu, że kwota dotacji wynosić będzie 70% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 2000 zł;

d) w przypadku realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu ekologicznych źródeł ciepła zastosowanych w budynkach mieszkalnych wnioskodawca zobowiązany będzie zapewnić finansowanie zadania przy założeniu, że kwota dotacji wynosić będzie 50% kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 3000 zł.

e) w przypadku zadania polegającego na zakupie i montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wnioskodawca zobowiązany będzie zapewnić finansowanie zadania przy założeniu, że kwota dotacji wynosić będzie 50% kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 3000 zł.

f) w przypadku zadań innych niż wymienione w lit. a)-e) § 2 związanych z ochroną środowiska wnioskodawca zobowiązany będzie zapewnić finansowanie zadania przy założeniu, że kwota dotacji wynosić będzie 50% kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 3000 zł.

Sposób rozliczania dotacji

§ 5. 1. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:

a) prawidłowego rozliczenia udzielonej dotacji;

b) przedłożenia Wójtowi Gminy Mszana rozliczenia dotacji pod względem rzeczowym i finansowym.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 lit.b) powinno zawierać w szczególności:

a) sprawozdanie z wykonania zadania;

b) dokumenty (faktury lub rachunki) potwierdzające poniesienie wydatków na realizację zadania.

3. Rozliczenie dotacji następuje najpóźniej w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

4. Wójt Gminy Mszana dokonuje oceny poprawności przedłożonego rozliczenia dotacji pod względem:

a) faktycznego wykonania zadania;

b) terminowości;

c) rzetelności;

d) zgodności z umową;

e) zgodności z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków na realizację zadania.

Postanowienia końcowe

§ 6. Wnioski o udzielenie dotacji celowej złożone do Wójta Gminy Mszana w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 20 grudnia 2010 roku podlegają rozpoznaniu na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr XLI/40/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana


mgr Tadeusz Wroński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama