reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg na zadanie związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

Rada Gminy Tworóg
Uchwala

§ 1.

1) Ustala się zasady udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2) Udziela się dotacji dla:

a) osób fizycznych, które dysponują prawem własności nieruchomości oraz posiadają umowę na wywóz nieczystości stałych w miejscu realizacji finansowanych lub dofinansowanych inwestycji na terenie Gminy Tworóg niewyposażonych w zbiorczy system odprowadzania ścieków i w których nie planuje się budowy takiego systemu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w szczególności w zakresie: - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

b) innych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców, a także jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.

c) dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie inwestycji kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegającej na podłączeniu kilku budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków,

d) dopuszcza finansowanie lub dofinansowanie inwestycji kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska dla indywidualnych przypadków po rozpatrzeniu przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Tworóg.

§ 2.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

1) Dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska udziela się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 1 pkt 2.

2) Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami o udzielenie dotacji składa się Wójtowi Gminy Tworóg przed rozpoczęciem planowanej inwestycji.

3) Wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację, z zastrzeżeniem pkt 4, winien zawierać w szczególności:

a) opis zadania przewidzianego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) kalkulację kosztów realizacji zadania,

d) kwotę wnioskowanej dotacji,

e) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania,

f) umowę na wywóz nieczystości stałych.

4) Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wskazanych w § 1 pkt 2 wraz z określeniem ich zawartości Wójt Gminy Tworóg ogłasza na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w inny przyjęty zwyczajowo sposób. Ogłaszając nabór Wójt Gminy może określić w szczególności terminy przyjmowania wniosków na realizację określonych zadań, rodzaj i sposób wykonania zadania przewidzianego do dofinansowania.

5) Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tworóg.

6) Wnioski niespełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.

7) Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określone w § 3.

8) Zakres złożonego wniosku o udzielenie dotacji obejmuje przedsięwzięcia zrealizowane od dnia 01.01.2010r.

9) Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Wójt Gminy.

10) Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a wnioskodawcą, a w szczególnych przypadkach również wykonawcą przedmiotowego zadania.

11) Umowa określa w szczególności:

a) zakres rzeczowy zadania,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu jej przekazania i rozliczenia,

d) termin realizacji zadania, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonania zadania.

12) Wójt Gminy Tworóg zawiadamia wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie podpisania umowy drogą pocztową lub elektroniczną.

13) Niepodpisanie umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, skutkuje nieprzyznaniem dotacji.

14) Podmiot, który otrzymał dotację celową zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.

15) Kontrola realizacji zadania obejmuje:

a) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową,

b) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

§ 3.

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania

Do finansowania lub dofinansowania zostaną zakwalifikowane inwestycje spełniające kryteria:

1) Realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej i przyczyni się do ochrony środowiska lokalnego.

2) Możliwość realizacji zadania w oparciu o informacje zawarte we wniosku.

3) Spełnienie określonych w przepisach prawa wymagań realizacji zadania.

4) Możliwość realizacji zadania w ciągu danego roku budżetowego.

5) W przypadku realizacji zadań przez osoby fizyczne w zakresie wskazanym w § 1 pkt 2 ppkt a, spełnienie założeń określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 2 pkt. 4.

6) W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-5, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-5, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

b) W przypadku odprowadzania oczyszczonego ścieku do rowu melioracyjnego wymaga się opinii spółki wodnej, jeżeli działa na danym terenie.

c) zadanie realizowane będzie poza obszarem objętym programem budowy kanalizacji sanitarnej,

d) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji tj. kosztu zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości 40 % wartości zadania, nie więcej jednak niż 2.500,00 zł,

e) W przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni przez dwóch właścicieli sąsiadujących nieruchomości kwota dofinansowania wynosi do 40 % kosztu zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego, nie więcej niż 3.000,00zł (trzy tysiące złotych).

f) W przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni przez trzech lub więcej właścicieli sąsiadujących nieruchomości kwota dofinansowania wynosi do 40 % kosztu zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego, nie więcej niż 4.000,00zł (cztery tysiące pięćset złotych).

g) wnioskodawca nie korzystał wcześniej z dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tworogu do budowy oczyszczalni przydomowej na terenie tej samej posesji.

h) wnioskodawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje pełną dokumentację niezbędną dla realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków

7) W przypadku realizacji zadań przez podmioty wskazane w § 1 pkt 2 ppkt b, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-3, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) ewentualna wysokość dotacji nie przekroczy możliwości finansowych Gminy,

b) poprawności przedstawionej kalkulacji kosztów zadania,

c) dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej lub pomocy de minimis

§ 4.

Sposób rozliczania dotacji

1) Podmiot, z którym zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania oraz kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.

2) Rozliczenie dotacji nastąpi po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych w postanowieniach umowy oraz po przeprowadzeniu oględzin realizacji zadania przez pracowników wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tworóg.

3) Rozliczenie winno nastąpić w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż 30 grudnia danego roku budżetowego

4) Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy:

a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

b) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

c) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXIV/226/2008 Rady Gminy Tworóg z dnia 31 marca 2008r. oraz uchyla się uchwałę Nr XLVII/504/2009 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 listopada 2009 roku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

Załącznik do Uchwały Nr IX/40/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załączniki 1-7

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama