| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 40 079 578,41 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 33 790 765,41 zł,

2) majątkowe w wysokości 6 288 813,00 zł,

zgodnie z Tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 43 385 754,23 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 33 788 826,23 zł,

2) majątkowe w wysokości 9 596 928 zł,

zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 97 431 zł,

2) celową w wysokości – 991 400 zł,

z przeznaczeniem na:

a) nieprzewidziane wydatki w dziale 801 i 854 w kwocie – 400 000 zł,

b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 91 400 zł,

c) na zadania inwestycyjne – 500 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3 306 175,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2 553 175,82 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 753 000,00 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 569 275,82 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 260 100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 306 175,82 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 260 100,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5 000 000,00 zł,

5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – w kwocie 9 596 928,00 zł.

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500 000,00 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 152 942,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 310 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 80 000 zł do dyspozycji sołectw, według Załącznika nr 4.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 12. Ustala się plan zadań zleconych, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3 000 000,00 zł,

3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat¬ków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000,00 zł,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zofia Barcik

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2011
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2011
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznika.pdf

Tabela nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2011
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2011
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/26/2011
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/26/2011
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/26/2011
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/26/2011
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »