| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/IV/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 8 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 37 739 636,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 24 999 858,00 zł,

2. majątkowe w wysokości 12 739 778,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43 012 020,00 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 24 128 218,00 zł,

w tym:

- na wydatki jednostek budżetowych - 17 976 871,00 zł,

- na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5 122 297,00 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 854 574,00 zł.

- wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 3 458 640,00 zł.

- wydatki na obsługę długu publicznego - 600 000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp. - 1 651 049,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 18 883 802,00 zł, zgodnie z planem wydatków, okreś¬lonym w załączniku nr 2 i 5 do Uchwały, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18 883 802,00 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 12 518 883,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem – 389 155,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości – 337 255,00 zł,

2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 51 900,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 272 384,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie – 1 150 000,00 zł,

2. zaciąganych pożyczek w kwocie – 3 454 191,00 zł,

3. spłat udzielonych pożyczek w kwocie – 50 000,00 zł,

4. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 618 193,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 034 744,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 762 360,00 zł, zgodnie z planem określonym w załączniku nr 4 do Uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5 272 284,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 1 762 360,00zł,

4. na finansowanie wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w kwocie 20 285 701,00zł

§ 7. 1. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

4. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zlecanych jst. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2011 w kwocie ogółem 451 658,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

6. Ustala się dochody w kwocie 155 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze¬daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 201 097,32 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 358 000,00 zł dla rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy :

1)Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

2)Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału.

3)Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach.

4)Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

5)Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Poleszczuk

Załącznik do Uchwały Nr 22/IV/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 8 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki 1-13 do Budżetu Gminy Konopiska na 2011 rok wraz z uzasadnieniem

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »