| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Panki

z dnia 10 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241) oraz art. 26, ust. 2 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy Panki uchwala:

§ 1. Uchwala się budżet na okres roku kalendarzowego 2011.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 17 130 560,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) dochody bieżące w kwocie 11 650 943,76 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 5 479 617,00 zł

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości 20 312 743,44, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości 10 675 188,70 złw tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 202 727,00 zł

- związane z realizacją zadań statutowych 2 541 039,70 zł

- dotacje na zadania bieżące 364 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 377 922,00 zł

- wydatki na obsługę długu 189 500,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 9 637 554,74 zł w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 796 782,09 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, 5, 7 i 9.

§ 4. Ustala się:

a) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody 1 245 611,00 zł

- wydatki 1 245 611,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 11 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 182 182,68 zł, który zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w kwocie:

a) przychody 4 063 326,68 zł

b) rozchody 881 144,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się:

a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 78 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Ustala się wydatki na zdania inwestycyjne w wysokości 9 637 554,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 816 782,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan wydatków w kwocie 129 955 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 303 147,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 13. Ustala się wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji podmiotowych i celowych w kwocie 364 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Tworzy się rezerwy w kwocie łącznej 92 000 zł, z tego:

a) ogólną w wysokości 70 000 zł,

b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 22 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16. Ustala się:

a) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,

b) limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1 217 214 zł,

c) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 182 182,68 zł

d) limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 165 144 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV-22-11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV-22-11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV-22-11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV-22-11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV-22-11

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwaly Nr IV-22-11

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV-22-11

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwaly nr IV-22-11

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 do UchwalyNr IV-22-11

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV-22-11

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV-22-11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Ręczkowska

Specjalista w zakresie księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »