| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/25/2010 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590), Rada Gminy Ożarowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 19.528.815 zł, w tym:

1) dochody bieżące 15.128.419 zł

2) dochody majątkowe 4.400.396 zł

szczegółowo określone w Tabeli Nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.580.314 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 14.613.984 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 11.387.974 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.695.554 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.692.420 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1.565.500 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.244.192 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 246.318 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 50.000 zł

f) obsługa długu publicznego 120.000 zł

2) wydatki majątkowe 10.966.330 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.966.330 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.716.959 zł

szczegółowo określone w Tabeli Nr 2

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.725.000 zł, który zostanie pokryty z następujących źródeł:

1) zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.425.000 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:

• termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego - 900.000 zł;

• modernizacją źródeł ciepła i termomodernizacją budynków indywidualnych - 300.000 zł;

• realizowanym w ramach RPO WŚL projektem pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 225.000 zł.

2) zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 5.300.000 zł, w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z:

• budową, rozbudową i modernizacją dróg gminnych - 3.000.000 zł;

• budową i przebudową strażnic w Niezdarze i Zendku – 2.300.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.573.077 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.496.578 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 44.000 zł

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.701 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 783.079 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

2. Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 3.000 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 5.

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000 zł

2. Określa się wydatki w kwocie 280.000 zł na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 270.000 zł

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł

§ 8. 1. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł

2. Określa się wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 6

§ 10. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości 2.697.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody 2.000.000 zł

2) wydatki 2.000.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 6.725.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 6.725.000 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

2. Ustala się limit w wysokości 600.000 zł dla poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2011

§ 14. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

§ 15. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Załącznik do Uchwały Nr III/25/2010
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik.pdf

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »