| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 9 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIII/250/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki


Załącznik do Uchwały Nr VI/41/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 24 lutego 2011 r.

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zwany dalej „Ośrodkiem”został utworzony na mocy uchwały Nr X/60/90 Miejskiej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 01 marca 1990 roku.

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz 1362 z późn. zm.);

2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz 992 z późn. zm.);

3. ustawy z dnia o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz 7

z późn. zm.);

4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami);

5. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.);

6. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

8. niniejszego Statutu.

§ 3.

1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Wodzisław Śląski.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren miasta Wodzisław Śląski.

Rozdział II.
Cele i zadania Ośrodka

§ 4.

1. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek jest realizatorem zadań zleconych przez administrację rządową i zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów oraz podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 5.

Przy wykonywaniu zadań własnych gminy Ośrodek kieruje się ustaleniami Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6.

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1.przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej oraz o dodatkach mieszkaniowych;

3. prowadzenie pracy socjalnej;

4. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6. realizację rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych;

7. realizację programów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

8. realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Rozdział III.
Organizacja i zarządzanie

§ 7.

1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Ośrodka dokonuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, który jest również jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Pod nieobecność Dyrektora jego funkcję sprawuje Zastępca Dyrektora.

§ 8.

Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności oraz schemat organizacyjny Ośrodka określa ustalony przez Dyrektora Regulamin Organizacyjny.

§ 9.

1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3. Organizację pracy jak również zakresy czynności pracowników ustala Dyrektor Ośrodka, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział IV.
Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 10.

1. Majątek Ośrodka stanowi własność gminy Wodzisław Śląski.

2. Majątek Ośrodka stanowią środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie Ośrodka.

3. Ośrodek zarządza powierzonym mu majątkiem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 11.

1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawach o finansach publicznych i o rachunkowości.

2. Działalność Ośrodka finansowana jest:

a) ze środków budżetu Gminy;

b) z dotacji celowych z budżetu Państwa;

c) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Dyrektor oraz w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Ośrodka.

5. Ośrodek posiada własne rachunki bankowe.

§ 12.

Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 13.

1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego.

2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »