| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010r., Nr 127, poz. 857) - Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Łazy może fundować stypendia sportowe zawodnikom, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, objętą ogólnopolskim systemem szkolenia i współzawodnictwa sportowego lub znajdującą się w programie igrzysk olimpijskich, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo oraz promocję Gminy Łazy.

3. Zasady przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów oraz ich wysokość określa niniejsza uchwała.

§ 2. 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym zamieszkującym na terenie Gminy Łazy.

2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który spełnia jeden z następujących warunków:

1) uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą systemem sportu młodzieżowego,

2) uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą programem igrzysk olimpijskich,

3) uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą programem igrzysk paraolimpijskich.

3. Stypendium może otrzymać zawodnik, o którym mowa w ust. 2, legitymujący się jednym z następujących wyników sportowych:

1) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski, lub

2) został powołany do ogólnopolskiej kadry w swojej dyscyplinie sportu, lub

3) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub

4) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich.

4. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1-3 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej i plany startów i przygotowań, opracowane przez właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy, wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

5. Warunki określone w ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w dyscyplinach drużynowych.

§ 3. 1. Stypendia przyznaje się na czas realizacji programu startów i przygotowań, o którym mowa w § 2 ust. 4, ale nie krócej niż jeden miesiąc i nie dłużej niż 12 miesięcy.

2. Jeżeli program startów i przygotowań obejmuje okres krótszy niż 12 miesięcy, stypendium przyznaje się do końca okresu uwzględnionego w planie startów i przygotowań z możliwością przedłużenia po złożeniu nowego wniosku na pozostały okres objęty programem.

§ 4. 1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika lub klubu sportowego, w którym jest on zrzeszony.

2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika. Do wniosku należy dołączyć plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy oraz uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz Łaz po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej. Burmistrz ustala wysokość stypendium i czas, na jaki zostaje ono przyznane.

2. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw sportu, wskazany przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego zajmujący się sprawami kultury fizycznej, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Przewodniczącym Komisji jest Przewodniczący komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw sportu.

§ 6. 1. Stypendium wynosi od 700 do 3 000 zł miesięcznie i jest wypłacane na rachunek bankowy zawodnika.

2. W przypadku, gdy stypendium otrzyma zawodnik niepełnoletni i nie posiada on rachunku bankowego, stypendium może być przekazywane rachunek bankowy przedstawiciela ustawowego.

3. Podczas ustalania wysokości stypendium będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) osiągnięty wynik sportowy,

b) posiadana klasa sportowa,

c) program sportowy, o którym mowa w § 2 ust. 4, w tym poziom sportowy zawodów nim objętych,

d) ilość startujących zawodników w zawodach, w których został osiągnięty wynik sportowy,

e) rodzaj dyscypliny sportowej.

4. Jedna osoba może otrzymywać tylko jedno stypendium finansowane ze środków samorządowych w tym samym roku budżetowym.

5. Wnioski rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ich złożenia.

§ 7. 1. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony plan startów i przygotowań.

2. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu i Gminy Łazy.

§ 8. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach:

1) zawodnik jest czasowo niezdolny do startów lub treningów,

2) zawodnik został czasowo zdyskwalifikowany,

3) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy właściwego związku sportowego,

4) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub treningów.

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1.

3. Wypłatę stypendium wznawia się po ustaniu przyczyny od najbliższego terminu płatności.

4. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyny czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane zawodnikowi przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące licząc od miesiąca, w którym stwierdzono niezdolność zawodnika do uprawiania sportu. Jeżeli zawodnik po tym okresie nie powróci do realizacji programu szkolenia, stypendium wstrzymuje się.

§ 9. 1. Stypendium cofa się w następujących przypadkach:

1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,

2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,

3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,

4) zawodnik w trakcie roku budżetowego przestał być mieszkańcem Gminy Łazy,

5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego,

2. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie stypendium wnioskodawca lub wnioskujący w jego imieniu klub sportowy powinien niezwłocznie zawiadomić Burmistrza.

§ 10. Stypendium wstrzymuje, wznawia i cofa Burmistrz Łaz.

§ 11. 1. Stypendium przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawdziwe dane podane przez zawodnika podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miejskiego

2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania jego zwrotu.

3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w określonym terminie, zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, o którym mowa w ust. 2. w Łazach.

§ 12. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych w niej stypendiów nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników, ani zobowiązań organów gminy Łazy do przyznania stypendiów tym osobom.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

Załącznik do Uchwały Nr VI/45/11
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 - Wniosek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »